Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2017, Pondelok
 

Výberové konania

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ako organizačná zložka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR/ÚSVRK“), ktorý je uvedený v rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa 24.08.2017 ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku, a ktorý zodpovedá za finančnú a vecnú realizáciu národného projektu „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ (ďalej len „NP PVP MRK“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „OP ĽZ“), zahrňujúc Prioritnú os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, vyhlasuje výberové konania na výber vhodných uchádzačov na obsadenie pracovných pozícií koordinátorov/iek osvetových, informačných a mediačných aktivít NP PVP MRK v regióne.

Dokumentáciu k výberovému konaniu a podmienky pre uchádzačov nájdete v nasledujúcich odkazoch:

 

  1. Košický samosprávny kraj, východná časť (1 pracovná pozícia); (PDF, 243 kB)
  2. Košický samosprávny kraj, západná časť (1 pracovná pozícia); (PDF, 246 kB)
  3. Prešovský samosprávny kraj, východná časť (1 pracovná pozícia); (PDF, 244 kB)
  4. Prešovský samosprávny kraj, stredná časť (1 pracovná pozícia); (PDF, 245 kB)
  5. Prešovský samosprávny kraj, západná časť (1 pracovná pozícia); (PDF, 245 kB)
  6. regióne západ (v Bansko Bystrickom samosprávnom kraji, v Žilinskom samosprávnom kraji, v Nitrianskom samosprávnom kraji, v Trenčianskom samosprávnom kraji, v Trnavskom samosprávnom kraji) - 1 pracovná pozícia. (PDF, 244 kB)

 

V prípade, že máte záujem o uvedenú pozíciu koordinátora/ky osvetových, informačných a mediačných aktivít NP PVP MRK, zašlite prosím žiadosť o prijatie do zamestnania v zmysle inštrukcií uvedených v popise výberového konania v termíne do 16.10.2017 na adresu sídla MV SR/ÚSVRK, alebo na elektronickú adresu nppvp@minv.sk