Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Metodika

Informácie o výzvach na podávanie žiadostí – projektov

Dôležité dokumenty

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020. Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ. Žiadosť žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 15. apríla 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) spolu s prílohou rozpočet – finančná tabuľka, elektronická verzia na CD s označením na obálke „ Projekt podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“. Maximálna výška príspevku je 2 000 €, povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom.

 Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2020/

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2020. Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ. Žiadosť žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 9. apríla 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). Maximálna výška príspevku je 2 000 €, povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom.

 Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-enviroprojekt-2020/

 

 Na stránke ministerstva školstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2020 

https://www.minedu.sk/rozpis-financnych-prostriedkov-vyclenenych-v-rozpocte-sekcie-regionalneho-skolstva-na-dotacie-v-roku-2020/

 • Na stránke ministerstva školstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2020

https://www.minedu.sk/rozpis-financnych-prostriedkov-vyclenenych-v-rozpocte-sekcie-regionalneho-skolstva-na-rozvojove-projekty-v-roku-2020/

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 2.1. 2020 výzvy na rok 2020 na podporu práce s mládežou.

Dotačná schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu práce s mládežou. MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom schémy „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“ dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Znenie výziev je uvedené: link https://www.pracasmladezou.sk/index.php/ppm/?fbclid=IwAR1wB93jAEliyfOFwPqWWIHhlFTX0N4XehoAC4N-bJDHnGnueDAZq8zHqDE

 • Ministerstvo životného prostredia SR otvorilo výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Dátum zverejnenia výzvy: 31.12.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 28.02.2020

Výška podpory je min. 20 tis. €, max. 50 tis. €.

Bližšie:  https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc03/

 • Zúčtovanie rozvojových projektov: 

Pripomíname úspešným žiadateľom rozvojových projektov v regionálnom školstve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu v roku 2019, aby spracovali a predložili zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade s výzvami na podávanie žiadostí. Ak vo výzve nie je uvedený dátum, zúčtovanie treba predložiť Okresnému úradu, odboru školstva po realizácii projektov. V prípade potreby kontaktujte OÚ OŠ Trnava, Ing. Danielu Balážovú, PhD., tel. 033/5550116, e-mail: daniela.balazova@minv.sk

 • Dávame do pozornosti možnosť pre samosprávy zapojiť sa do výzvy: Výzva pre zapojenie samospráv do česko-slovenskej fázy projektu Europe Goes Local 2020 (podpora práce s mládežou na úrovni samospráv).

Bližšie - link: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzvy-v-ramci-cesko-slovenskej-fazy-projektu-europe-goes-local-2020.alej?ind

 • MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy s označením na obálke: „Dotácia – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019“. Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu: zuzana.burianova@minedu.sk  Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 27. november 2019 

Informácie a link: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-vyucby-o-holokauste-na-zakladnych-skolach-a-strednych-skolach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019 

https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-a-revitalizaciu-materialno-technickeho-zabezpecenia-zakladnych-skol-v-suvislosti-s-kapacitnymi-obmedzeniami-prevenciou-a-odstranenim-dvojzmennej-prevadzky-v-zakladnych-skolach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2019

https://www.minedu.sk/zdravie-na-tanieri-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2019

https://www.minedu.sk/protidrogova-prevencia-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019

https://www.minedu.sk/podpora-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-v-zakladnych-skolach-2019/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre zriaďovateľov stredných škôl na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou. Informačný seminár k výzve sa uskutoční dňa 9.9.2019. Bližšie na

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-mozu-s-pomocou-eurofondov-zlepsit-svoje-prepojenie-s-praxou/  

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019

https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacim-k-narodnostnym-mensinam-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu 2019

https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2019

https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-podporu-praktickeho-vycviku-ziakov-na-detskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019

https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019

https://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019

https://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2019

http://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/

 
 
Dokumenty na stiahnutie
28.10.2019 Počet žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava, odboru školstva pre nasledujúce prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 (215,9 kB) pdf
15.5.2015 Zápis žiakov do 1.ročníka základných škôl v Trnavskom kraji na školský rok 2015/2016 (215,0 kB) xls
17.6.2015 Voľné miesta v stredných školách do ďalšieho termínu prijímacieho konania 16.6.2015 (117,8 kB) xls
5.8.2015 Usmernenie MŠVVaŠ SR k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (102,1 kB) pdf
13.10.2015 Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2016/2017 (148,8 kB) pdf
13.10.2015 Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné zdravotnícke školy pre školský rok 2016/2017 (354,4 kB) pdf
7.1.2016 Usmernenie k úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (1,2 MB) pdf
11.1.2016 Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 (498,6 kB) pdf
8.2.2016 Reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatórium v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trnava (22,6 kB) pdf
10.2.2016 Informácia o zmenách v § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1,1 MB) pdf
15.2.2016 Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania platné od 1. 2. 2016 (4,4 MB) pdf
9.3.2016 Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – usmernenie (1,2 MB) pdf
9.3.2016 Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – metodická informácia k usmerneniu (338,6 kB) pdf
7.6.2016 Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v Trnavskom kraji na školský rok 2016/2017 (220,2 kB) xls
20.9.2016 Eduzber 2016 - Termíny odovzdávania protokolov pre normatívne financovanie (36,2 kB) pdf
6.10.2016 Stanovisko MŠVVaŠ SR k posudzovaniu spĺňania kvalifikačných kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa predmetov náboženstvo a náboženská výchova v základných a stredných školách (3,2 MB) pdf
29.5.2017 Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v Trnavskom kraji na školský rok 2017/2018 (220,7 kB) xls
29.1.2018 Správne konanie vo veci určenia spoločného školského obvodu pre žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky (495,1 kB) jpeg
26.10.2018 Počet žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava, odboru školstva pre nasledujúce prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020. (215,9 kB) pdf
4.2.2019 Propozície X. ročníka celoslovenskej súťaže "Svätoplukovo kráľovstvo ožíva" (457,2 kB) pdf
12.2.2019 POZVÁNKA na celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Poprade (318,5 kB) pdf
12.2.2019 POZVÁNKA na celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Bratislave (383,9 kB) pdf