Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Aktuality

Aktuality

30.1.2020

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2020

Návrhy na ocenenie pedagógov so stručným odôvodnením a charakteristikou osobnosti pedagóga posielajte poštou na adresu: Okresný úrad, odbor školstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín do 20. februára 2020.

 24.1.2020

Pracovné stretnutie zamestnancov školských úradov a riaditeľov základných škôl a základných škôl s materskou školou nezačlenených pod školské úrady v pôsobnosti Okresného úradu Trenčín 6. 02. 2020 (štvrtok) o 9.00 h (PDF, 142 kB)

4.9.2019

Zber údajov pre normatívne financovanie 2019 (PDF, 140 kB)

2.7.2019

Talent Trenčianskeho kraja 2019
      Okresný úrad v Trenčíne, odbor školstva v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil dňa 12. júna 2019 na Trenčianskom hrade XXIII. ročník oceňovania žiakov základných a stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti
Talent Trenčianskeho kraja 2019.
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a prednosta okresného úradu JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. odovzdali ocenenie 25 žiakom, ktorí sa zúčastnili medzinárodných a celoslovenských súťaží alebo sa umiestnili na prvých troch miestach v krajských predmetových olympiádach, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach žiakov. Ocenenie si prevzali i pedagógovia, ktorí týchto žiakov na súťaže pripravovali a napomáhali k rozvíjaniu ich talentu.
Oceneným žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme. 

Zoznam ocenených (PDF, 133 kB)

12.4.2019

Kritéria ocenenia žiakov základných a stredných škôl, XXIII. ročníka "Talent Trenčianskeho kraja 2019" (PDF, 132 kB)

23.10.2018

Návrh počtu žiakov pre prvý ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 2019/2020 (PDF, 194 kB)

18.6.32018

Talent Trenčianskeho kraja 2018

Okresný úrad v Trenčíne, odbor školstva uskutočnil dňa 12. júna 2018 na Trenčianskom hrade oceňovanie žiakov základných a stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Talent Trenčianskeho kraja 2018.
Prednosta okresného úradu JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. odovzdal ocenenie 27 žiakom, ktorí sa zúčastnili medzinárodných a celoslovenských súťaží alebo sa umiestnili na prvých troch miestach v krajských predmetových olympiádach, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach žiakov. Ocenenie si prevzali i pedagógovia a tréneri, ktorí týchto žiakov na súťaže pripravovali a napomáhali k rozvíjaniu ich talentu.
Oceneným žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme.

Zoznam ocenených (PDF, 140 kB)

4.9.2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MŠVVaŠ SR, v záložke Legislatíva v časti Vnútorné rezortné predpisy (http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2017/)je zverejnený pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení .

7.6.2017

Kapacita reedukačného centra - voľné lôžka (PDF, 178 kB)

 9.5.2017

Smernica č. 19_2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku (PDF, 279 kB)

8.2.2016

Informácia o zmenách § 107 školského zákona (PDF, 1 MB) /pdf, 1 MB/

2.2.2016

Informácie z MŠVVaŠ SR:

http://www.minedu.sk/normativne-financovanie/ - normatívy pre jednotlivé typy škôl a normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov

https://www.minedu.sk/stupnica-platovych-tarif-od-1-januara-2016/ - rozpis stupníc platových taríf aj s príplatkami za odpracované roky

https://www.minedu.sk/na-zvysenie-platov-v-regionalnom-skolstve-pojde-v-tomto-roku-takmer-48-milionov-eur/

http://www.minedu.sk/normativne-financovanie/ - normatívy pre jednotlivé typy škôl a normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov

https://www.minedu.sk/stupnica-platovych-tarif-od-1-januara-2016/ - rozpis stupníc platových taríf aj s príplatkami za odpracované roky

https://www.minedu.sk/na-zvysenie-platov-v-regionalnom-skolstve-pojde-v-tomto-roku-takmer-48-milionov-eur/

25.11.2015

Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy (PDF, 2 MB) /pdf, 1,98 MB/

19.8.2015

Usmernenie - Školská integrácia (PDF, 3 MB) /pdf, 2,76 MB/


23.6.2015

Usmernenie k vysvedčeniu (PDF, 154 kB) /pdf, 150 kB/

18.5.2015

Rozhodnutie o realizácii pilotnej fázy štátneho vzdelávacieho programu (PDF, 2 MB)  /pdf, 1000kB/

18.3.2015

Oznámenie MŠVVaŠ SR_vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia SOŠ (PDF, 643 kB) /pdf, 628 kB/  - materiály je možné stiahnuť tu

18.2.2015

Usmernenie MŠVVaŠ SR  týkajúce sa vypĺňania vysvedčení a ostatnej školskej dokumentácie v rubrike štátne občianstvo (PDF, 1 MB) /pdf, 1,3 MB/

12.9.2014

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠVP (PDF, 770 kB) /pdf, 770kB/

19.9.2013

Usmernenie ZUS (PDF, 508 kB) /pdf, 496,3 kB/

Odpovede na najčastejšie otázky aktualizované otázkami č. 13 a 14 (PDF, 264 kB)  /pdf, 258,2 kB/

22. 2. 2013

Vyrovnanie platov – list ministra školstva vedy výskumu a športu SR  (PDF, 2 MB) /pdf, 1,69 MB/


   IX.2012

Na základe dohody zo seminára k pedagogickej dokumentácii si Vám dovoľujem poslať prezentáciu a k tomu prislúchajúce materiály. Pre veľký obsah údajov som priložila len odporúčania k "vysvieteným" dokumentom.
Pedagogickú dokumentáciu: triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list, protokol o komisionálnych skúškach, rozvrh hodín odporúčam stiahnuť zo stránky www.uips.sk - Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie, rámcové učebné plány a dokumentáciu pre žiakov so ŠVVP na stránke www.statpedu.sk. Vy už viete urobiť prepojenia v PP podľa vlastnej potreby.

Zoznam dokumentov

Prezentácia (zip, 2299 kB) [25.9.2012, Mgr. Magdaléna Bugáňová]

Oznámenie MŠVVaŠ (pdf, 1198 kB) [18.9.2012, Mgr. Jarmila Rajnincová]

 
 
Dokumenty na stiahnutie
prezentacia (2,4 MB) zip
oznam (1,2 MB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]