Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Uradná tabuľa - archív 30.9.2020

 

18.5.2020

Okresný úrad Ilava oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 začnú platiť štandardné úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok:       08:00 – 15:00 hod.
Utorok:           08:00 – 15:00 hod.
Streda:            08:00 – 17:00 hod.
Štvrtok:           08:00 – 15:00 hod.
Piatok:            08:00 – 14:00 hod.

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom a po jednom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
-          pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov.

29.9.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou KRAPS, s.r.o. Ilava, IS pre výstavbu zóny Hliny 1 Juh Nová Dubnica, SO 202, 202.2, 203, 203.4 (PDF, 192 kB)

28.9.2020

Žiadosť KRAPS s.r.o. Ilava (PDF, 668 kB)
                        Rozhodnutie EIA k žiadosti KRAPS s.r.o. Ilava, stavby Zóna HBV IBV a IS hliny 1 Nová Dubnica. (PDF, 2 MB)

 

25.9.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 2422/2020 spolu s verejnou vyhláškou , (PDF, 640 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 2151/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 732 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2461/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 642 kB)

23.9.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2461/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 642 kB)

23.9.2020

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti: Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením (PDF, 348 kB)

Rozhodnutia o povolení vkladu V 2391/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 520 kB)

17.9.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. e) a písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(PDF, 227 kB)                                   Zoznam parciel KNC. (PDF, 19 kB)

16.9.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 227 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2329/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 497 kB)

Rozhodnutie V 2360/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 449 kB)

14.9.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody v znení neskorších predpisov (PDF, 340 kB)

10.9.2020

Oznámenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte X 17/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V2201/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 735 kB)

28.8.2020

Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením (PDF, 973 kB)

27.8.2020

Rozhodnutie DNV ENERGO, a. s. "Prepoj splaškovej kanalizácie DN300 - VOLUMEN - DM9" (PDF, 244 kB)

17.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1963/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 678 kB)

11.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 1926/20 (PDF, 1 MB)

10.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1941/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 514 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1940/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 506 kB)

Rozhodnutia o povolení vkladu pod V 1858/2020 (PDF, 752 kB)

5.8.2020

Okresný úrad Ilava - verejná vyhláška Oznámenie pre obec Bohunice, Rozšírenie obecného vodovodu (PDF, 282 kB)

Predloženie odvolaním napadnutého rozhodnutia v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (PDF, 181 kB)

Stavebné povolenie a § 21 pre BOno Development s.r.o. NDCA, BD So 106 DK a VS (PDF, 261 kB)

3.8.2020

Oznámenie pre obec Bohunice, Rozšírenie obecného vodovodu Uhlisko. (PDF, 272 kB)

Rozhodnutie, SP a §21 pre TSK, CSS Sloven Slavnica (PDF, 265 kB).


28.7.2020

Rozhodnutia o povolení vkladu pod V 1785/20 (PDF, 779 kB)

Oznámenie pre SVH s.r.o. Kameničany Rezidencia park Slavnica vodné stavby (PDF, 187 kB)

24.07.2020

Oznámenie pre SVH s.r.o. Kameničany o začatí stavebného a vodoprávneho konania na vodné stavby „Rezidencia park Slavnica“ (PDF, 187 kB)

22.7.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1748/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 648 kB)

21.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného vodoprávneho konania DNV Energo a.s. na vodnú stavbu „Prepoj splaškovej kanalizácie DN300 Volumen DM9“ v k. ú. Prejta (PDF, 187 kB)

                  Zastavovací plán (PDF, 511 kB)

20.7.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 1720/20 (PDF, 741 kB)

Rozhodnutie o vrátení poplatku V1296/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1776/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 479 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu  V 1631/20 (PDF, 552 kB)

17.07.2020

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Likvidácia štrkoviska Pažite" Dubnica nad Váhom (PDF, 118 kB)

15.7.2020

Rozhodnutie V 1296/2020 (PDF, 1 MB)

30.6.2020

Upovedomenie o podaní odvolania OS Čaradová  (PDF, 182 kB)
                    
                       Odvolanie mesta DCA (PDF, 266 kB)

29.6.2020

Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania – TSK Sloven Slavnica (PDF, 189 kB)

26.6.2020

Rozhodnutie o prerušení konania spolu s verejnou vyhláškou V 1296/2020 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu spolu s verejnou vyhláškou V 1450/2020 (PDF, 629 kB)

23.6.2020

Stavebné povolenie pre mesto Dubnica nad Váhom, Rozšírenie Vk a V Nádražná (PDF, 275 kB)

22.6.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu spolu s verejnou vyhláškou V 1354/2020 doručenie § 25 KZ (PDF, 689 kB)

