Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Oznam o zmene lehoty SO na vydávanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 24. Výzvy

Bratislava, 05. 03. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len "SO"), oznamuje, že v rámci

  • XIV. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutia k jednej zo ŽoNFP v stavebnom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu posúdenia pripravovaných investícií s projektovými nákladmi so strany Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotknutý žiadateľ bude o dôvodoch informovaný individuálne.

 Zároveň si SO dovoľuje informovať, že rozhodnutie dotknutej ŽoNFP bude vydané čo najskôr po vykonaní uvedeného posúdenia.