Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Vláda Slovenskej republiky schválila Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi

06. 11. 2018

V utorok 6. novembra 2018 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 495/2018 schválila v poradí už piaty strategický dokument pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi s názvom: Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023.

Hlavným cieľom národného programu je zavedenie koordinovaného systému s cieľom znižovania trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, t.j. zúženie priestoru pre páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi s ohľadom na aktuálne trendy a vývoj situácie v predmetnej oblasti, čo v sebe zahŕňa orientáciu na páchateľa a potenciálne obete. Na pokrytie oboch strán je potrebné zamerať sa aj na posilnenie existujúcich nástrojov, ktoré sa dlhoročnou praxou osvedčili, ako aj na nové nástroje boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré reflektujú na nové trendy v oblasti páchania trestnej činnosti.

Nie som na predaj

Dokument je zameraný na potláčanie boja proti obchodovaniu s ľuďmi, teda na zníženie rizika u potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj na zabezpečenie poskytovania priamej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi a záväzkami Slovenskej republiky v tejto oblasti. 

Na dosiahnutie hlavného cieľa Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023 je potrebné venovať pozornosť čiastkovým oblastiam, ktoré sú vyjadrené v skratke  4 P:

  •  „Prevention" (prevencia),
  • Protection" (ochrana),
  • Prosecution" (vyšetrovanie),
  • Partnership" (spolupráca).

Preto aj úlohy popísané v časti Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023 sú rozdelené do vyššie spomenutých oblastí. 

Ide o celkovo 21 úloh, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe, ako aj štandardov Európskej únie v predmetnej oblasti. Zároveň reflektujú na odporúčania monitorovacích mechanizmov Rady Európy (Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi) či Spojených štátov amerických (TIP – Trafficking in Persons Report).

Národný program pripravilo v spolupráci so zainteresovanými subjektmi Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy