Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017

 

Rozhodnutie o poskytnutí dotácie

Ministerstvo vnútra dňa 6.12.2017 vydalo rozhodnutie o poskytnutí dotácie z dotačnej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Tu nájdete celý text rozhodnutia. (PDF, 327 kB)

 

Pozor! tu nájdete zoznam právnych predpisov, v ktorých nastala zmena

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna 2017 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému. Takisto Slovenskému červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre integráciu a i.

Podporené budú aktivity vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, rovnako projekty pre dobudovanie miestnych komunikácií v rómskych komunitách, pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnateľnosti a podobne. 

Na projekty je k dispozícii 615 000 €, termín uzávierky je 14. august 2017. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve. (PDF, 307 kB)

„Zdroj znení zákonov na stiahnutie: www.slov-lex.sk “.

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výzva číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (307,2 kB) pdf
Prílohy k výzve (2,8 MB) zip
zákon č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstvavnútra Slovenskej republiky (účinný od 1.7.2017) (200,3 kB) pdf
zákon č. 526/2010 Z.z. o poskytovanídotáciív pôsobnosti Ministerstvavnútra Slovenskej republiky (účinný do 30.6.2017) (270,5 kB) pdf
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (499,7 kB) pdf
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (331,8 kB) pdf
zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 316/2016 Z. z. (627,9 kB) pdf
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (630,3 kB) pdf
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1,5 MB) pdf
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých (398,9 kB) pdf
zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017 (1,2 MB) pdf
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z. (320,4 kB) pdf
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov (312,0 kB) pdf
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, (55,7 kB) pdf
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004- 42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov (538,9 kB) pdf