Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. august 2019, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

SO 07 - Verejný vodovod a SO 08 - Verejná kanalizácia, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby IBV Dlhá Lúka, Komunikácie a inžinierske siete (PDF, 295 kB)

Situácia stavby (PDF, 196 kB)

Rozhodnutie - Hrabské (PDF, 4 MB)

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodných stavieb "SO 04 Vodovodná prípojka + studňa, SO 06 Dažďová kanalizácia a ORL, SO 07 Požiarny vodovod, PS 03 Zdroj požiarnej vody v konaní spojenom s kolaudačným konaním; oznámenie o začatí vodoprávneho konania na osobitné užívanie vôd - odber podzemnej vody zo studne a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd" ktoré sú súčasťou stavby "Výrobná hala Tarnov"

Rozhodnutie - Bardejovské Kúpele - rozšírenie vodovodu a kanalizácie (PDF, 7 MB)

Rozhodnutie -prerušenie konania, Kanalizácia Malcov (PDF, 1 MB) 

KAMAX FASTENERS - EIA

Lopúchov - vodovod (PDF, 3 MB)

Územný plán obce Malcov (PDF, 97 kB)     Grafická príloha (PDF, 920 kB)

Záchytné parkovisko CMZ a MPR na ulici Krátky rad v Bardejove

Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno - 1

EGE - Slovakia - Prístavba k výrobnej hale

Lenartov - vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite Osada (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - predĺženie termínu dokončenia vodných stavieb "SO 501-00 Splašková kanalizácia, SO 502-00 Dažďová kanalizácia a SO 511-00 Vodovod", ktoré sú súčasťou stavby "Technická vybavenosť pre zástavbu územia pod Špitálskym - Bardejovské Kúpele" (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie - proti odvolaniu rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2017/02036-9-MK zo dňa 04.12.2017 (PDF, 3 MB)

SP, OV - VV - Lenartov, Vodovod Osada (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - vodoprávne - stavebné povolenie pre vodnú stavbu "Dažďová kanalizácia pre IBV 17 rodinných domov - Bardejovské Kúpele" a vodoprávne povolenie na osobitné užívanie vôd (PDF, 9 MB)