Doplňujúce údaje k zámeru navrhovanej činnosti: Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením. (PDF, 423 kB)

 Rozšírenie vodovodu a spl. kanalizácie Ilava (PDF, 200 kB)

18.6.2020


Rozhodnutie o povolení vkladu V1363/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 616 kB)

17.6.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1163/2020 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 836 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1307/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 30 kB)

15.6.2020

Rozhodnutie o prerušení vodoprávneho konania obec Vršatské Podhradie (PDF, 188 kB)

12.6.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1244/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 599 kB)

Verejná vyhláška V 1243/2020 (PDF, 13 kB)               Rozhodnutie V 1243/2020 (PDF, 383 kB)

11.6.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V1443/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 34 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V1444/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 28 kB)

10.6.2020

Kolaudačné rozhodnutie Marton, „Ilava, Klobušice- obytný súbor Čaradová“ objekty: SO 201 Splašková kanalizácia gravitačná, SO 203 Čerpacia stanica splaškových vôd, SO 204 Výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie. (PDF, 266 kB)

9.6.2020

Zmena navrhovanej činnosti: Zariadenie na zber a STZ Dubnica nad Váhom (PDF, 266 kB)

8.6.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1163/2020 (PDF, 1 MB)

3.6.2020

Predloženie spisu na OÚ TN, OOP, MVE Košeca, Pagáč (PDF, 186 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3147/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 603 kB)

2.6.2020

Informácia pre verejnosť II. - Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením Dubnica nad Váhom (PDF, 150 kB)

     Rozhodnutie odvolacieho orgánu (PDF, 286 kB)

27.5.2020


Zverejnenie údajov za okres Ilava - sprievodný list (PDF, 175 kB)
     
      PC Ladce- správa o prevádzke zariadenia (PDF, 275 kB)
      
      Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese ILAVA za rok 2019 (PDF, 206 kB)

15.5.2020

Oznámenie VV pre Mesto Dubnica nad Váhom, Rozšírenie VV a VK ul. Nádražná DCA SO 01, 02 (PDF, 186 kB)

      Zastavovací plán  SO 01 (PDF, 211 kB)

      Zastavovací plán  SO 02 (PDF, 448 kB)

12.5.2020

Rozhodnutie V 984/2020 (PDF, 508 kB)

24.4.2020

Oznámenie Loras s.r.o. a Techreal Dubnica s.r.o. Háje, .. Slnečný dvor, SO 08 DK, vsak. (PDF, 188 kB)

OPRAVA upovedomenie o podaní odvolania k MVE Košeca p. Pagáč (PDF, 186 kB)

Rozhodnutie o prerušení konania a výzvu pre BONO Development s.r.o. NDCA (PDF, 191 kB)

Oznámenie Obec Vršatské Podhradie, PHO. (PDF, 186 kB)

22.4.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 526/2020. (PDF, 637 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 824/2020. (PDF, 782 kB)

17.4.2020

MVE

Ing. Antl
(PDF, 299 kB)
Pagáč 07. 04. 2020 (PDF, 5 MB)

Pagáč 30. 03. 2020
(PDF, 3 MB)
Upovedomenie o podaní odvolaní (PDF, 478 kB)


Rozhodnutie, predĺženie termínu na dokončenie stavby ČOV Kofi 2 pre IDEA Ilava s.r.o.
(PDF, 194 kB)

V 760/2020 (PDF, 661 kB)

V 747/2020 (PDF, 566 kB)

7.4.2020

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Zariadenie na zber a STZ Dubnica nad Váhom (PDF, 152 kB)

Oznámenie po konaní OS Čaradová Marton. (PDF, 216 kB)

2.4.2020

Rozhodnutie V 660/2020 (PDF, 737 kB)

Rozhodnutie V 569/2020
(PDF, 547 kB)
Rozhodnutie V 627/2020 (PDF, 537 kB)

31.3.2020

Na základe nariadenia Vlády SR sa upravujú úradné hodiny klientskeho centra v stredu na čas od 13.00 do 16.00 hod.

31.3.2020

Rozhodnutie V 620/2020 (PDF, 700 kB)

24.3.2020

Rozhodnutie o prerušení konania k návrhu na vklad V 526/20 (PDF, 1 MB)

 

Do priestorov úradu

môžu vstupovať občania len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Tieto opatrenia robíme v záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradov.

 

 

 

13. 03. 2020

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

 

  Na úseku dokladov a dopravných evidencií

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené.

Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

    • občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
    • vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
    • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

 Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.

V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov.

 Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

 Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

 Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Podateľňa MV SR

 Prevádzka podateľne bude od  od 8. do 11. hodiny. Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum žiadame, aby verejnosť pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu, prípadne požiadala o informácie telefonicky.

