Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Oznam o zmene č. 2 výzvy na MOPS

Bratislava, 22. 05. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o Zmene č. 2 výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom výzvy OPLZ-PO5-2018-1. Zmena výzvy sa týka úpravy samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OP ĽZ, PO 5, konkrétne navýšenia indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.