Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Na výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje predstavili zamestnanci ministerstva vnútra výzvu zameranú na prístup k pitnej vode

24. 11. 2017

V Bratislave sa v novembri 2017 konala výročná konferencia operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá bola úzko prepojená s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF). Práve z neho je časť OP ĽZ financovaná. Organizátorom konferencie bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ministerstvom vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ. Rezort práce je pre operačný program riadiacim orgánom.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie a predstavitelia ministerstiev krajín V4 a Rakúska, ktoré majú ESF vo svojej gescii. Národnú úroveň reprezentovali predstavitelia úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a ministerstiev, ktoré OP ĽZ implementujú. Občiansky sektor zastrešovali zástupcovia mimovládnych organizácií, sociálni partneri ako aj úspešní prijímatelia nenávratného finančného príspevku.

Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch, zviditeľniť 60. výročie Európskeho sociálneho fondu, zhodnotiť prínos OP ĽZ, ako aj uviesť príklady dobrej praxe a poskytnúť priestor na výmenu skúseností.

 Výročná konferencia

Významnou súčasťou výročnej konferencie bol aj workshop na tému „Zlepšenie prístupu k pitnej vode“. Venovaný bol využitiu príležitosti na zlepšenie základných životných podmienok a zabezpečeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode. Odborným garantom workshopu bola riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na MV SR Lucia Rozkopálová. „Voda je základom života a zároveň aj základným ľudským právom, a preto je smutné, že aj v 21. storočí k nej nemá prístup významná časť našej populácie,“ vysvetlila Rozkopálová.

Prístup k pitnej vode z pohľadu štandardov hygieny spoluvytvára podmienky pre plnohodnotnú participáciu na živote spoločnosti. „Veríme, že zvýšením tejto hodnoty prispejeme v nasledujúcich rokoch k začleňovaniu marginalizovaných komunít do spoločnost," dodala Rozkopálová. Operačný program Ľudské zdroje poskytne s pomocou Európskej únie finančnú pomoc obciam, aby zabezpečili zásobovanie pitnou vodou alebo zlepšili už existujúci prístup k pitnej vode pomocou vodovodov, vŕtaných studní alebo úpravní povrchových vôd.

Výročná konferencia

Informačný leták na stiahnutie TU: (PDF, 784 kB)

Prezentácia na stiahnutie TU: (PPTX, 873 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy