Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Klientske centrum

 MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Bytča

KLIENTSKE CENTRUM BYTČA

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (PDF, 187 kB) zverejnené dňa 16. 03. 2020

Kontakty :

Prízemie:

Supervízor

Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), všeobecné informácie

041/31 00 421

Pracovisko č. 1

Katastrálny odbor, poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností

041/31 00 426

Pracovisko č. 2 a 3

Oddelenie dokladov

041/31 00 424, 041/31 00 423

Pracovisko č. 4

Katastrálny odbor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov

041/31 00 422

I. poschodie:

Pracovisko č. 5 a 6

Odbor živnostenského podnikania, výpis z obchodného registra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii-len podateľňa

041/31 00 420

Pracovisko č. 7 a 8

Odbor starostlivosti o životné prostredie

041/31 00 419

Pracovisko č. 9

Odbor starostlivosti o životné prostredie

041/31 00 418, 041/31 00 417

Pracovisko č. 11

Pozemkový a lesný odbor

041/31 00 421

 

 Úradné hodiny :   

Klientske centrum Bytča
DEŇ ÚRADNÉ HODINY
 Pondelok  8.00-15.00
 Utorok  8.00-15.00
 Streda  8.00-17.00
 Štvrtok  8.00-15.00
 Piatok  8.00-14.00

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

 www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

 www.minv.sk

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko - Supervízor, organizačný odbor:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému),
 • informácie o telefónnych číslach,
 • všeobecné informácie

 

Pracovisko č. 1 – Katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • kópia z pozemkovej knihy alebo železničnej knihy
 • identifikácia parciel,
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geometrických plánov),
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geometrických plánov).

 

Pracovisko č. 2 a č. 3 – Okresné riaditeľstvo PZ Žilina, vysunuté pracovisko Bytča,  oddelenie dokladov:

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu (OP), vodičského preukazu (VP), medzinárodného vodičského preukazu (MVP), cestovného pasu (CP)
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • vydávanie hotových dokladov – OP, VP, MVP, CP,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť I – na vedenie motorových vozidiel (nedoručených na adresu),
 • vydávanie potvrdení o údajoch, ktoré sú vedené v agende registra obyvateľov (REGISTER) o občanovi, evidencia a zmeny trvalého pobytu (za ohlasovne obcí, ktoré nie sú pripojené do REGISTRA).

 

Pracovisko č. 4 – Katastrálny odbor - podateľňa:

 • prijímanie návrhov na vklad práva k nehnuteľnosti,
 • prijímanie návrhov na zápis zámerov do katastra nehnuteľností,
 • prijímanie návrhov na zápis poznámky do katastra nehnuteľností
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov

 

Pracovisko č. 6 –  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti alebo podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • ohlásenie o zriadení, zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • prvozápis do obchodného registra pre založenie právnickej osoby,
 • vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • vydanie potvrdenia, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,  
 • vyhotovenie výstupu z informačného systému obchodného registra,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

Živnostenské podnikanie - informácie a formuláre na stiahnutie

 

Pracovisko č. 6 – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (len vo forme podateľne): 

 • prijímanie žiadostí  o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
  • udelenie typového schválenia, typového schválenia ES
  • povolenie a schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky,
  • zápis alternatívneho pohonu LPG,
  • povolenie a schválenie prestavby vozidla, vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
  • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
  • dočasné a trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky,
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
  • povolenie zriadenia pracoviska STK, EK, KO a technika montáže plynových zariadení,
  • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany pozemných komunikácií – II. a III. triedy,
  • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, pod tunelovanie, obchádzky, odklony, nadmerná a nadrozmerná preprava (kultúrne a športové podujatia),
  • povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie na cesty II. a III. triedy, zriadenie vjazdov a výjazdov na cesty II. a III. triedy,
  • povolenie výnimiek z cestného ochranného pásma ciest II. a III. triedy,
  • určenie dopravného značenia a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy – dočasné a trvalé,
  • stavebné užívacie povolenie pre cesty II. a III. triedy,
  • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 7 a č. 8 – Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
  • verejných vodovodov a kanalizácií
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
  • odpadového hospodárstva
  • prevencie závažných priemyselných havárií
  • obalov a odpadov z obalov
  • súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
  • prevencia a náprava enviromentálnych škôd.

 

Pracovisko č. 9 – Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • štátna správa ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Pracovisko č. 11 – Pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa