Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Ako na to

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Názov projektu: „Ako na to“

Cieľ projektu:

 • podieľať sa na  formovaní postojov medzi deťmi I. stupňa základných  škôl,
 • sebapoznávanie, sebaúcta, zvládnutie sociálnych úloh a vzťahov, asertivita,
 • hravou formou oboznámiť deti o rôznych  druhoch závislostí, ich účinkoch a následkoch,
 • pozitívne ovplyvniť rozvoj hodnotovej orientácie detí I. stupňa základných  škôl,
 • primeranou formou zvýšiť právne vedomie detí,
 • dopravná výchova

Charakteristika projektu:

     Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom sa v rámci preventívnych aktivít zameriava tiež na prácu s deťmi, preto bol spracovaný projekt  zameraný na prevenciu viktimácie. Prevencia uskutočňovaná v útlom  veku by mala vychádzať z podpory zdravého spôsobu života, deti musia pochopiť základný pojem zdravia a od tohto pojmu sa odvádza a chápe ochorenie, nehoda a poškodenie zdravia, poškodenie cudzieho majetku, dodržiavanie pravidiel, ako aj zákonov. Práca s deťmi  v oblasti prevencie je veľmi dôležitá, nemala by sa vykonávať len v jednorázových akciách, no mal by to byť proces dlhodobý. Z uvedeného dôvodu okresné riaditeľstvo realizuje predmetný projekt, v rámci ktorého sa  žiaci vzdelávajú formou aktívneho sociálneho učenia  a preberajú  rôzne témy v súvislosti so zdravím, s kriminalitou detí, ako aj dopravnú výchovu. V našom záujme je, aby deti vedeli rozoznať riziká svojho aj cudzieho správania a z uvedeného dôvodu  by  mali  byť dostatočne poučené o tom, ako sa majú správať na ulici, aké nástrahy ulica pre ne prináša,  ako by mala vyzerať cesta do školy aj zo školy,  čoho by sa mali deti vyvarovať vo svojom správaní nie len na ulici, ale aj v kolektíve a doma.  Pre žiakov sú spracované tiež propagačné materiály, ktoré zostanú k dispozícii v škole a pri niektorých aktivitách sú využívané aj DVD nosiče. Počas každého stretnutie   využívame aj aktivity zamerané na odbúranie napätia a stresu, ako aj aktivity zamerané na tréning komunikácie.

     Prínos a pozitívum vidíme v tom, že sa jedná o projekt dlhodobý a  pri realizácii samotných aktivít spolupracujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.

Tematické zameranie jednotlivých stretnutí:

 • sebapoznávanie,
 • sebaúcta,
 • akceptácia a empatia,
 • asertivita v komunikácii,
 • zlepšenie sociálnych a komunikačných zručností,
 • zvládnutie sociálnych úloh a vzťahov,
 • pohybové aktivity,
 • prevencia kriminality,
 • dopravná výchova

1.       stretnutie

 dodržiavanie pravidiel, zákonov, ochrana života a zdravia, chodci

2. stretnutie

komunikácia, asertivita, vzťahy- rodičia, kamaráti, naše postavenie v spoločnosti, cestovanie hromadnými prostriedkami

3. stretnutie

Ako sa staráme o svoje zdravie v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom

4.  stretnutie

sebahodnotenie, sebapoznávanie, stanovenie cieľov a hodnotová orientácia, športovci a pravidlá – korčule, kolobežka, bicykel

5. stretnutie

sebaovládanie, pozornosť, problematika alkoholu, cestovanie autom, priechod pre chodcov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom

6. stretnutie

pravidlá, zákony, trestná činnosť, kriminalita, závislosti, dopravná výchova

 

 Adresát projektu:

 Projekt je určený žiakom  I. stupňa základných  škôl.

 

Subjekty spolupracujúce pri realizácii projektu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom

Terénni sociálni pracovníci obce Stará Kremnička

 

Meno a priezvisko autora projektu:

Mgr. Jana Šmondrková

jana.smondrkova@minv.sk