Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Podujatia

Konferencie a výstavy Štátneho archívu v Nitre

 

Štátny archív v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a Mestom Nitra Vás pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy

„Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

Výstava dokumentov z archívneho fondu Magistrát mesta Nitry 1632 – 1922 pri príležitosti Mestských slávností Nitra, milá Nitra, 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 Nitra, Ponitrianske múzeum v Nitre,

júl – október 2018

Otvorenie výstavy 6. 7. 2018 o 15:00 hod.

 Znovuobjavený archív mesta Nitry

Dejiny archívov – archívy dejín v Mojmírovciach

 

19. – 20. september 2017

V dňoch 19. – 20. septembra 2017 sa v priestoroch Regionálneho múzea v Mojmírovciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Dejiny archívov – archívy dejín. Usporiadateľom podujatia bol Štátny archív v Nitre. Úvodné slovo a pozdrav predniesli na podujatí starosta obce Mojmírovce pán Mgr. Martin Palka, na pôde ktorého sa podujatie uskutočnilo  a za organizátora PhDr. Peter Keresteš, PhD., riaditeľ Štátneho archívu v Nitre. Podujatie korešpondovalo s 20. výročím otvorenia Štátneho archívu v Nitre v nových účelových priestoroch v Ivanke pri Nitre, ktorými tento archív, druhý najväčší štátny archív na Slovensku, získal po obdobiach provizória (1971 - 1997) adekvátne priestory na ochranu archívneho dedičstva na území Nitrianskeho kraja od 13. storočia do súčasnosti. Konferencia mala medzinárodný charakter, zúčastnili sa jej okrem archivárov zo štátnych archívov na Slovensku aj odborníci z Českej republiky, Maďarska a Rumunska. Bola odborným podujatím venovaným dejinám archívnych ustanovizní a archívnictvu na Slovensku v minulosti. Jeho cieľom bolo prispieť k prehĺbeniu faktografickej a metodologickej základne k dejinám slovenského archívnictva. Odzneli na ňom tematicky pestré príspevky zaoberajúce sa dejinami župných (stoličných), okresných a mestských archívov, archívnou rozlukou medzi Maďarskom a Československom, sociálnym postavením archivárov v minulosti a ich memorandom z roku 1904, osobnostiam archívnictva, dejinám Pôdohospodárskeho archívu či pripravovanému biografickému slovníku. Možno konštatovať, že konferencia splnila svoj cieľ a účel, odzneli na nej hodnotné a prínosné príspevky k doteraz ešte stále málo skúmanej problematike dejín archívnictva a archívov na Slovensku a prispela aj k prehĺbeniu medzinárodnej spolupráce medzi archivármi. Všetky príspevky prezentované na konferencii budú súčasťou pripravovaného zborníka. K úspešnému priebehu konferencie prispeli aj prekrásne priestory Regionálneho múzea v Mojmírovciach, v ktorých sa návštevníci mohli oboznámiť s expozíciou vzácnej farskej knižnice z Mojmíroviec a aj s pripravovanou expozíciou o Appelovcoch.

Photo 1

Photo 2

 

Zahraničná návšteva potomkov grófskych rodov Hunyady a Erdődy v Štátnom archíve v Nitre

 

V dňoch 30. októbra a opäť 17. decembra 2017 navštívil Štátny archív v Nitre gróf József Hunyady z Belgicka s manželkou grófkou Katalin Almássy so svojim príbuzným grófom Lászlóom Erdődym (syn grófky Terézie Hunyadyovej) z Rakúska, ktorí sú potomkami významného aristokratického rodu Hunyadyovcov z Mojmíroviec. V rámci návštevy im riaditeľ štátneho archívu dr. Peter Keresteš bližšie ozrejmil dejiny a históriu ich rodu, ktorá je spojená s regiónom Ponitria od 17. storočia až do roku 1945. S veľkým záujmom si prezreli objekt štátneho archívu a najmä spracovanie a uloženie rodových písomností grófskej vetvy Hunyadyovcov z Mojmíroviec, ktoré sa zachovali z rokov 1336 až 1932 a patria medzi najvzácnejšie archívne fondy štátneho archívu. Archívny fond bol kompletne odborne spracovaný a sprístupnený v roku 2008 a obsahuje významné dokumenty k dejinám juhozápadného Slovenska už od 14. storočia. Gróf József Hunyady sa zároveň s uznaním vyslovil o ochrane, uložení a spracovaní archívneho fondu jeho predkov.

