Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2019, nedeľa
 

Akčný plán okresu Sobrance

Výbor pre rozvoj okresu Sobrance

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada. 
[http://www.nro.vlada.gov.sk/]

Rrokovania Výboru pre rozvoj okresu Sobrance

14.05.2018

13.09.2018

24.04.2019

Formuláre

Výzva 1/OÚSO/2019

Výzva 2/OÚSO/2019