Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2018, Nedeľa
 

Aktuality

 

11.4.2018

Pozvánka na 12. medzinárodnú konferenciu organizovanú pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej. (PDF, 367 kB)


3.4.2018

Správa z medzinárodnej konferencie Youth Forum 2018 vo Viedni. (PDF, 588 kB)


22.2.2018

Pozvánka na metodické stretnutie školských špeciálnych pedagógov v Spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo


19.2.2018

Pozvánka na Deň otvorených dverí  v Elokovanom pracovisku, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasti Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42 (PDF, 7 MB)


3.1.2018

Vyhodnocovacia správa - 11. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky (PDF, 921 kB)

Anketa – Červené stužky 2017 (PDF, 137 kB)


13.3.2017
Vyhodnotenie 10. ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky 2016“ (PDF, 449 kB)


21.11.2016
Pozvánka na stretnutie pri príležitosti „Svetového dňa boja proti AIDS“, ktoré sa bude konať dňa 1. decembra 2016 v Mestskom úrade v Žiline. (PDF, 358 kB)


28.10.2016
Štátny vzdelávací program pre skupinu študijných odborov 25 Informačné a komunikačné technológie - informácia o vydaní (PDF, 180 kB)


24.10.2016
MŠVVaŠ SR, Odbor správy rezortných údajov upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.


31.8.2016
Inovované vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s účinnosťou od 1. septembra 2016 (PDF, 376 kB)


Oznámenie o schválení vzdelávacích programov učebných a študijných odborov pre žiakov so ZZ (PDF, 472 kB)


K prevencii a extrémizmu a radikalizmu (PDF, 453 kB)


 Schválenie Dodatku č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá (PDF, 130 kB)


30.6.2016
Voľné miesta pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v školskom roku 2016/2017. (PDF, 210 kB)


3.6.2016
Pozvánka na výstavu prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja „Slnko v duši“, ktorú si možno pozrieť od 14. 6. 2016 do 26. 8. 2016  v Krajskej knižnici, Ul. A. Bernoláka 47, Žilina. (PDF, 69 kB)


10.3.2016

Celoslovenská výtvarná súťaž vyhlasuje Nadácia Televízie JOJ. (PDF, 473 kB)


2.3.2016
Vedec roka SR 2015

 

1. februára 2016 bola vyhlásená súťaž Vedec roka SR 2015. Viac informácií o výzve, Štatút súťaže, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.
Podrobnejšie na  http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973     
Prosíme Vás týmto o zasielanie nominácií v jednotlivých kategóriách súťaže, ktoré sú:
• Vedec roka SR
• Vedkyňa roka SR
• Osobnosť roka v oblasti technológií
• Osobnosť roka v programoch EÚ
• Mladá osobnosť vedy
Návrhy na ocenenie je možné posielať už len do 11. marca 2016 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.


9.2.2016
Pozvánka na odbornú konferenciu „Komplexná starostlivosť o dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou", ktorá sa bude konať dňa 09.03.2016, v budove MÚ Žilina. (PDF, 167 kB) [pdf, 163kb]


5.2.2016
Informácia  o zmenách v § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - list MŠVVaŠ SR č. 2016-8525/1349:1-100A (PDF, 1 MB)  [pdf,958kB]


2.2.2016
Pozvánka na konferenciu „Asistent učiteľa v praxi“, ktorá sa bude konať 10.2.2016 v Žiline (PDF, 258 kB). [pdf,258kB]


16.12.2015
Hodnotiaca správa 9. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky
(PDF, 494 kB)
Pozvánky na  Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline (PDF, 328 kB)[pdf,166kB]


29.7.2015
Oznámenie o vydaní dodatkov k štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie a prípravu. (PDF, 607 kB) [pdf, 217kB]


30.6.2015
Harmonogram tvorby inovovaného školského vzdelávacieho programu pre gymnáziá (PDF, 524 kB) [pdf, 217kB]


16.6.2015
Cestovanie železničnou dopravou (PDF, 197 kB).  [pdf, 193kB]


2.6.2015
Prečo je klimatická zmena dôležitá pre učiteľov – a ešte viac pre žiakov (PDF, 283 kB)


27.2.2015
Rok Ľudovíta Štúra 2015. (PDF, 149 kB) [pdf, 150 kB]  


5.11.2014
Informácia vo veci prevencie zubného kazu. (PDF, 870 kB)[pdf, 883kB]


27.5.2014
Slnko v duši - výstava prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja (PDF, 165 kB)[pdf, 165 kB]


13.3.2014
Normatívy materiálno-technického zabezpečenia (PDF, 52 kB) [pdf, 52kB]


11.3.2014
Upozornenie ku kontrole pohybu osôb v školách (PDF, 48 kB) [pdf, 48kB]


Usmernenie k zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. (PDF, 105 kB) [pdf, 105kB]


16.5.2013
Výročná správa KŠÚ ZA za rok 2012 (PDF, 1 MB)[pdf, 1,2MB]