Dnes je 1. február 2015, Nedeľa
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |MV SR na Facebooku  |   
 
Preskočiť na obsah
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
 

Aktivity rok 2008

Duchovná služba v rezorte Ministerstva vnútra SR za rok 2008

 
Duchovná služba v rezorte ministerstva vnútra tento rok oslávila menšie výročie svojej päťročnej činnosti: 1 marca 2003 vznikol Ordinariát OS a OZ SR a následne 1. júla 2003 vstúpili do PZ prví duchovní, čím sa pastoračná služba prakticky začala. Tieto začiatky boli náročnejšie o to viac, že v polícii neexistovala žiadna oficiálna duchovná starostlivosť pred vznikom ordinariátu ako napr. v armáde alebo vo väzenstve.

Rok Svätého písma.

Pastoračné aktivity v tomto roku boli zamerané na Sväté písmo, nakoľko ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek vyhlásil tento rok za Rok Sv. písma. Formačný týždeň pre duchovných ordinariátu bol prednáškovo zameraný na biblické témy, ktoré prednášali naši slovenskí biblisti. Kpt. Stanislav Varga bol poverený za ordinariát podieľať sa na prácach v Katolíckom biblickom diele a v Slovenskej biblickej spoločnosti. Aktívne sa angažoval na príprave biblických katechéz pre rádio Lumen, pripravil propagačný materiál k sv. Pavlovi, prezentáciu o apoštolských cestách sv. Pavla, ktoré duchovní prezentovali vo svojich farnostiach a komentáre k nedeľným biblickým textom. Duchovní vikariátu pravidelne prispievali svojimi zamysleniami k nedeľným čítaniam na našu webovú stránku. Podarilo sa nám pripraviť a zrealizovať rezortnú púť do Svätej zeme, kde sme mohli konkrétne sledovať miesta, ktoré sú opísané vo Sv. písme. Tejto púte sa zúčastnilo vyše 80 príslušníkov, pracovníkov nášho rezortu a členov ich rodín. Na koniec roka ordinár zabezpečil vreckový formát vydania Nového zákona, ktorý bude distribuovaný jednotlivými duchovnými.

Zahraničné aktivity

Posledný májový víkend sa v svetoznámom mariánskom pútnickom meste Lurdy vo Francúzsku uskutočnila 50. medzinárodná vojenská púť. Konala sa aj v rámci 150. výročia Lurdských zjavení. Medzi viac ako 20 tisíc príslušníkmi armád a ozbrojených zložiek z viac ako 30 krajín sveta sa na nej 22.-25. mája 2008 zúčastnili aj príslušníci OS a OZ Slovenskej republiky pod vedením biskupa – ordinára Mons. Františka Rábeka. Viac ako 220 vojakov, policajtov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, hasičského záchranného zboru a Colnej správy s rodinnými príslušníkmi a civilnými zamestnancami svojou prítomnosťou reprezentovali nielen Ordinariát OS a OZ SR, ale aj svoje zložky a samozrejme našu vlasť. K pútnikom sa pridala aj oficiálna delegácia pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva obrany Daniela Duchoňa, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Vladimíra Čečota a generálnej riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Márie Kreslovej.

Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek v dňoch 16. -20. júna 2008 uskutočnil spolu s biskupským vikárom pplk. Dr. Františkom Bartošom pracovnú návštevu Talianska a Vatikánu. Cieľom tohto stretnutia boli úradné jednania s hlavným koordinátorom duchovných v Taliansku Mons. Giuseppe Saiuom. V rámci pracovného jednania navštívili chrám zasvätený patrónovi karabinierov sv. Vavrincovi v Ríme ako aj policajnú školu v meste Spoleto. Vymenili si skúsenosti v duchovnej službe s vedením školy a navštívili aj miestneho diecézneho biskupa Spoleta Mons. Riccarda Fontanu.

Počas návštevy Vatikánu uskutočnili aj oficiálne rokovania na Kongregácii pre biskupov s jej substitútom arcibiskupom Mons. Francescom Monterisim ohľadom prijímania kňazov východného obradu do štruktúr Ordinariátu OS a OZ SR.

Dekan mjr. Pavol Šajgalík sa v dňoch 7. – 9. 2008 na základe pozvania rakúskeho vojenského biskupa zúčastnil na pracovnom stretnutí rakúskych policajných duchovných v St. Georgen/Längsee. Rakúski duchovní vypracovali pracovný list o ich činnosti počas veľkých bezpečnostných opatrení. Na stretnutí sa hľadali aj nové impulzy pre zlepšenie spolupráce a vzájomných kontaktov v duchovnej službe polície oboch susedných krajín.

V dňoch 28. 9. – 4. 10. 2008 bola zrealizovaná Národná púť OS a OZ do Ríma a Vatikánu. Púte sa zúčastnilo spolu 100 príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Ozbrojených síl SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže a členov ich rodín. Pútnici sa zúčastnili na generálnej audiencii pápeža Benedikta XVI. Program púte sa v tomto roku niesol v duchu stavovského, národného a cirkevného prvku, zameraného zvlášť na slávenie Roku sv. Pavla.

Z ďalších zahraničných aktivít, ktoré boli organizované duchovnými vikariátu bola rezortná púť do Svätej zeme, púť do svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove (SOŠ PZ Pezinok) a cykloputovanie po Dunajskej ceste (Meňuš, Šajgalík).

Medzinárodná konferencia o duchovnej službe.

V Bratislave sa v dňoch 29. septembra - 1. októbra 2008 uskutočnila medzinárodná konferencia policajných duchovných. Konferencia začala sv. omšou v hlavnom chráme Ordinariátu OS a OZ SR, v kostole sv. Jána z Mathy v Bratislave na sviatok sv. Michala archanjela , patróna policajtov. Slávnostnú sv. omšu celebroval policajný vikár Dr. František Bartoš spolu s policajnými duchovnými zo Slovenska i zahraničia. Omša bola obetovaná za príslušníkov PZ a ich rodiny. Na konferencii v Bratislave sa zúčastnili zástupcovia policajných duchovných služieb z Poľska, Českej republiky, Rakúska (ktorí zastupovali aj duchovných z Nemecka), Talianska, Malty a Litvy. Účastníci prerokovali možnosti vzájomnej spolupráce v pastoračnej činnosti v policajných zboroch jednotlivých krajín, predovšetkým v oblasti etiky, vzdelávania, ako aj pôsobenia policajných duchovných v stresových situáciách policajtov.

Vikariát bol účastníkmi konferencie poverený vytvorením webovej stránky v anglickej verzii a získavaním kontaktov na duchovných, ktorí pôsobia v polícii jednotlivých štátov Európskej únie. Do konca roka sa nám podarilo vytvoriť webový priestor a zaradiť základné informácie: www.fara.sk/police.

Domáce aktivity

V rámci programu celoslovenskej Levočskej púte pri príležitosti mariánskeho sviatku Navštívenia Panny Márie sa v dňoch 5. - 6. júla 2008 uskutočnila púť Ordinariátu OS a OZ SR na Levočskú horu pod vedením biskupa Mons. Františka Rábeka. Na jeho pozvanie sa v tomto roku na Mariánskej hore stretli aj delegácie z Poľska, Rakúska, Nemecka a Chorvátska. Program púte sa začal v sobotu 5. júla popoludní v Kostole Minoritov v Levoči. Pútnikov v mene biskupa privítal generálny vikár plk. František Počurek. Po privítaní predniesol generálny vikár katechézu a prezentáciu zameranú na Rok sv. Pavla. V rámci programu sa pútnikom predstavila aj Hudba Ministerstva vnútra a zazneli sakrálne organové skladby. Účastníci púte vystúpili na Mariánsku horu, kde v podvečer celebroval Mons. František Rábek spolu s vojenskými, policajnými a väzenskými kaplánmi ako aj zahraničnými hosťami sv. omšu určenú pre veriacich patriacich do Ordinariátu OS a OZ SR. V nedeľu 6. júla sa pútnici v uniformách zúčastnili aj slávnostnej odpustovej omše celebrovanej viedenským arcibiskupom J. Em. Christophom kardinálom Schönbornom a prítomnými biskupmi a kňazmi, ktorou tohtoročná Mariánska púť vyvrcholila pred bazilikou Navštívenia Panny Márie. Podľa organizátorov sa tohtoročnej púte zúčastnilo celkovo vyše 500 000 veriacich.

V tomto roku sa vikariátu podarilo uskutočniť tri detské tábory, jeden na Zemplínskej Šírave, druhý na strednom Slovensku v Lúčkach pri Kremnici a tretí v Bojniciach. Spolu to bolo 150 detí. Všetky tábory sa uskutočňovali v zmysle „príslušníci svojim deťom“.

V dňoch 25.-29. augusta 2008 sa uskutočnilo v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí XIV. Sympózium kánonického práva. Streda 27. augusta 2008 bola venovaná problematike vojenských ordinariátov a ich vzťahu k diecéznym inštitúciám. O zaradenie tejto témy požiadal otec biskup František Rábek, ordinár OS a OZ SR, ktorý tento deň aj moderoval. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj policajní duchovní.

Tretia novembrová nedeľa je dňom, v ktorý si ľudia po celom svete pripomínajú obete dopravných nehôd. Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd v tomto roku pripadol na 16. novembra a dal aj veriacim možnosť zahrnúť do svojich modlitieb tých, ktorí zahynuli pri dopravných nehodách. Na tento úmysel bola obetovaná aj svätá omša, ktorú celebroval ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek v kostole sv. Jána z Mathy v Bratislave. Popoludní sa pri Dome smútku na cintoríne v bratislavskom Slávičom údolí uskutočnila ekumenická pietna spomienka na obete dopravných nehôd. Hlavným organizátorom tohto podujatia bol policajný duchovný mjr. Pavol Šajgalík.

Táto pietna spomienka nám dáva zároveň možnosť uvedomiť si aj svoju vlastnú zodpovednosť a ohľaduplnosť na cestách. Ordinariát pri tejto príležitosti vydal aj malé obrázky so sv. Krištofom, patrónom vodičov spolu s 10 „prikázaniami“ pre vodičov.

Za účasti niekoľkých stovák príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov z regiónu Považia, Žiliny a Kysúc sa v nedeľu 27. apríla 2008 v Rajeckej Lesnej uskutočnil druhý ročník púte hasičov k Frivaldskej Panne Márii.

Pri príležitosti púte hasičov a záchranárov v Rajeckej Lesnej slávnostnú sv. omšu v mariánskej Bazilike Narodenia Panny Márie - Minor celebroval ordinár OS OZ SR Mons. František Rábek so svojimi vikármi a miestnym správcom pútnického miesta Mons. Pavlom Šadlákom. Po skončení liturgickej slávnosti požehnal ordinár Rábek pred nastúpenými hasičmi na námestí požiarnu techniku a hasičské zástavy, aby naďalej s Božím požehnaním, pod ochranou svojho patróna sv. Floriána slúžili ochrane životov a majetku blížnych.

Na Donovaloch sa v dňoch 14. - 18. apríla 2008 uskutočnila trvalá formácia vojenských, väzenských a policajných kaplánov Ordinariátu OS a OZ SR. Pod vedením ordinára Mons. Františka Rábeka sa prítomní kapláni počas päťdňového programu formácie venovali prednáškam a diskusiám zameraným na dôležité oblasti ich duchovného, kňazského a profesionálneho života. Prednášky boli z oblasti psychiatrie, ktoré predniesol Ján Strákoš na tému postraumatického syndrómu a témam Svätého Písma sa venovali biblisti Blažej Štrba, Stanislav Vojtko a jeden z policajných kaplánov Stanislav Varga. Koniec formačného týždňa patril mediálnej príprave duchovných prostredníctvom kancelára a hovorcu Ordinariátu OS a OZ SR Tibora Ujlackého a praktickej diskusii na existujúce problémy.

Linka krízovej intervencie.

4 duchovní sa zúčastnili výcvikového kurzu v telefonickej krízovej intervencii spolu so psychológmi PZ a HaZZ . Tento výcvikový kurz pozostával z troch blokov: 1. blok pojednával o etike a pravidlách na linke dôvery. Zaoberal sa s nadväzovaním kontaktov, vývojovou psychológiou, sociálno-právnou problematikou. V praxi sa dala vyskúšať práca s plačom a mlčaním klienta. 2. blok sa zaoberal partnerskými, rodinnými, medziľudskými vzťahmi, prácou s krízami, s problematikou psychopatológie a závislostí. Nacvičovali sme si techniky sebaobrany, ukončovania hovoru a techniky zvládania agresie. 3. blok sa venoval domácemu násiliu, zneužívaniu, problematike trestných činov, obetiam a páchateľom, akútnym stavom, práci s panikou, sebevraždou, smrťou, umieraním, náboženskými otázkami práci s bolesťou a bezmocnosťou. Kurz bol ukončený certifikátom.

Vo vestníku číslo 29/2008 sa uvádza, že duchovní budú tvoriť tímy posttraumatickej krízovej intervencie. V týchto tímoch budú lekári, psychológovia a duchovní.

Pastoračno-sociálne aktivity duchovných

Naši duchovní sa venujú ako dobrovoľníci aj v sociálnych aktivitách. Kpt. Bartko spolupracuje s komunitou Cenacolo, ktorá sa venuje opusteným a závislým ľuďom z ulice a pomáha im nájsť východisko a nanovo sa začleniť do reálneho života. Je to komunita s celosvetovou pôsobnosťou a má až 80% úspešnosť.

Kpt. Varga spolupracuje s neštátnym detským domovom rodinného typu „Potôčik“ v Moštenici.

Pplk.Bartoš sa ako dobrovoľník venuje komunite nepočujúcich na Slovensku. V tomto roku sa podieľal na vytvorení štatútov, ambulancie 1. kontaktu pre nepočujúcich v spolupráci s fakultnou nemocnicou Milosrdných bratov v Bratislave, kurzov posunkového jazyka, na sociálnom poradenstve a pastoračných aktivitách v posunkovej reči.

Mediálna prezentácia duchovnej služby.

V tomto roku policajní duchovní participovali na viacerých mediálnych projektoch, ktoré boli zamerané na prevenciu a na prezentáciu. V rádiu Lumen (Spuchľák, Šajgalík, Bartoš), v SRO (Šajgalík), v TV LUX (Šajgalík), v STV (Šajgalík, Bartoš), v Markíze (Meňuš, Pitko), v JOJ (Pitko), TV Centrál (Pitko) v Katolíckych novinách (Šajgalík, Chuda) a v Korzári (Storoška).

Neoddeliteľnou súčasťou prezentácie duchovnej služby sú aj webové stránky. V súčastnosti spravujeme tri portály. Intranet, internet – www.minv.sk a medzinárodný portál – www.fara.sk/police

Duchovná služba pre príslušníkov Colnej správy SR.

V tomto roku sa prehĺbili ešte viac kontakty s príslušníkmi colnej správy. Dňa 2. mája 2008 pri príležitosti otvorenia nového Colného úradu v Michalovciach, ordinár Mons. F. Rábek a biskupský vikár pplk. F. Bartoš slávnostne požehnali priestory a pamätnú tabuľu nového sídla colného úradu.

V piatok 19. septembra 2008 celebroval biskupský vikár pplk. Dr. František Bartoš slávnostnú sv. omšu v saleziánskom kostole na Miletičovej ulici pri príležitosti dňa Colnej správy a oslavy patróna colníkov. Sv. Matúša. Na slávnosti sa zúčastnil najvyšší predstaviteľ Colnej správy SR generál JUDr. Eleonóra Kročianová ako aj zástupcovia Colného úradu v Bratislave a Colného kriminálneho úradu. Paralelne sa slúžili sv. omše aj v ďalších mestách Slovenska: Michalovce, Košice, Banská Bystrica, Trstená, Nitra, Trenčín, Senica a Prešov. Sv. omše boli obetované za príslušníkov CS a za ich rodiny.

