Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2017, Nedeľa
 

Aktivity a činnosti koordinátora Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity v roku 2016

Činnosti koordinátora HP MRK po 1. januári 2016 vychádzajú zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, v aktuálnej verzii, ktorý vychádza z nariadení EK pre štrukturálne fondy a Kohézny fond, ako aj z nariadení EK pre ukončenie programového obdobia 2007 – 2013. Pre potreby uzatvárania operačných programov v programovom období 2007 - 2013 vydal CKO metodický pokyn č. 16. Taktiež Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov vydalo usmernenie č. 1/2013 k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2007 - 2013.

Od 1. januári 2016 sú činnosti koordinátora HP MRK zamerané na činnosti súvisiace s ukončením programového obdobia 2007 – 2013, ktoré spadajú do nasledovných  oblastí:

 • Činnosti spojené s vypracovaním Záverečnej správy HP MRK, záverečných správ jednotlivých relevantných OP, v súlade s metodickým pokynom CKO č.9 k vypracovaniu priebežných a záverečných správ  a metodického pokynu CKO č.16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007-2013.
 • Činnosti spojené so  systematicky monitorovaním. Ide o zber, triedenie, agregovanie a ukladanie relevantných informácií o implementácii NSRR, OP a HP.
 • Činnosti spojené s prijímaním Záverečných  Následných monitorovacích správ projektov LSKxP v písomnej a elektronickej  forme  v súlade záväzným vyhlásením prijímateľa podpory LSKxP.
 • Činnosti špeciálneho monitorovania projektov LSKxP. Úrad splnomocnenca v rámci špeciálneho monitorovania projektov relevantných k LSKxP vykonáva kontrolu  v mieste realizácie projektov.
 • Činnosti spojené s vypracovávaním:

a)  správ o implementácii HP MRK
b)  odpočtov implementácie projektov LSKxP,
c)  podkladov k hodnoteniu HP MRK a analýz, podľa potreby pre CKO, RO OP, EK v  súvislosti s HP MRK za programové obdobie 2007-2013.

 • Činnosti spojené s vykonávaním člena v Monitorovacom výbore pre:

a)  OP V za PO 2007-2013
b)  OP Z za PO 2007-2013
c)  OP ZaSI za PO 2007-2013
d)  OP ŽP za PO 2007-2013
e)  ROP za PO 2007-2013
f)  OP BK za PO 2007-2013
g)  Vedomostnú ekonomiku (OPIS, OP KaHR, OP VaV) za PO 2007-2013.

 • Činnosti spojené:

a)  s pracovnou skupinou HP MRK
b)  s Monitorovacou skupinou komplexného prístupu.

 • Činnosti pri implementácii projektov Následných činností koordinátora HP MRK v období 2016-2021 financovaných z Operačného programu Technická pomoc ktorého riadiacim orgánom a poskytovateľom  je Úrad vlády SR  v súlade so systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre PO 2014-2020 a so systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, KF a ENRF na PO 2014-2020.
 • Súčinnosť pri vykonávaní kontrol a auditov u koordinátora HP MRK, kompetentnými subjektmi za PO 2007-2013 a súčinnosť pri vykonávaní kontrol a auditov kompetentnými orgánmi v PO 2014-2020 v súvislosti s výkonom následných  činností  koordinátora HP MRK a v súvislosti s implementáciou projektov následných činností koordinátora HP MRK financovaných OP TP.
 • Činnosti spojené s vypracovávaním a aktualizáciou dokumentov potrebných k výkonu následných činností koordinátora HP MRK v období 2016-2021.
 • Činnosti spojené s archiváciou dokumentov koordinátora HP MRK:

a)  za PO 2007-2013 (najneskôr do 31.08.2020).
b)  za PO 2014-2020 (najneskôr do 31.12.2028

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

www.statutar.sk

ČOSKORO BUDETE POTREBOVAŤ ELEKTRONICKÝ OBČIANSKY PREUKAZ