Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

PETÍCIE  |  VEREJNÉ VYHLÁŠKY

Katastrálny odbor

 

 

Pozemkový a lesný odbor

19-11-2018 Verejná vyhláška OU-NO-PLO-2018/000706/ANT Výpis zverejneného rozdeľovacieho plánu  Vaňovka (PDF, 436 kB)

21-02-2020 OU-NO-PLO-2020/000782 -Verejná vyhláška

21-02-2020 OU-NO-PLO1-2020/000782-102 - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Lokca, lokalita Podkošariská" pod č. OU-NO-PLO1-2020/000782-102 zo dňa 18.02.2020 – zverejnenie. (PDF, 204 kB)

30-03-2020 Zverejnenia konaní podľa § 12c) zákona č. 5042003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (PDF, 72 kB)

30-06-2020 OU-NO-PLO-2019/001514-041 Oznámenia o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Zákamenné, lok. Oravice.  (PDF, 409 kB)

22-07-2020 OU-NO-PLO1-2020/001427-031 Rozhodnutie zo dňa 22. 07. 2020 vo veci povolenia projektu JPÚ v katastrálnom území Rabča, lokalita Farské. (PDF, 7 MB)

24-07-2020 OU-NO-PLO-2020/009430 Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k. ú. Trstená na Lesnom celku Trstená (PDF, 731 kB)

03-08-2020 OU-NO-PLO2-2020/01457 Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k.ú. Rabčice na LC Zubrohlava (PDF, 591 kB)

03-08-2020 OU-NO-PLO2-2020/007589 Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k. ú. Čimhová na LC Oravice (PDF, 331 kB)

03-08-2020 OU-NO-PLO2-2020/014909 - Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k. ú. Námestovo na LC Námestovo (PDF, 384 kB)

05-08-2020 OU-NO-PLO2-2020/008050 -Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k.ú. Babín na LC Lokca (PDF, 335 kB)

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

15-01-2020 OU-NO-OSZP-2020/001901 roz. stavebné povolenie Mesto Námestovo - Splašková kanalizácia, vetva B Vojenské Námestovo (PDF, 442 kB)

11-02-2020  OU-NO-OSZP-2020/002986 oznámenie o začatí SK -Bobrov - Bobrov - Breziny, rozšírenie vodovodu a kanalizácie (PDF, 342 kB)

19-02-2020  OU-NO-OSZP-2020/002408 oznámenie o začatí SK -Námestovo - lokalita Grúnik. Rozšírenie vodovodu. (PDF, 336 kB)

24-02-2020 OU-NO-OSZP-2020/005401 KK oznám. - Oravská Lesná  - Rozšírenie vodovodu, I. etapa - lokality Jasenovská a Kubínska, I. etapa, I. časť (PDF, 266 kB)

10-03-2020 OU-NO-OSZP-2020/002986 roz. stavebné povolenie Obec Bobrov - Bobrov - Breziny, rozšírenie vodovodu a kanalizácie (PDF, 342 kB)

14-03-2020 OU-NO-OSZP-2020/006587 oz. Obec Klin  - KLIN, GRÚŇ - rozšírenie vodovodnej aj kanalizačnej siete, II. etapa (PDF, 253 kB)

26-03-2020 OU-NO-OSZP-2020/002408 roz. Stavebné povolenie Palider Jozef, Zubrohlava  - Námestovo - lokalita Grúnik, rozšírenie vodovodu (PDF, 448 kB)

20-04-2020 OU-NO-OSZP-2020/006587 roz. Obec Klin  - KLIN, GRÚŇ - rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete (PDF, 272 kB)

21-04-2020 OU-NO-OSZP-2020/008376 oznámenie o začatí SK - Obec Oravská Jasenica - Oravská Jasenica, Lanov jarok - rozšírenie vodovodu a kanalizácie (PDF, 338 kB)

