Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

2. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Oddelenie vzniklo 1. júla 1993 zlúčením bývalých oddelení dejín kapitalizmu a dejín socializmu. V súčasnosti toto oddelenie spravuje 351 archívnych fondov, ktorých pôvodcami boli najvyššie orgány štátnej moci a správy z obdobia 1. ČSR, Slovenskej republiky a povojnového obdobia Česko-Slovenska od roku 1918 až do roku 1968, v celkovom množstve 23 818 b. m.

Medzi najdôležitejšie a bádateľmi najvyužívanejšími archívnymi fondami z rokov 1918 - 1939, patria: Minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska (1918 - 1927), Krajinský úrad v Bratislave (1928 - 1939), ďalej referáty, expozitúry a oddelenia centrálnych ministerstiev existujúce na Slovensku v rokoch 1919 - 1928 a časť fondu Štátny pozemkový úrad v Prahe (1919 - 1938), písomnosti týkajúce sa 1. pozemkovej reformy na Slovensku.

Z obdobia existencie Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945 sú to najmä tieto archívne fondy: Snem Slovenskej republiky, Úrad predsedníctva vlády, Kancelária prezidenta republiky, ministerstvá Slovenskej republiky, Ústredný hospodársky úrad, Policajné riaditeľstvo v Bratislave, Ústredňa štátnej bezpečnosti a Štátny pozemkový úrad v Bratislave.

Z obdobia po roku 1945 k základným archívnym fondom patrí Slovenská národná rada, Zbor povereníkov, a najmä fondy jednotlivých povereníctiev a ďalších ústredných úradov na Slovensku. Špecifické problémy poľnohospodárstva a lesníctva možno študovať aj vo fondoch Centrálna správa verejnozákladinových majetkov (1919-1954), stredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov ([1937] 1938-1945 [1948]), Fond pre správu poľnohospodárskych majetkov (1942-1948 [1951]) a ďalších fondoch.

Zo zachovaných písomností bankových ústavov sa najviac využíva archívny fond Tatra banka (1884-1950).

Pri štúdiu cirkevných dejín bádateľom najviac poslúži archívny fond Slovenský úrad pre veci cirkevné ([1926] 1949-1956 [1958]) a archívny fond Slovenský náboženský fond (1945-1959). Z demografického hľadiska neoceniteľným prameňom sú dokumenty zo sčítania ľudu v rokoch 1930, 1940, 1950 a 196l.

Vo výpočte najzaujímavejších fondov by sme nemali zabudnúť na fondy politických strán, ako je napríklad Hlinkova slovenská ľudová strana (1921-1945), Strana slovenskej národnej jednoty ([1919] 1939-1947 [1958]), Demokratická strana na Slovensku (1925-1945 [1948]) a ďalšie.

Okrem týchto základných archívnych fondov oddelenie spravuje aj ďalšie, ktoré sú pre historické bádanie rovnako dôležité. Archívne dokumenty fondov tohto oddelenia nám umožňujú spoznávať dejiny krajiny a štátu, cirkevné dejiny, dejiny a vývoj politických strán, spoločností, spolkov, hnutí, sociálne pohyby obyvateľstva, dejiny firiem, pozemkové reformy, deportácie židovského obyvateľstva, socializáciu a industrializáciu Slovenska v 50. rokoch 20. storočia, stavby významných vodných diel, dejiny a vývoj štátnej správy, vývoj hraníc Slovenska, život a činnosť osobností atď.

Mnohé písomnosti sa využívajú v správnej agende a slúžia ako podklady na prídely pôdy, konfiškácie majetku, znárodnenie firiem, živností a podnikov, deportácie a násilné odvlečenia občanov, potvrdenia o národnosti, udelenie, respektíve odobratie štátneho občianstva a pod. V súčasnosti však z celkového množstva archívnych dokumentov, ktoré oddelenie spravuje, je na bádateľské účely sprístupnená menej ako polovica materiálu.

Ako základná informačná pomôcka je bádateľom k dispozícii Sprievodca po archívnych fondoch a zbierkach oddelenia dejín kapitalizmu (predchodca dnešného ONF).