Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Odborná spôsobilosť v CO

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti  2017

Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva podľa § 18 a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na

a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

 

Termíny konania odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v prvom polroku 2017:

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

1.

22. 05. – 02. 06. 2017

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany

1.

20. 02. – 03. 03. 2017

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča

1.

06. 03. – 17. 03. 2017

 

Vykonávateľ odbornej prípravy bude z hľadiska kapacitných možností plánovať zaradenie žiadateľov                   do jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo zabezpečené ich plynulé rozloženie. Informácia                   od vykonávateľa odbornej prípravy o konkrétnom termíne konania odbornej prípravy bude žiadateľom oznámená formou pozvánky na odbornú prípravu (min. 10 dní pred termínom jej konania).

Rozsah nákladov na odbornú prípravu

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce. Úhrada zodpovedá rozsahu nevyhnutných nákladov a je príjmom štátneho rozpočtu.

Náklady na zabezpečenie odbornej prípravy na jedného účastníka ........................................... 104, 00 €.

Poplatok za účasť na príprave na odbornú spôsobilosť sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet Ministerstva vnútra SR.

Bližšie informácie týkajúce sa platieb budú uvedené v pozvánke na odbornú prípravu.

Žiadateľ podpíše elektronicky zaslanú žiadosť najneskôr pri začatí odbornej prípravy alebo školenia.


Kontaktná osoba pre ďalšie informácie ohľadne získania odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

Ing. Daniel Králik
daniel.kralik@minv.sk
+421 (2) 4859 3301

Ing. Vladimír Tremba
Vladimir.Tremba@minv.sk
+421 (53) 429 88 06

Mgr. Jozef Magdolen
Jozef.Magdolen@minv.sk
+421 (33) 55 64 444

Ing. Jana Brťková Labáková
jana.brtkovalabakova@minv.sk 
+421 (48) 43 06 353

 

 

Školenie na predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 2017

Odborne spôsobilá osoba je povinná každých päť rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia                     a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu vnútra.

Obsah školenia:

Obsah školenia je zameraný na obnovu a doplnenie požadovaných teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie príslušných činností na úseku civilnej ochrany podľa odseku 1 Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Skúšobná komisia overuje odbornú spôsobilosť na základe rozsahu teoretických vedomostí a praktických zručností uchádzača preukázaných písomnou skúškou podľa § 18a  Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znp. a Vyhlášky  MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Preskúšanie sa koná nasledujúci deň                   po skončení školenia. Ministerstvo vydá doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania. Priebeh skúšky, opravnej skúšky a preskúšania vrátane kritérií ich hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom ministerstva (Opatrenie ministra vnútra SR č. 94/2016 zo dňa 13. 9.2016 o zriadení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva).

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

Termíny konania školení na predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti v prvom polroku 2017:

CÚZ - IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

1.

21. 02. – 22. 02. 2017

2.

14. 03. – 15. 03. 2017

3.

28. 03. – 29. 03. 2017

4.

04. 04. – 05. 04. 2017

5.

11. 04. – 12. 04. 2017

6.

03. 05. – 04. 05. 2017

7.

10. 05. – 11. 05. 2017

8.

07. 06. – 08. 06. 2017

9.

13. 06. – 14. 06. 2017

10.

20. 06. – 21. 06. 2017

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany

1.

06. 03. – 07. 03. 2017

2.

13. 03. – 14. 03. 2017

3.

20. 03. – 21. 03. 2017

4.

27. 03. – 28. 03. 2017

5.

03. 04. – 04. 04. 2017

6.

10. 04. – 11. 04. 2017

7.

17. 04. – 18. 04. 2017

8.

24. 04. – 25. 04. 2017

9.

02. 05. – 03. 05. 2017

10.

15. 05. – 16. 05. 2017

11.

22. 05. – 23. 05. 2017

12.

12. 06. – 13. 06. 2017

13.

19. 06. – 20. 06. 2017

14.

26. 06. – 27. 06. 2017

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča

1.

20. 02. – 21. 02. 2017

2.

20. 03. – 21. 03. 2017

3.

27. 03. – 28. 03. 2017

4.

03. 04. – 04. 04. 2017

5.

10. 04. – 11. 04. 2017

6.

24. 04. – 25. 04. 2017

7.

02. 05. – 03. 05. 2017

8.

09. 05. – 10. 05. 2017

9.

15. 05. – 16. 05. 2017

10.

22. 05. – 23. 05. 2017

11.

05. 06. – 06. 06. 2017

12.

12. 06. – 13. 06. 2017

13.

19. 06. – 20. 06. 2017