28-04-2020 OU-NO-OSZP-2020/005401 oznám. - Oravská Lesná  - pokračovanie Rozšírenie vodovodu, I. etapa - lokality Jasenovská a Kubínska, I. etapa, I. časť (PDF, 266 kB)

08-05-2020 OU-NO-OSZP-2020/009516 oz. Obec Hruštín - IBV Hruštín, m.č. Vaňovka - Hrady, Vodovodná sieť (PDF, 269 kB)

11-05-2020 OU-NO-OSZP-2020/009261 oz. Obec Hruštín - IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete (PDF, 259 kB)

25-05-2020 OU-NO-OSZP-2020/0085366 oznámenie o začatí SK - Obec Novoť - Novoť, rozšírenie vodovodu - 9. etapa - SO 03 - lokalita Jakubjak (PDF, 338 kB)

29-05-2020 OU-NO-OSZP-2020/008376 stavebné povolenie Obec Oravská Jasenica - Oravská Jasenica, Lanov jarok - rozšírenie vodovodu a kanalizácie (PDF, 544 kB)

03-05-2020 OU-NO-OSZP-2020/005401 KR na stavbu  - Obec Oravská Lesná - Oravská Lesná, rozšírenie vodovodu, I. etapa - lokality Jasenovská a Kubínska, I. časť (PDF, 377 kB)

09-06-2020 OU-NO-OSZP-2020/010678 oznámenie o začatí SK - HBH Group s.r.o., Veľké Uľany +povolenie na odber vody + vypúšťanie splaškových odpadových vôd + SP (PDF, 312 kB)

16-06-2020 OU-NO-OSZP-2020/009516 Rozhodnutie. Obec Hruštín - IBV Hruštín, m.č. Vaňovka - Hrady, Vodovodná sieť (PDF, 276 kB)

16-06-2020 OU-NO-OSZP-2020/009261 Rozhodnutie. Obec Hruštín - IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete (PDF, 281 kB)

29-06-2020 OU-NO-OSZP-2020/011728 Zverejnenie informácie v zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov. Správa je pripravená na odoslanie s nasledujúcim súborom alebo prepojením ako (PDF, 2 MB)prílohou: (PDF, 2 MB)

03-07-2020 OU-NO-OSZP-2020/007723 oznámenie o začatí SK - Vizual DK, Dolný Kubín  + vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (PDF, 597 kB)

14-07-2020  OU-NO-OSZP-2020/013723 oznámenie o začatí SK- Obec Oravská Jasenica - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, Oravská Jasenica  - Pod Paseka 2 (PDF, 336 kB)

14-07-2020 OU-NO-OSZP-2020/013722 oznámenie o začatí SK- Obec Oravská Jasenica - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, Oravská Jasenica  - Za kultúrnym domom (PDF, 334 kB)

22-07-2020 OU-NO-OSZP-2020/0010678 roz. HBH Group, s.r.o., Veľké Uľany - povolenie na odber vody +vypúšťanie  vôd z povrchového odtoku + splaškové vody + SP  na stavbu (PDF, 415 kB)

24-07-2020 OU-NO-OSZP-2020/014111-002 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania. (PDF, 285 kB)

29-07-2020 OU-NO-OSZP-2020/013975 Oznámenie. Obec Oravská Jasenica - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici (PDF, 254 kB)

05-08-2020 OU-NO-OSZP-2020/015062 Vyrub drevin podla § 47 ods. 3 zakona c.5432002 Z.z..doc (PDF, 202 kB)

05-08-2020 OU-NO-OSZP-2020/008536 Rozhodnutie stavebné povolenie Obec Novoť- rozšírenie vodovodu- 9.etapa, lokalita Jakubjak (PDF, 414 kB)

05-08-2020 OU-NO-OSZP-2020/015077 Žiadosť o vydanie súhlasu z hľadiska ochrany prírody a krajiny na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia parc. č. C-KN 489/2, v k. ú. Beňadovo (PDF, 191 kB)

 

 

Organizačný odbor PZP