Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu 1 ks smreka - Školek, Kaňušek, Lenártová (PDF, 321 kB)

Oznámenie o začatí konania na vodnú stavbu Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade (PDF, 508 kB)

Začatie vodoprávneho – stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Rozšírenie vodovodu, Vaniškovce (PDF, 249 kB)    Grafická príloha 1 (PDF, 320 kB)    Grafická príloha 2 (PDF, 519 kB)

MCOV Vyšná Voľa (PDF, 2 MB)

Kontajnerová ČOV pre zvoz žumpových vôd pre obce Sveržov a Tarnov (PDF, 70 kB)    Grafická príloha (PDF, 982 kB)

Kanalizácia a ČOV Bartošovce miestna časť Podstavenec a mäsovýroba VIJOFEL (PDF, 173 kB)    Grafická príloha (PDF, 139 kB)

Začatie vodoprávneho - stavebného konania na vodnú stavbu "Bardejov, ul. Štúrova - prepojenie kanalizácie" a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - oznámenie o zrušení termínu ústneho pojednávania (PDF, 332 kB)

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Smilno, SO 101 Vodovod (PDF, 2 MB)    Grafická príloha (PDF, 276 kB)

Začatie vodoprávneho konania na stavbu „Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie" - oznámenie o zrušení termínu ústneho pojednávania (PDF, 389 kB)

Raslavice ul. Kláštorná - Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod a vodovodná prípojka a SO 04 Splašková kanalizácia (PDF, 2 MB)

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Smilno, SO 101 Vodovod (PDF, 141 kB)    Grafická príloha (PDF, 276 kB)

EIA PPO Bardejov III 

EIA PPO Bardejov

KAMAX FASTENERS - EIA

Územný plán obce Malcov (PDF, 97 kB)     Grafická príloha (PDF, 920 kB)

Záchytné parkovisko CMZ a MPR na ulici Krátky rad v Bardejove

Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno - 1

EGE - Slovakia - Prístavba k výrobnej hale

Rozhodnutie - proti odvolaniu rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2017/02036-9-MK zo dňa 04.12.2017 (PDF, 3 MB)