Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2019, Sobota
 

Metodika

Dôležité dokumenty

Informácie o výzvach na podávanie žiadostí – projektov

  • Rozvojový projekt - Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 – termín predloženia žiadostí na OÚ OŠ je do 26.apríla 2019 s označením  na obálke „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“

                  http://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2019/

  • Rozvojový projekt - Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniuVýzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 - termín predloženia termín predloženia žiadostí na OÚ OŠ je do 6. mája 2019 s označením  na obálke „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“

                  http://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu/

  • Pracovné stretnutie k rozvojovým projektom - prihlásenie tu (PDF, 181 kB)
  • Rozvojový projekt - Výzva Enviroprojekt 2019 – termín predloženia žiadostí na OÚ OŠ je do 12.apríla 2019

              http://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/

 
 
Dokumenty na stiahnutie
15.5.2015 Zápis žiakov do 1.ročníka základných škôl v Trnavskom kraji na školský rok 2015/2016 (215,0 kB) xls
17.6.2015 Voľné miesta v stredných školách do ďalšieho termínu prijímacieho konania 16.6.2015 (117,8 kB) xls
5.8.2015 Usmernenie MŠVVaŠ SR k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (102,1 kB) pdf
13.10.2015 Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2016/2017 (148,8 kB) pdf
13.10.2015 Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné zdravotnícke školy pre školský rok 2016/2017 (354,4 kB) pdf
7.1.2016 Usmernenie k úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (1,2 MB) pdf
11.1.2016 Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 (498,6 kB) pdf
8.2.2016 Reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatórium v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trnava (22,6 kB) pdf
10.2.2016 Informácia o zmenách v § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1,1 MB) pdf
15.2.2016 Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania platné od 1. 2. 2016 (4,4 MB) pdf
9.3.2016 Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – usmernenie (1,2 MB) pdf
9.3.2016 Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – metodická informácia k usmerneniu (338,6 kB) pdf
7.6.2016 Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v Trnavskom kraji na školský rok 2016/2017 (220,2 kB) xls
20.9.2016 Eduzber 2016 - Termíny odovzdávania protokolov pre normatívne financovanie (36,2 kB) pdf
6.10.2016 Stanovisko MŠVVaŠ SR k posudzovaniu spĺňania kvalifikačných kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa predmetov náboženstvo a náboženská výchova v základných a stredných školách (3,2 MB) pdf
29.5.2017 Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v Trnavskom kraji na školský rok 2017/2018 (220,7 kB) xls
29.1.2018 Správne konanie vo veci určenia spoločného školského obvodu pre žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky (495,1 kB) jpeg
26.10.2018 Počet žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava, odboru školstva pre nasledujúce prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020. (215,9 kB) pdf
4.2.2019 Propozície X. ročníka celoslovenskej súťaže "Svätoplukovo kráľovstvo ožíva" (457,2 kB) pdf
12.2.2019 POZVÁNKA na celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Poprade (318,5 kB) pdf
12.2.2019 POZVÁNKA na celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Bratislave (383,9 kB) pdf