Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2019, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Oznámenie platnosti ZUNP JPU k.ú. Dlhá Lúka Lán (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lukov a Venécia, lokalita Venécia (PDF, 2 MB)

Rozdeľovací plán, JPU Bardejov- lokalita Družba-doručenie verejnou vyhláškou (PDF, 394 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 2 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Dubinné - lokalita "Sadky" (PDF, 1 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Kľušov - lokalita "Homolské" (PDF, 1 MB)

Nariadenie konania o začatí JPU v k.ú. Chmeľová (PDF, 204 kB)

Rozhodnutie OÚ-BJ-PLO-2019/010508 MJ, zo dňa 27.9.2019 (PDF, 922 kB) Verejná vyhláška o vydaní predmetného rozhodnutia (PDF, 256 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Mokroluh, lokalita Areál PD (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka po zomrelom Ferdinandovi Seleckom (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka po zomrelom Zdenkovi Havranovi (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých úprav v k. ú. Lukov a k. ú. Venécia, lokalita Venécia (PDF, 3 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Lenartov (PDF, 2 MB)

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za okres Bardejovhttp://www.mpsr.sk/ovn2018?f=bardejov

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za celé Slovenskohttp://www.mpsr.sk/ovn2018

Rozhodnutie o schválení vykonania PPU ZO Kira sever Bardejov (PDF, 422 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Malcov, okres Bardejov v záujmovej lokalite "Mlynský potok" (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení JPÚ k. ú. Lukov a Venécia, lokalita Venécia (PDF, 5 MB) 

Zverejnenie aktualizovaného návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. Dlhá Lúka, lokalita Lán - Verejná vyhláška (PDF, 2 MB)      Aktualizovaný návrh ZUNP (PDF, 350 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav k. ú. Andrejová, lokalita Záhrady (PDF, 3 MB) 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení PPÚ ZO SZZ Kira - sever Bardejov (PDF, 10 MB) 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Lukov a Venécia v lokalite Venécia (PDF, 3 MB) 

Rozhodnutie o nepovolení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Tarnov, lokalita Na stave (PDF, 2 MB)

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.Bardejov – lokalita Družba - verejná vyhláška (PDF, 671 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Lukov, lokalita Pod hôrkou (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves na lokalite "Pri štadióne" (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves na hone "Pri štadióne" (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí JPU k. ú. Tarnov, lokalita Na stave (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav k. ú. Rešov (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Kríže (PDF, 2 MB)

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.Bardejov v lokalite Družba- verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Bardejov, lokalita Družba zo dňa 9.1.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o nepovolení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Bardejov lokalita - Predné doly (PDF, 2 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Kríže (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPU v k.ú. Dlhá Lúka, lokalita Lán (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k. ú. Kľušov v lokalite "Homolské" (PDF, 2 MB)

Register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejov - lokalita Široká - schválenie (PDF, 2 MB)

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Nižná Polianka - lokalita "Hrady" - oznámenie (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia č.OU-BJ-PLO-2018/001031 zo dňa 21.11.2018 pre projekt JPU v k.ú.Bardejov-lokalita Družba (PDF, 6 MB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v časti k. ú. Dubinné v lokalite "Sadky" - verejná vyhláška (PDF, 3 MB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre projekt JPÚ Bardejov-lokalita Družba (PDF, 663 kB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejov – lokalita „Široká“ (PDF, 743 kB)

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nižná Polianka v lokalite "Hrady" (PDF, 2 MB)

Register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejov - lokalita Družba - schválenie (PDF, 2 MB)

Obvod projektu JPU v časti k. ú. Dlhá Lúka v lokalite Lán (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Becherov - intravilán (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. Tročany - lokalita Hriadky (PDF, 3 MB)     Mapa obvodu (PDF, 154 kB)

Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k. ú. Dubinné v lokalite - Sadky (PDF, 6 MB)

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v k. ú. Rokytov v lokalite - Vyšná Roveň a areál AGRODRUŽSTVA (PDF, 6 MB)Tarnov

Rozhodnutie o zmene obvodu PJPU k.ú. Bardejov v lokalite Široká (PDF, 173 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v katastálnom území Lukavica - lokalita "Pod stráňou" - oznámenie (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Richvald - lokalita Šoltysova hora (PDF, 7 MB)

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Nižná Polianka v lokalite "Hrady" (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Becherov - intravilán (PDF, 2 MB)