!!!!  13.3.2020   !!!!

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov pred návštevou Klientskeho centra OÚ  vo formáte PDF (PDF, 230 kB)

13.3.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 465/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 703 kB)

Rozhodnutie o nariadení odstránenia zmien stavby MVE Košeca - p. Jozef Pagáč (PDF, 463 kB)

11.3.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 439/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 632 kB)

9.3.2020

Informácia pre verejnosť – upovedomenie o odvolaní
(PDF, 138 kB)
Odvolanie ZDS Bratislava
(PDF, 250 kB)
3.3.2020

Oznámenie IDEA Ilava s.r.o. o začatí stavebného konania o predĺženie termínu na dokončenie časti vodnej stavby. (PDF, 190 kB)

27.2.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3866/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 808 kB)

Rozhodnutia zo zisťovacieho konania: "Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením (PDF, 484 kB)

26.2.2020

Rozhodnutie V 333/2020 (PDF, 590 kB)

25.2.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 261/2020 (PDF, 562 kB)

 

 

30.11.2017

Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, s účinnosťou od 1.12.2017. sa mení pracovný čas v klientskom centre Okresného úradu Ilava pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Znema úradných hodín:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 do 17:00 hod.
Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

 

3.5.2017

UPOZORNENIE OBČANOV OKRESU O POVINNOSTI NAPOJIŤ STAVBU NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

      Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa ustanovení § 36 ods. 5 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov okresu, vlastníkov stavieb a vlastníkov pozemkov na zákonnú povinnosť stanovenú v § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu, ak je v obci zriadená a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu. V prípade, že si vlastník stavby alebo pozemku, kde vznikajú odpadové vody nesplní svoju zákonnú povinnosť môže mu byť Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uložená pokuta od 16 eur až do výšky 331eur.

7.7.2015

Okresný úrad Trenčín   m e n í   rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18 (ďalej len „pracovisko“), č. p.: OU-TN-OO-2015/002000-19 zo dňa 10. apríla 2015 nasledovne:
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Oznámenie o zmene vo výkone činnosti pracoviska OÚ Trenčín v klientskom centre OÚ Ilava (PDF, 111 kB) /pdf. 108 kB/

PLO_ILAVA-ROZHODNUTIE o zmenách vo výkone činnosti pracoviska (PDF, 137 kB) /pdf, 134 kB/

18.5.2015

Právna pomoc hradená štátom je dôležitá pre ľudí, ktorí hľadajú spravodlivosť, ale pre nedostatok prostriedkov si nemôžu dovoliť služby právnikov. Aby mohli efektívne hájiť svoje práva a domôcť sa spravodlivosti potrebujú rovnako ako všetci ostatní v určitých situáciách kvalifikované právne poradenstvo. Z tohto dôvodu Okresný úrad Ilava v spolupráci s Centrom právnej pomoci poskytuje obyvateľom každý štvrtok  služby právnika.

Ing. Dana Šťastná
prednostka OÚ Ilava  

13.4.2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť existujúceho pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „pracovisko“) o výkon štátnej správy na úseku  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude na predmetnom úseku štátnej správy vykonávať svoju činnosť v dobe od   13. apríla 2015 do 30. júna 2015 v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Pondelok: 08.00 – 15.00 hod.
Streda:     08.00 – 17.00 hod.

Rozšírené pracovisko bude vykonávať štátnu správu na predmetnom úseku pre okres Ilava, územný obvod ktorého tvoria tieto mestá a obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 13. apríla 2015.           

ROZHODNUTIE (PDF, 139 kB) /pdf, 136kB/
PRÍLOHA K ROZHODNUTIU (PDF, 218 kB) /pdf, 212 kB/

16. 2. 2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na dobu neurčitú v rozsahu:

   a) žiadosti podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   b) žiadosti podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre mesto Ilava a 18 obcí: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

a mení čas určený na vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb pri výkone štátnej správy na úsekoch živnostenského podnikania a cestnej dopravy a pozemných komunikácií takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:    od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:     od 8.00 do 14.00 hod.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 16. februára 2015.

27. 8. 2014

Okresný úrad Trenčín zriaďuje  pracovisko Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre mesto Ilava a 18 obcí:
Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:
Pondelok:       od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:           od 8.00 do 17.00 hod.

Tel: 042/4449016
E-mail: ozpo@tn.vs.sk

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Rozhodnutia o zriadení, zmene pôsobnosti a   (PDF, 173 kB)náplň činnosti odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Trenčíne, pracovisko Ilava (PDF, 173 kB) /pdf, 3 MB/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy