Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Aktuálne informácie

NOVÉ Usmernenie k výkonu činnosti poskytovateľov služby v rámci NP Komunitné služby počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (PDF, 304 kB) - aktualizácia k 11.1.2021

  • Príloha 01 (DOCX, 67 kB): Popis činností a sociálnych služieb
  • Príloha 02 (DOCX, 66 kB): Zoznam zamestnancov
  • Príloha 03 (DOCX, 89 kB): Čestné prehlásenie poskytovateľa služieb

Semafor v súvislosti s ochorením COVID 19 v KC/NDC/NSSDR (PDF, 143 kB)

Stanovenie limitu výšky personálnych výdavkov na príslušných pozíciách v rámci národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“ od 1.1.2021 (PDF, 462 kB)

Usmernenie k výkonu činností poskytovateľov služby zapojených do národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II." počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19   (DOCX, 75 kB) 

Príloha č. 1 Semafor v súvislosti s ochorením COVID - 19 v KC/NDC/NSSDR (DOCX, 21 kB)

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do  národného projektu Komunitné služby  mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej len NP KS MRK“) pre obce mimo zoznamu 150 obcí. (PDF, 295 kB)

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby zapojených do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (PDF, 845 kB)

Použitie finančných prostriedkov na ostatné výdavky v paušálnej výške 100,00€ mesačne

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej aj ako „MV SR/USVRK“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) v národnom projekte Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza  (ďalej aj ako „NP KS MRK“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj ako „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK -I. Fáza, ktorý bol implementovaný MV SR/USVRK v období 01/2016-12/2019 .

Hlavným cieľom NP KS MRK je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)  ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou  spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Špecifický cieľ 5.1.2:  Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Zapojení Poskytovatelia služby majú po celú dobu realizácie národného projektu koordinačnú a metodickú podporu zo strany MV SR/USVRK.

ITMS2014+: 312051Y212

Alokácia: Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, je  21 350 000,00  EUR.

Realizácia: november 2019 – február 2022