Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Rozhodnutia

Katastrálne územie Brezany

06.07.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na užívanie stavby  „Studňa k stavbe Obec Nedožery-Brezany, Revitalizácia centrálnej zóny“ v k. ú. Brezany (PDF, 233 kB)

Katastrálne územie Prievidza, Nedožery, Lazany

06.07.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na užívanie stavby – „Poruba, Lazany, Nedožery-Brezany – spoločná kanalizácia na ČOV Prievidza“, stavebník obec Nedožery-Brezany, v k. ú. Prievidza, Nedožery, Lazany (PDF, 480 kB)

Katastrálne územie Opatovce nad Nitrou

06.07.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na užívanie stavby – „Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou, časť Bojnice – Opatovce nad Nitrou“, stavebník StVS, a.s., Banská Bystrica, v k. ú. Opatovce nad Nitrou (PDF, 781 kB)

Katastrálne územie Nedožery

03.07.2020 Verejná vyhláška - povolenie na užívanie stavby Poruba, Lazany, Nedožery-Brezany spoločná kanalizácia na ČOV Prievidza (PDF, 478 kB)

Katastrálne územie Bojnice

25.06.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu "IBV Okrajová Bojnice, komunikácie, spevnené plochy, inžinierske siete - rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu", č. OU-PD-OSZP-2020/002029 v k. ú. Bojnice (PDF, 190 kB)

20.05.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie - kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu IBV Okrajová Bojnice, komunikácie, spevnené plochy, inžinierske siete, SO 04 Dažďová kanalizácia, č. OU-PD-OSZP-2020/011365 v k. ú. Bojnice (PDF, 192 kB)

Katastrálne územie Prievidza

24.07.2020 Verejná vyhláška Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu - Prekrytie vodného toku Mráznica, p.č. 1096, Veľká Lehôtka, Prievidza - OU-PD-OSZP-2020/017110 v k. ú. Prievidza (PDF, 202 kB)

23.06.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Povolenie na vodnú stavbu Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza – č. OU-PD-OSZP-2020/003281 v k. ú. Prievidza (PDF, 269 kB)

18.05.2020 Verejná vyhláčka - Rozhodnutie - Povolenie na vodnú stavbu - Rekonštrukcia budovy na p.č. 1942, Prievidza, dažďová kanalizácia - č. OU-PD-OSZP-2020/009520 v k. ú. Prievidza (PDF, 204 kB)

31.07.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Povolenie na vodnú stavbu - Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v Prievidzi - - č. OU-PD-OSZP-2020/014556 (PDF, 233 kB)

Katastrálne územie Dubnica

21.04.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2020/001279 – povolenie na vodnú stavbu „Obytný súbor OBORA 2 – Bojnice“ v k. ú. Dubnica (PDF, 259 kB)

 

     - naspäť