Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Verejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – verejná vyhláška (PDF, 356 kB)    Grafická príloha (PDF, 297 kB)

Kontajnerová ČOV pre zvoz žumpových vôd pre obce Sveržov a Tarnov a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (PDF, 60 kB)

Kanalizácia a ČOV Bartošovce miestna časť Podstavenec a mäsovýroba VIJOFEL (PDF, 714 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín-oznámenie o začatí správneho konania, CKN č.: 5738/298, 5738/83, k.ú. Bardejov (PDF, 343 kB)

Začatie vodoprávneho - stavebného konania na stavbu "Bardejov, ul. Partizánska - rozšírenie kanalizácie" - oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 383 kB)

Začatie vodoprávneho - stavebného konania na stavbu "Bardejov, ul. Ľ. Štúra, Tehelná - prepojenie kanalizácie" - oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 322 kB)

Kontajnerová ČOV pre zvoz žumpových vôd pre obce Sveržov a Tarnov (PDF, 70 kB)    Grafická príloha (PDF, 982 kB)

Raslavice ul. Kláštorná - Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod a vodovodná prípojka a SO 04 Splašková kanalizácia (PDF, 2 MB)

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Smilno, SO 101 Vodovod (PDF, 141 kB)    Grafická príloha (PDF, 276 kB)

EIA PPO Bardejov III 

EIA PPO Bardejov

KAMAX FASTENERS - EIA

Územný plán obce Malcov (PDF, 97 kB)     Grafická príloha (PDF, 920 kB)

Záchytné parkovisko CMZ a MPR na ulici Krátky rad v Bardejove

Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno - 1

EGE - Slovakia - Prístavba k výrobnej hale

Rozhodnutie - proti odvolaniu rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2017/02036-9-MK zo dňa 04.12.2017 (PDF, 3 MB)