Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

 

KATASTRÁLNY ODBOR

 

a) všeobecná pôsobnosť

 

1. spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho zákona a štátnu dokumentáciu podľa § 11 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/1995 Z. z.),

2. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,

3. pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra,

4. vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi,

5. vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť druhostupňového orgánu v katastrálnom konaní,

6. vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na úseku katastra,

7. spolupracuje so zamestnancami iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra,

8. vyhotovuje podklady do správy o vybavovaní sťažností a petícií okresným úradom,

9. plní ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,

10. prerokúva priestupky podľa katastrálneho zákona a zákona č. 215/1995 Z. z. a vedie ich evidenciu,

 

b) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv

 

1. posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností,

2. zapisuje práva k nehnuteľnostiam,

3. vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností,

4. spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností,

5. oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností;

 

c) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania

 

1. rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam,

2. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,

3. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov,

4. podáva návrh na získanie alebo odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad,

5. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní v prípade, že v správnom konaní rozhodol v prvom stupni;

 

c) na úseku registratúry a podateľne

 

1. zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam,

2. plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,

3. zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi podľa spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku,

4. vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,

5. poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,

6. prijíma, eviduje, vybavuje, alebo zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb,

7. zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska,

8. zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť vedúceho odboru,

9. zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru,

10. zabezpečuje príjem a spracovanie elektronických podaní z Ústredného portálu verejnej správy,

 

d) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti

 

1. kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností,

2. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje v súčinnosti s oddelením zápisov práv k nehnuteľnostiam jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností,

3. zabezpečuje tvorbu vektorových katastrálnych máp, vektorových máp určeného operátu a súvisiacich elektronických podkladov,

4. vedie register územných jednotiek,

5. rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby údajov katastra nehnuteľností po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra,

6. zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,

7. preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností,

8. reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,

9. zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,

10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, ktoré je potrebné zabezpečiť pred overením geometrických plánov, pred overením geodetických činností pre pozemkové úpravy, pred overením zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov, pred meraním alebo digitalizáciou  a zobrazením predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky,

11. predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,

12. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde,

13. spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor,

14. vykonáva výpočet výšky príspevkov v rámci tvorby registrov obnovenej evidencie pozemkov a poskytuje súčinnosť pri činnostiach spojených s úhradou príspevkov,

15. zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra podľa zákona č. 215/1995 Z. z.,

16. zabezpečuje odbornú pomoc koncovým používateľom v technickej oblasti,

17. poskytuje súčinnosť pri školeniach koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,

18. spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spolupracuje pri zabezpečení prevádzky                       a funkčnosti technických zariadení na pracoviskách katastra nehnuteľností a zabezpečuje archiváciu súborov popisných informácií a súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností,

19. poskytuje údaje z katastra nehnuteľností,

20. vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje, spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,

21. spravuje zbierku listín,

22. overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín,

23. vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov,

24. odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava,

25. eviduje poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností,

26. navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi,

27. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,

28. poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

29. pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť prvostupňovému orgánu v katastrálnom konaní,

30. pripravuje elektronické výpisy z listov vlastníctva na právne úkony pre integrované obslužné miesta občanov,

 

e) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb  a katastrálne konania

 

1. rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte,

2. pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,

3. rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,

4. rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním,

5. rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území,

6. rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme,

7. rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri nehnuteľností.