Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Akčný plán okresu Košice - okolie

Výzva č.2_OÚ_KS_2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 1 MB)

Prehľad aktivít podporených vo Výzve č. 2_OÚ_KS_2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 121 kB)

Žiadosť o regionálny príspevok (DOCX, 134 kB)

Príručka pre podnikateľov (PDF, 1 MB)

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (XLSX, 72 kB)

Vyhlasenie žiadateľa podľa nariadenia Komisie (EU)-c-1408 2013 de minimis Poľnohospodárska prvovýroba (DOCX, 48 kB)

Vyhlasenie-ziadatela-podla-nariadenia-Komisie-(EU)-c-1407_2013-de-minimis (DOCX, 49 kB)

Zoznam meratelnych ukazovatelov projektov (PDF, 416 kB)

Pomocka-k-obsahu-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku (PDF, 691 kB)

Schema-na-podporu-lokalnej-zamestnanosti-(schema-DE-MINIMIS)-v-zneni-dodatku-c.1 (PDF, 760 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Košice - okolie (PDF, 2 MB)

Sprievodnú dokumentáciu je možné nájsť na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/654

Výbor pre rozvoj okresu Košice - okolie

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

Štatút výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie (PDF, 243 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie (PDF, 242 kB)

Zápisnice z rokovaní Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie   

Archív Akčného plánu okresu Košice - okolie

Pracovné stretnutie v Družstevnej pri Hornáde k Akčnému plánu okresu Košice – okolie

Dňa 17. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Družstevnej pri Hornáde uskutočnili pracovné stretnutia  zamerané na analýzu kľúčových problémov v sociálnej oblasti a MRK a v oblasti životného prostredia.

Pracovné stretnutie v Malej Ide k Akčnému plánu okresu Košice – okolie

Dňa 10. mája 2018 sa v Kultúrnom dome v Malej Ide uskutočnili pracovné stretnutia  zamerané na analýzu kľúčových problémov v oblasti infraštruktúry a cestovného ruchu v okrese Košice – okolie.

Pracovné stretnutie v Haniske k Akčnému plánu okresu Košice - okolie

Dňa 3. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Haniske uskutočnili  pracovné stretnutia k Akčnému plánu okresu Košice - okolie pre oblasť vzdelávania  a  pre oblasť priemyslu, poľnohospodárstva a MSP. Predmetom rokovania bola analýza kľúčových problémov v prioritných oblastiach, ktoré tvoria základ pre tvorbu analytickej časti samotného dokumentu.  

Pracovné stretnutie v Čani k Akčnému plánu okresu Košice – okolie

Dňa 17. apríla sa na Obecnom úrade v Čani uskutočnilo pracovné stretnutie k Akčnému plánu okresu Košice – okolie. Stretnutia sa na pozvanie pani prednostky Okresného úradu Košice – okolie zúčastnili odborníci z Odboru regionálneho rozvoja územného plánovania a životného prostredia Úradu Košického samosprávneho kraja, zástupcovia miest a obcí, neziskových organizácií a podnikatelia. Predmetom stretnutia bolo predstavenie konceptu akčného plánu, stanovenie harmonogramu pre prípravu podkladov a projektových zámerov.

 

ouks-obr1

ouks-obr2

Okres Košice – okolie v zozname najmenej rozvinutých okresov (NRO)

V súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol dňa 22. 01. 2018 okres Košice – okolie zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

http://www.nro.vlada.gov.sk/

Okresný úrad Košice – okolie v súčinnosti so Sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, s Odborom regionálneho rozvoja územného plánovania a životného prostredia Úradu Košického samosprávneho kraja a so sociálnoekonomickými aktérmi regionálneho rozvoja okresu Košice – okolie pripravuje návrh akčného plánu, ktorý je do deviatich mesiacov od zápisu do zoznamu schvaľovaný Vládou SR.