Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2019, pondelok
 

Národná jednotka finančnej polície

Národná jednotka finančnej polície je určená na odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších foriem trestných činov proti majetku a trestných činov hospodárskych, kde bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisíc násobok malej škody podľa Trestného zákona (6 638 783 EUR), na ktoré sa súčasne vzťahuje pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu. Súčasne predmetom činnosti jednotky sú aj podozrenia z trestných činov, vykazujúce prvky organizovaného zločinu, so zistením účasti organizovaných a zločineckých skupín alebo zastúpením osôb z prostredia organizovaného zločinu.

Najčastejšie sú to prípady karuselových daňových podvodov, fingovaných intrakomunitárnych dodaní tovaru, daňových podvodov pri dovoze tovaru z tretích krajín a jeho vývoze, prípady podvodov a únikov súvisiacich s fakturáciou a vedením účtovníctva, ako aj prípady nezákonných finančných operácií, nezákonných operácií v oblasti kapitálového a finančného trhu, a taktiež prípady falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a pod.

S rozvojom ekonomiky v Slovenskej republike veľmi rýchlo narastá ekonomická a majetková kriminalita spomedzi iných deliktov, čo má nepriaznivý vplyv na vývoj verejných financií, na straty v štátnom rozpočte. Najväčší zásah do verejných financií je spôsobený  nárastom daňových podvodov a únikov najmä v oblasti vyberania DPH, ako aj správy a výberu daní z príjmu osôb, resp. spotrebných daní. Následkom daňových podvodov (špeciálne v súvislosti s DPH) vznikajú veľké  výpadky príjmov štátneho rozpočtu, čím sú narušené podmienky zdravej hospodárskej súťaže podnikateľského sektora a vzniká priestor na investovanie ziskov z nelegálnych aktivít do ďalších foriem kriminálnych činností.

Preto pre efektivitu činnosti národnej jednotky finančnej polície je absolútnou nevyhnutnosťou spolupráca s orgánmi finančnej správy, realizovaná najmä v súvislosti s plnením opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012–2016, so stanovením zodpovednosti za ich plnenie vo vzťahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky službe finančnej polície. 

V neposlednom rade je nevyhnutné zdôrazniť činnosť národnej jednotky finančnej polície na úseku preverovania pôvodu majetku podľa zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, na ktorú je zo zákona príslušná výlučne služba finančnej polície.

Národná jednotka finančnej polície vyvíja úspešnú aktivitu na úseku medzinárodnej spolupráce v rámci štruktúrovanej platformy spolupráce členských štátov Európskej únie, Európskej multidisciplinárnej platformy proti kriminálnym hrozbám EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), vo vzťahu k platforme MTIC (Missing Trader Intra–Community), kde sa jednotka podieľa na výmene informácií prostredníctvom národnej ústredne EUROPOL.

 

Vedenie jednotky

Riaditeľ jednotky:                        plk. Ing. Bernard Slobodník

Zástupca riaditeľa jednotky:          plk. Ing. Ľubica Králiková Kupcová

Zástupca riaditeľa jednotky:          pplk. Mgr. Milan Mihálik

Korešpoondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava 
e-mail
 

Kontaktné adresy

expozitúra Bratislava

Račianska 45, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 51498
Fax 09610 59142

expozitúra Západ

Osvaldova 1, 949 01 Nitra
Telefón 096130 6604
Fax 096130 6609

expozitúra Stred

Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica
Telefón 096160 6647
Fax 096160 6649

expozitúra Východ

Rastislavova 69, 040 01 Košice
Telefón 09619 66072
Fax 09619 66059

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy