Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

O projekte

Celospoločenský demografický trend starnutia populácie, a s tým súvisiaci nárast počtu starých ľudí,  prináša so sebou  i potrebu riešiť otázku  “Ako sa pokúsiť vo vzťahu k seniorom eliminovať v spoločnosti taký nežiaduci jav, akým je kriminalita?“ Konkrétne páchanie majetkovej trestnej činnosti, podvodov, krádeží, lúpeží, násilia páchaného na senioroch, ako i dopravnej nehodovosti,  na ktorej sa seniori podľa štatistických ukazovateľov podieľajú vo zvýšenej miere.

Na základe skúseností, ktoré policajti získali v rámci služobnej činnosti v teréne, ako aj z  evidenčno - štatistického systému kriminality odboru správy informačných systémov  Prezídia Policajného zboru a preštudovaní odbornej literatúry, policajti odboru komunikácie a prevencie  kancelárie prezidenta Policajného zboru spracovali preventívny projekt pre seniorov pod názvom ,,Bezpečná jeseň života“. Program ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú  napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.

Hlavným  cieľom programu  „Bezpečná jeseň života“  je  pomáhať  ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup  a dohliadať na  jej bezpečnosť, ale taktiež osobám osamelo žijúcim, handicapovaným, osobám bez potrebných sociálnych väzieb.

Vymedzenie cieľovej skupiny, pre ktorú je program  určený:

-          primárne - seniori
-          sekundárne  - ľudia bez príbuzenských vzťahov
                    - ľudia so zdravotným postihnutím
                    - prestarlé osoby
                    - osamelo žijúce osoby

Subjekt  zodpovedný za realizáciu programu:

Oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru.

Realizátori  preventívneho programu:

Policajti oddelení komunikácie a prevencie krajských  riaditeľstiev Policajného zboru, policajti skupiny prevencie vnútorných odborov okresných riaditeľstiev Policajného zboru.

Spolupracujúce subjekty:

-          starostovia obcí (Združenie miest a obcí)
-          Jednota dôchodcov Slovenska
-          odbory sociálnych vecí a rodiny
-          cirkev 

 Témy na preškolenie seniorov:

-          Linky tiesňového volania – komunikácia s políciou
-          Ako zvýšiť svoju bezpečnosť doma 1 - zabezpečenie obydlia, čo robiť pri krádeži vlámaním 
-          Ako zvýšiť svoju bezpečnosť doma 2 - komunikácia s cudzími ľuďmi
-          Ako nenaletieť podvodníkom – lacné úvery, vysoké výhry, lacné kúpy, podvody s nehnuteľnosťami
-          Ako zvýšiť svoju bezpečnosť na ulici - rizikové miesta, situácie, vreckoví zlodeji
-          Čo robiť, keď som sa stal obeťou alebo účastníkom trestného činu
-          Ako sa nestať obeťou lúpežného  prepadnutia
-          Ako zvýšiť svoju bezpečnosť na ceste – chodec a rizikové situácie, čo robiť pri dopravnej nehode, poskytnutie prvej pomoci
-          Ako zvýšiť svoju bezpečnosť pri cestovaní