Vikariát MV SR na základe Štatútu Ordinariátu OS a OZ SR je zodpovedný aj za duchovnú službu v ozbrojenom zbore Colnej správy SR. V tomto roku požiadal ordinár ministerstvo financií, aby sa duchovná služba aj oficiálne etablovala v Colnej správe SR v rámci medzirezortnej zmluvy (MF a MV).

Sviatostná pastorácia

Počas roka 2008 sme vyslúžili 101 krstov, 44 sobášov, 26 birmoviek, 19 pohrebov a stovky spovedí. Popri týchto vyslúžených sviatostiach bolo to ešte množstvo hodín návštev (v nemocnici, na pracoviskách a v súkromí), stretnutí, rozhovorov a poučení v rámci nášho rezortu.

Nové dekanáty v rezorte MV SR

S platnosťou od 1. decembra 2008 ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek zriadil v rámci vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR Ministerstva vnútra SR:

dekanát - západ s farnosťami a duchovnými správami: kraj Bratislava, kraj Trnava, kraj Nitra, APZ a SOŠ PZ Pezinok.

dekanát - stred s farnosťami a duchovnými správami: kraj Banská Bystrica, kraj Trenčín, kraj Žilina.

dekanát - východ s farnosťami a duchovnými správami: kraj Košice, kraj Prešov a SOŠ PZ Košice.

Nový erb vikariátu MV SR

Heraldický konzultor KBS Zdenko G. Alexy vytvoril pre vikariát Ordinariátu OS a OZ SR MV SR erb. Základom erbu je vyobrazenie erbového štítu Ordinariátu OS a OZ SR, obsah ktorého bol publikovaný v Heraldickom registri MV SR.

Zlatá lipa je prevzatá z heraldického symbolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V erbe vikariátu symbolizuje pôsobenie Cirkvi v tomto rezorte.

Personálne záležitosti

Rady policajných duchovných posilnili kpt. Mgr. Štefan Bartko, ktorý je od 1. júla 2008 zaradený na vysunuté pracovisko SOŠ PZ v Pezinku a kpt. Mgr. Marcel Gábor, ktorý je od 1. septembra 2008 zaradený na vysunuté pracovisko SOŠ PZ v Košiciach. Od 1. novembra 2008 pracuje na sekretariáte vikariátu npor. Mgr. Miroslav Hovančík. Týmto sa nám podarilo naplniť všetky voľné tabuľkové miesta.

Tento rok bol úspešný aj pre kpt. Stanislava Vargu, ktorý ukončil na Akadémii policajného zboru v Bratislave špecializované policajné štúdium v odbore bezpečnostné služby, špecializácia – poriadková polícia.

Po troch rokoch úspešnej služby v PZ, Jozef Meňuš, Martin Jurašek, Pavol Šajgalík boli povýšený do hodnosti major, Martin Pitko povýšený do hodnosti kapitán a po štyroch rokoch služby v PZ František Bartoš bol povýšený do hodnosti podplukovník.

V akademickej oblasti bol tento rok úspešný pre Martina Juraška, ktorý dosiahol akademický stupeň PhD.

18. februára 2008 Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a súčasne predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska ocenil 12 umelcov. Medzi ocenenými Cenou Fra Angelica v kategórii slovesného umenia bol aj náš kolega básnik pplk. Mgr. Michal Chuda.


V prípade potreby ďalších informácií alebo zaslania prihlasovacieho formuláru na naše aktivity kontaktujte sekretariát
vikariátu Ordinariátu OS a OZ MV SR (p. Šlavková) 

referent špecialista

Pribinova 2, Bratislava
Telefón 09610 44155
Fax 09610 44048