Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2019, Sobota
 

Ďalšia výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1

Bratislava, 31. 08. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1.

Vyhlásená - 31. augusta 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 21. spetembra 2018

Oznam o uzavretí výzvy MOPS  (PDF, 214 kB) - 8. marca 2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 989 kB)

Kompletná výzva s prílohami (ZIP, 5 MB)

Často kladené otázky (FAQ), aktualizácia 17.9.2018 (PDF, 435 kB)

ŽoNFP - Rozpočet projektu - PRÍKLAD (XLSX, 89 kB)

Prílohe k výzve:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO5-2018-1 zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu SO predpokladá vyčerpanie alokácie už v prvom hodnotiacom kole, na základe čoho môže sprostredkovateľský orgán výzvu uzavrieť. Presná informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená po ukončení schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]