Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

PETÍCIE  |  VEREJNÉ VYHLÁŠKY

Katastrálny odbor

 

 

Pozemkový a lesný odbor

21-02-2020 OU-NO-PLO-2020/000782 -Verejná vyhláška

21-02-2020 OU-NO-PLO1-2020/000782-102 - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Lokca, lokalita Podkošariská" pod č. OU-NO-PLO1-2020/000782-102 zo dňa 18.02.2020 – zverejnenie. (PDF, 204 kB)

30-03-2020 Zverejnenia konaní podľa § 12c) zákona č. 5042003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (PDF, 72 kB)

30-06-2020 OU-NO-PLO-2019/001514-041 Oznámenia o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Zákamenné, lok. Oravice.  (PDF, 409 kB)

22-07-2020 OU-NO-PLO1-2020/001427-031 Rozhodnutie zo dňa 22. 07. 2020 vo veci povolenia projektu JPÚ v katastrálnom území Rabča, lokalita Farské. (PDF, 7 MB)

11-08-2020 OU-NO-PLO1-2020/000718-064 Odvolanie voči rozhodnutiu o zmene obvodu (PDF, 7 MB)

21-08-2020 OU-NO-PLO2-2020/013891 - Pochybnosť o druhu pozemku podľa § 3 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov - oznámenie o začatí konania, oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia (PDF, 313 kB)

02-09-2020 OU-NO-PLO1-2020/001427  (PDF, 393 kB)Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Rabča, lokalita Farské (PDF, 393 kB)

07-09-2020   OU-NO-PLO1-2020/000673-075 - Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPU k. ú. Vasiľov, lokalita Horné Hrady, Vršok, Lán. (PDF, 892 kB)

28-09-2020 OU-NO-PLO2 2020/013891 Rozhodnutie (PDF, 316 kB)

29-09-2020 ZFUU Oravské Vesele Zajovka schvalenie (PDF, 16 MB)

29-09-2020 OU-NO-PLO-2020/000747 Rozhodnutie (PDF, 123 kB)

 

9-20Odbor starostlivosti o životné prostredie 

29-06-2020 OU-NO-OSZP-2020/011728 Zverejnenie informácie v zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov. Správa je pripravená na odoslanie s nasledujúcim súborom alebo prepojením ako (PDF, 2 MB)prílohou: (PDF, 2 MB)

24-08-2020 OU-NO-OSZP-2020/007723-007 Rozhodnutie Štefan Paľa, Mútne - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku + stavebné povolenie na stavbu "Polyfunkčná budova": SO.05 ORL + dažďová kanalizácia. (PDF, 358 kB)

03-09-2020 OU-NO-OSZP-2020/01411-005 stavebné povolenie na stavbu: "ŤAPEŠOVO - LOKALITA JEŽIČKY III. ROZŠÍRENIE VODOVODU"  pre stavebníka Obec Ťapešovo (PDF, 4 MB)

03-09-2020 OU-NO-OSZP-2020/015518 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: "Výstavba vodovodu v obci Rabča - Rozšírenie vodovodu III. etapa"  - stavebník Obec Rabča (PDF, 1 MB)

01-10-2020 OU-NO-OSZP-2020/017951 Podnet na zacatie konania ku nahodnej tazbe LC Parac (PDF, 191 kB)

02-10-2020 OU-NO-OSZP-2020/013975 Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici (PDF, 399 kB)

02-10-2020 OU-NO-OSZP-2020/017053-002 oz. Obec Babín - Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie vôd odpadových vôd v regióne Orava SS11 Babín kanalizácia (PDF, 2 MB)

02-10-2020 OU-NO-OSZP-2020/015066 Miestne komunikácie Hruštín“: SO – 02a IBV Pod Uhliskom – Vodovodná sieť (PDF, 394 kB)

02-10-2020 OU-NO-OSZP-2020/016216 Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 (PDF, 497 kB)

02-10-2020 OU-NO-OSZP-2020/16865-002 Oznámenie o začťatí koladačného konania (PDF, 2 MB)

05-10-2020 OU-NO-OSZP-2020/018001-002 Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 (PDF, 2 MB)

06-10-2020 OU-NO-OSZP- 2020/018206-002 - Návrh ochranných pásiem záložného vodárenského zdroja, pramene č. 1, 2 Beňadovo - oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.  (PDF, 1 MB)

Organizačný odOUbor PZP

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii