Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznámenie o výrube drevín - FARMA BUKOVINA, s. r. o. (PDF, 1 MB)

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Bardejovské Kúpele - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - časť" (PDF, 5 MB)

Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním (PDF, 1 MB)

na časť stavby "Bardejovské Kúpele - rozšírenie vodovodu a kanalizácie (PDF, 1 MB)

Vodoprávne - stavebné povolenie vodnej stavby "Bardejov, ul. Ľ Štúra - prepojenie kanalizácie" (PDF, 12 MB)

Vodoprávne - stavebné povolenie vodnej stavby "Bardejov, ul. Partizánska - rozšírenie kanalizácie" (PDF, 453 kB)

Kontajnerová ČOV pre zvoz žumpových vôd pre obce Sveržov a Tarnov a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (PDF, 60 kB)

Kanalizácia a ČOV Bartošovce miestna časť Podstavenec a mäsovýroba VIJOFEL

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín-oznámenie o začatí správneho konania, CKN č.: 5738/298, 5738/83, k.ú. Bardejov

Kontajnerová ČOV pre zvoz žumpových vôd pre obce Sveržov a Tarnov (PDF, 70 kB)    Grafická príloha

Raslavice ul. Kláštorná - Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod a vodovodná prípojka a SO 04 Splašková kanalizácia (PDF, 2 MB)

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Smilno, SO 101 Vodovod (PDF, 141 kB)    Grafická príloha (PDF, 276 kB)

EIA PPO Bardejov III 

EIA PPO Bardejov

KAMAX FASTENERS - EIA

Územný plán obce Malcov (PDF, 97 kB)     Grafická príloha (PDF, 920 kB)

Záchytné parkovisko CMZ a MPR na ulici Krátky rad v Bardejove

Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno - 1

EGE - Slovakia - Prístavba k výrobnej hale

Rozhodnutie - proti odvolaniu rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2017/02036-9-MK zo dňa 04.12.2017 (PDF, 3 MB)