Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Informácie pre verejnosť

 

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

13. 03. 2020

 Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

 

  Na úseku dokladov a dopravných evidencií

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené.

Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

    • občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
    • vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
    • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

 Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.

V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov.

 Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

 Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

 Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Podateľňa MV SR

 Prevádzka podateľne bude od  od 8. do 11. hodiny. Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum žiadame, aby verejnosť pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu, prípadne požiadala o informácie telefonicky.

 

01.01.2015 - Zmena bankových účtov pre výber správnych poplatkov 

Výber správnych poplatkov — oznámenie o zmene bankového spojenia

V nadväznosti na novelu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom
znení,  Metodický pokyn Ministerstva financií SR k zmenám vo vedení evidencie, zúčtovania
a vracania správnych a súdnych poplatkov a k spôsobom platenia správnych a súdnych
poplatkov pre orgány po ich zapojení do centrálneho systému — tzv. služba eKolok
(MF/022598/2014-791), rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu eKolok a Metodické
usmernenie pre orgány vyberajúce správne poplatky a orgány vyberajúce súdne poplatky
vydané Slovenskou poštou, a.s. oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych
poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu, resp. pre podania bez
vystaveného predpisu z Modulu správy poplatkov
, ktoré je

platné od 1. januára 2015.

 Zberné podúčty Slovenskej pošty, a. s., založené výlučne pre správne orgány v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR, vedené v Poštovej banke, a. s.:

1.      účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne
poplatky za úkony na úseku katastra 

2.      účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre
všetky ostatné správne poplatky

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA

 

 

Bankové účty pre úhradu zvýšených správnych poplatkov od 1. 1. 2015

Nové číslo účtu pre úhradu zvýšených správnych poplatkov v tvare IBAN:

SK03 6500 0014 0900 2054 5796

Pre platby zo zahraničia sa použije kód BIC/SWIFT: POBNSKBA

 

 

EKS - elektronický kontraktačný systém  

Základnou funkciou EKS je prevádzkovanie systému  Elektronického trhoviska. Elektronické trhovisko je ten najefektívnejší nástroj, vďaka ktorému môžete  preraziť a uspieť na trhu štátnych zákazok.

Cieľom e-Trhoviska je zvýšiť transparentnosť a zrozumiteľnosť verejného obstarávania: všetky informácie o zákazke, jej postupe, objednávateľovi a dodávateľovi budú dostupné na webe. Objednávateľ zadefinuje svoju požiadavku formou výberu ponuky a predbežnej akceptácie z katalógu ponúk, alebo vytvorením vlastnej objednávky a následne sa spustí 72-hodinový interval, v ktorom ktorýkoľvek zaregistrovaný dodávateľ môže predložiť svoju ponuku. 

V prvej fáze spustenia e-Trhoviska sa bezplatne registrujte na www.eks.sk, aby ste mohli prostredníctvom systému trhoviska následne ponúkať svoje tovary, služby a stavebné práce, respektíve zadávať objednávky a nakupovať.

Dodávatelia, ktorí budú chcieť obchodovať prostredníctvom e-Trhoviska, sa budú musieť za 66-eurový poplatok registrovať v Zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie. Na stránke EKS sa však môžu zaregistrovať aj pred tým.

 

Podporu  pre registráciu do Elektronického trhoviska poskytuje od 16. 09. 2014 každý utorok od 08:00 hod. do 14:00 hod. Ing. Monika Homoľová - supervízor Klientskeho centra na Okresnom úrade Stropkov, č. dverí 7.

Oznamy odboru krízového riadenia

Informácia  pre verejnosť (DOC, 136 kB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (DOC, 52 kB)

Všeobecné pokyny obyvateľom pre prípad úniku amoniaku (DOC, 431 kB)

Oznamy katastrálneho odboru

Oznámenie o novom čísle bankového účtu pre platenie správnych poplatkov pre kataster platné od 1.1.2015 (DOC, 31 kB)

 

Oznamy odboru starostlivosti o životné prostredie

"Rekonštrukcia kravína - farma Blednica" - informácia pre verejnosť  (PDF, 144 kB)

"UPN Krušinec - informácia o rozsahu hodnotenia"  - informácia pre verejnosť (RTF, 36 kB)