Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Bezpečnosť technických zariadení

Bezpečnosť výrobkov (technických zariadení) počas ich používania je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej činnosti používať zamestnávateľ alebo podnikateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a nie je zamestnávateľ.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné myslieť už v etape pred uvedením výrobku (technického zariadenia), ale aj pred realizáciou projektov a pracovných postupov. Požiadavky BOZP pred uvedením výrobku (technického zariadenia) ustanovuje § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnávateľ (prevádzkovateľ) môže používať výrobky (užívať stavby, resp. prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy), len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér alebo výrobca. (§ 13 zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

Bezpečnosť elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia na pracoviskách MVSR v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. , ktoré podrobnejšie upravujú STN normy 331610 a 331600 je zabezpečované vlastným prostredníctvom Centra bezpečnostnotechnických zariadení Topoľčianky prostredníctvom oddelenia revízií odborne spôsobilými zamestnancami - revíznymi technikmi.