Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Aproximácia

Aproximácia práva znamená proces zbližovania slovenských právnych predpisov s právnymi aktmi Európskej únie, ktorý spočíva

  • v procese prípravy a prijímania právneho predpisu alebo zmien a doplnení právneho predpisu s cieľom dosiahnuť buď 
    • rovnaký právny účinok, aký má právny akt Európskej únie v práve Európskych spoločenstiev a práve Európskej únie (transpozícia),
    • rovnaké podmienky na fungovanie právneho režimu v rámci Európskej únie (koordinácia),
    • súlad administratívnych postupov, ktoré sú uplatňované vo vnútroštátnom práve s postupmi, ktoré sú uplatňované v členských štátoch Európskej únie (adaptácia).
  • v procese ktorý spočíva v uskutočňovaní efektívnych opatrení na zabezpečenie realizácie právneho aktu Európskej únie v praxi (implementácia).

Oddelenie európskych záležitostí v procese prípravy právnych aktov Európskej únie pripravuje právne analýzy pripravovaných dokumentov, uplatňuje pripomienky, návrhy na zmenu a doplnenie a odôvodnenie zmien a doplnení k jednotlivým ustanoveniam pripravovaných dokumentov.

Činnosť oddelenia európskych záležitostí na úseku aproximácie práva spočíva ďalej v zabezpečení denného monitorovania Úradného vestníka Európskej únie a vypracovávanie oznámení a právnych analýz k právnym aktom Európskych spoločenstiev a právnym aktom Európskej únie uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie, so zreteľom na identifikáciu nevyhnutných implementačných opatrení v podmienkach ministerstva. Prehľad právnych aktov uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie, spoločne s nevyhnutnými implementačnými opatreniami vypracúva vo forme správ o stave implementácie za príslušné časové obdobie. Zabezpečuje vykonávanie notifikácie všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernice Európskej komisii.

Oddelenie koordinuje proces porovnávania a zosúlaďovania právnych predpisov a interných aktov riadenia platných a pripravovaných v pôsobnosti ministerstva jeho gestorskými útvarmi s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie formou stanovísk, usmerňovaním spracúvania tabuľky zhody a doložky zlučiteľnosti v jednotlivých štádiách legislatívneho procesu a vyhodnocuje na základe podkladov útvarov ministerstva plnenie úloh vyplývajúcich z implementácie acquis.

K agende oddelenia patrí aj úloha centrálneho prijímateľa sťažností riešených v rámci medzinárodnej siete Európskej únie SOLVIT v podmienkach Ministerstva vnútra SR.
Na žiadosť kancelárie zástupcu Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev oddelenie poskytuje súčinnosť pri príprave písomných podaní a vyjadrení na účely konania pred súdmi Európskych spoločenstiev a pri príprave na ústne pojednávanie pred súdmi Európskych spoločenstiev.
Úlohou oddelenia európskych záležitostí je i predchádzanie začatia konania podľa článkov 226-228 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sledovanie začatých konaní, súčinnosť s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom spravodlivosti SR (zástupcom SR pred súdmi ES) pri odstraňovaní zistených nedostatkov.