Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. august 2019, štvrtok
 

Národná protikorupčná jednotka

Národná protikorupčná jednotka plní dôležité úlohy na úseku odhaľovania a vyšetrovania trestných činov korupcie vymedzených v ôsmej hlave osobitnej časti Trestného zákona, ktoré predstavujú hrozbu pre stabilitu právneho štátu a riadne fungovanie demokratických inštitúcií, nachádzajúcich svoj negatívny a neakceptovateľný odraz na trhovej ekonomike, ako aj v sociálnej a hospodárskej progresii.

Národná protikorupčná jednotka zároveň vyvíja účinné odhaľovacie, objasňovacie a vyšetrovacie aktivity proti páchaniu trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona a niektorých vybraných trestných činov proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona (napríklad trestné činy porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona a trestné činy páchané v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním podľa § 241 až 243 Trestného zákona), ako aj vybraných trestných činov hospodárskych podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, zdôrazňujúc najmä trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona.

V nadväznosti na činnosť národnej protikorupčnej jednotky je nutné konštatovať pokles oznámení o korupčnej trestnej činnosti, ktoré by spĺňali kvalifikovaný kvalitatívny rámec, čoho dôsledkom je odhaľovanie tohto druhu protiprávnych konaní spravidla v rámci výkonu vlastnej operatívno–pátracej činnosti. Väčšina prijatých oznámení od fyzických a právnických osôb predstavuje najmä vyjadrenie nespokojnosti s rozhodovaním štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a im podobných inštitúcií. 

 

Vedenie jednotky

Riaditeľ jednotky:                           pplk. Mgr. Martin Fritz

Zástupca riaditeľa jednotky:             pplk. JUDr. Jozef Čegiň

Zástupca riaditeľa jednotky:             pplk. Mgr. Ján Hazucha

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava
e-mail
 

Kontaktné adresy

expozitúra Bratislava

Račianska 45, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 56371
Fax 09610 59151

expozitúra Západ

Osvaldova 1, 949 01 Nitra
Telefón 096130 6601
Fax 096130 6609

expozitúra Stred

Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica
Telefón 096160 6601
Fax 096160 6609

expozitúra Východ

Rastislavova 69, 040 01 Košice
Telefón 09619 66001
Fax 09619 66009

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy