Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Akčný plán rozvoja okresu

Výbor pre rozvoj okresu Michalovce

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu. Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada. 
[https://www.nro.vicepremier.gov.sk/]

Rokovania Výboru pre rozvoj okresu Michalovce

 

Pracovné stretnutia 

FORMULÁRE k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

VÝZVY