Zahraničná návšteva potomkov grófskych rodov Hunyady a Erdődy v Štátnom archíve v Nitre Photo 1

Zahraničná návšteva potomkov grófskych rodov Hunyady a Erdődy v Štátnom archíve v Nitre Photo 2

Zahraničná návšteva potomkov grófskych rodov Hunyady a Erdődy v Štátnom archíve v Nitre Photo 3

Dni otvorených dverí v Štátnom archíve v Nitre

 

Štátny archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre od roku 2014 pravidelne každý rok organizuje dni otvorených dverí (v júni alebo septembri), ktorých cieľom je sprístupniť širokej verejnosti jeho priestory. Cieľom tejto aktivity je priblížiť úlohy a činnosť štátneho  archívu čo najširšiemu okruhu verejnosti od detí až po vážnych záujemcov o historické bádanie v ňom. Štátny archív v Nitre je verejne prístupné zariadenie Ministerstva vnútra na krajskej úrovni (so šiestimi pobočkami), ktorého cieľom je preberať, uchovávať, ochraňovať a odborne sprístupňovať archívne a zároveň kultúrne dedičstvo tých pôvodcov, ktorí pôsobili na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti sa v ňom uchováva takmer 12 km archívnych dokumentov, čím patrí k najväčším na Slovensku. Tieto archívne dokumenty predstavujú mimoriadnu informačnú bázu k dejinám mesta Nitry a Nitrianskeho kraja od 13. storočia až do súčasnosti. V rámci programu sa môžu návštevníci oboznámiť so základnými úlohami a činnosťou tejto inštitúcie, s históriou archívu a jej priestormi určenými na štúdium archívnych dokumentov pre verejnosť (bádateľňa) a poskytovanými službami pre verejnosť. Majú možnosť nahliadnuť aj do originálov cirkevných matrík, ktoré predstavujú základný prameň pre skúmanie genealógie svojich predkov a vyskúšať si čítacie zariadenia na mikrofilmy s nainštalovanými mikrofilmami cirkevných matrík. Vo výstavnej sieni sú pre návštevníkov nainštalované panely týkajúce sa najzaujímavejších archívnych dokumentov a histórie budovy archívu. Súčasťou dní otvorených dverí býva aj výstava najzaujímavejších archívnych dokumentov od 13. storočia, ktoré pútajú svojim formálnym vyhotovením alebo rôzne tematické výstavy (historické fotografie, cestovanie a migrácia, dejiny školstva atď.), prípadne aj prednášky z regionálnej histórie. Návštevníci si tiež môžu prezrieť archívne sklady, kam sa bežne nedostanú. Pre najmenších návštevníkov (materské a základné školy) je vždy pripravený program, v ktorom si môžu vyskúšať písanie husími brkami, napodobňovanie písania starých písem, vypĺňať si staré tlačivá, odtlačiť si staré pečatidlá do plastelíny a vosku, nakresliť a vymaľovať si rôzne druhy erbov.

2017

DOD 2017 Photo 1

DOD 2017 Photo 3

DOD 2017 Photo 2

2016

DOD 2016 Photo 1 DOD 2016 Photo 2

DOD 2016 Photo 3

2015

DOD 2015 Photo 1 DOD 2015 Photo 2

 DOD 2015 Photo 3

 2014

 DOD 2014 Photo 1 

DOD 2014 Photo 2

DOD 2014 Photo 3