Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Aktuality

Aktuality

 

4.9.2019

Zber údajov pre normatívne financovanie 2019 (PDF, 140 kB)

2.7.2019

Talent Trenčianskeho kraja 2019
      Okresný úrad v Trenčíne, odbor školstva v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil dňa 12. júna 2019 na Trenčianskom hrade XXIII. ročník oceňovania žiakov základných a stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti
Talent Trenčianskeho kraja 2019.
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a prednosta okresného úradu JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. odovzdali ocenenie 25 žiakom, ktorí sa zúčastnili medzinárodných a celoslovenských súťaží alebo sa umiestnili na prvých troch miestach v krajských predmetových olympiádach, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach žiakov. Ocenenie si prevzali i pedagógovia, ktorí týchto žiakov na súťaže pripravovali a napomáhali k rozvíjaniu ich talentu.
Oceneným žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme. 

Zoznam ocenených (PDF, 133 kB)

12.4.2019

Kritéria ocenenia žiakov základných a stredných škôl, XXIII. ročníka "Talent Trenčianskeho kraja 2019" (PDF, 132 kB)

16.1.2019

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2019 - oznam

Okresný úrad, odbor školstva v Trenčíne aj v tomto roku ocení pri príležitosti Dňa učiteľov vynikajúcich pedagógov Trenčianskeho kraja.
Návrhy pedagógov na krajské ocenenie 2019 posielajte do 15. februára 2019 poštou na adresu Mgr. Anna Turanová, OÚ Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Návrh musí obsahovať základné údaje o navrhovanom, stručné ale konkrétne odôvodnenie návrhu a stručnú osobnostnú charakteristika pedagóga.

 

23.10.2018

Návrh počtu žiakov pre prvý ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 2019/2020 (PDF, 194 kB)

18.6.32018

Talent Trenčianskeho kraja 2018

Okresný úrad v Trenčíne, odbor školstva uskutočnil dňa 12. júna 2018 na Trenčianskom hrade oceňovanie žiakov základných a stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Talent Trenčianskeho kraja 2018.
Prednosta okresného úradu JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. odovzdal ocenenie 27 žiakom, ktorí sa zúčastnili medzinárodných a celoslovenských súťaží alebo sa umiestnili na prvých troch miestach v krajských predmetových olympiádach, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach žiakov. Ocenenie si prevzali i pedagógovia a tréneri, ktorí týchto žiakov na súťaže pripravovali a napomáhali k rozvíjaniu ich talentu.
Oceneným žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme.

Zoznam ocenených (PDF, 140 kB)

4.9.2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MŠVVaŠ SR, v záložke Legislatíva v časti Vnútorné rezortné predpisy (http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2017/)je zverejnený pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení .

7.6.2017

Kapacita reedukačného centra - voľné lôžka (PDF, 178 kB)

 9.5.2017

Smernica č. 19_2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku (PDF, 279 kB)

8.2.2016

Informácia o zmenách § 107 školského zákona (PDF, 1 MB) /pdf, 1 MB/

2.2.2016

Informácie z MŠVVaŠ SR:

http://www.minedu.sk/normativne-financovanie/ - normatívy pre jednotlivé typy škôl a normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov

https://www.minedu.sk/stupnica-platovych-tarif-od-1-januara-2016/ - rozpis stupníc platových taríf aj s príplatkami za odpracované roky

https://www.minedu.sk/na-zvysenie-platov-v-regionalnom-skolstve-pojde-v-tomto-roku-takmer-48-milionov-eur/

http://www.minedu.sk/normativne-financovanie/ - normatívy pre jednotlivé typy škôl a normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov

https://www.minedu.sk/stupnica-platovych-tarif-od-1-januara-2016/ - rozpis stupníc platových taríf aj s príplatkami za odpracované roky

https://www.minedu.sk/na-zvysenie-platov-v-regionalnom-skolstve-pojde-v-tomto-roku-takmer-48-milionov-eur/

25.11.2015

Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy (PDF, 2 MB) /pdf, 1,98 MB/

19.8.2015

Usmernenie - Školská integrácia (PDF, 3 MB) /pdf, 2,76 MB/


23.6.2015

Usmernenie k vysvedčeniu (PDF, 154 kB) /pdf, 150 kB/

18.5.2015

Rozhodnutie o realizácii pilotnej fázy štátneho vzdelávacieho programu (PDF, 2 MB)  /pdf, 1000kB/

18.3.2015

Oznámenie MŠVVaŠ SR_vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia SOŠ (PDF, 643 kB) /pdf, 628 kB/  - materiály je možné stiahnuť tu

18.2.2015

Usmernenie MŠVVaŠ SR  týkajúce sa vypĺňania vysvedčení a ostatnej školskej dokumentácie v rubrike štátne občianstvo (PDF, 1 MB) /pdf, 1,3 MB/

12.9.2014

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠVP (PDF, 770 kB) /pdf, 770kB/

19.9.2013

Usmernenie ZUS (PDF, 508 kB) /pdf, 496,3 kB/

Odpovede na najčastejšie otázky aktualizované otázkami č. 13 a 14 (PDF, 264 kB)  /pdf, 258,2 kB/

22. 2. 2013

Vyrovnanie platov – list ministra školstva vedy výskumu a športu SR  (PDF, 2 MB) /pdf, 1,69 MB/


   IX.2012

Na základe dohody zo seminára k pedagogickej dokumentácii si Vám dovoľujem poslať prezentáciu a k tomu prislúchajúce materiály. Pre veľký obsah údajov som priložila len odporúčania k "vysvieteným" dokumentom.
Pedagogickú dokumentáciu: triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list, protokol o komisionálnych skúškach, rozvrh hodín odporúčam stiahnuť zo stránky www.uips.sk - Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie, rámcové učebné plány a dokumentáciu pre žiakov so ŠVVP na stránke www.statpedu.sk. Vy už viete urobiť prepojenia v PP podľa vlastnej potreby.

Zoznam dokumentov

Prezentácia (zip, 2299 kB) [25.9.2012, Mgr. Magdaléna Bugáňová]

Oznámenie MŠVVaŠ (pdf, 1198 kB) [18.9.2012, Mgr. Jarmila Rajnincová]

 
 
Dokumenty na stiahnutie
prezentacia (2,4 MB) zip
oznam (1,2 MB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]