Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Archív VV

30.1.2019

Oznámenia o začatí konania:  Prekládka vodovodu Trenčianska Teplá – Centrum SO 01 VODOVOD – vetva „D“ + „D-5“ (PDF, 167 kB)

Zverejnenie_ziadosti_WTN (PDF, 2 MB)

25.1.2019

Povolenie na dočasné užívanie  časti  líniovej  vodnej stavby  na dobu skúšobnej prevádzky „Odkanalizovanie  mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“,  časť verejné kanalizácie v obciach Horná Súča, Dolná Súča,  časť obce Skalka nad Váhom a časť mesta Nemšová (PDF, 403 kB)

 Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OU-TN-OSZP3-2019/002216-009 TKL z 24. 01. 2019. (PDF, 2 MB)

16.1.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby: „Rekonštrukcia prívodného vodovodného radu“, Drietoma, stavebníka Obec Drietoma, Č. OU-TN-OSZP3-2019/005004 (PDF, 1 MB)

9.1.2018

Verejná vyhláška č. OU-TN-OSZP3-2019/003610 z 08. 01. 2019 – oznámenia o začatí vodoprávneho konania stavby „Miestna komunikácia a chodník – Dužavina I. etapa – Adamovské Kochanovce“ – 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie, Zberač BE, Zberač BE-1, - 03 Rozšírenie verejnej kanalizácie, Zberač BE, pre stavebníka Obec Adamovské Kochanovce. (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška – rozhodnutie č. OU-TN-OSZP3-2019/002216-007 TKL z 07. 01. 2019, vo veci povolenia vodnej stavby „ Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 – Trenčianske Mitice“, So 01 – Rozšírenie verejného vodovodu DN 100, SO 02 – Automatická tlaková stanica, pre stavebníka Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín. (PDF, 9 MB)

10.12.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu – upovedomenie účastníkov konania č. OU-TN-OSZP3-2018/001488-045 TKL z 07. 12. 2018 (PDF, 2 MB)

Odvolanie proti rozhodnutiu č. OU-TN-OSZP3-2018/01488-041 TKL z 19. 10. 2018 (Dariny Gavaldovej a manž. Ing. Jána Gavaldu a Jána Kobydu) (PDF, 5 MB)

6.12.2018

Povolenie na dočasné užívanie  časti  líniovej  vodnej stavby  na dobu skúšobnej prevádzky „Odkanalizovanie  mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“,  časť „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“ (PDF, 405 kB)

26.11.2018

Rozhodnutie č. OU-TN-OSZP3-2018/029570-004 TKL z 20. 11. 2018, zmena vodnej stavby „Protipovodňová ochrana obce – Horňany“, (PDF, 2 MB)

22.11.2018

Rozhodnutie o povolení stavby „Lánius – produkčný pivovar, Trenčín, prípojka splaškovej kanalizácie, vsakovacia jama“, ktorej predchádzalo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 2 MB)

21.11.2018

Oznámenie o začatí  konania o povolení dočasného užívania stavby na dobu  skúšobnej prevádzky na časť líniovej vodnej stavby - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh intenzifikácia ČOV Nemšová“ – okres Trenčín (PDF, 374 kB)

 19.11.2018

Oznámenie o prerušení kolaudačného konania  na časť líniovej vodnej stavby - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh intenzifikácia ČOV Nemšová“ (PDF, 366 kB)

5.11.2018

Verejná vyhláška – rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu Neporadza – ul. Cigánska“, č. OU-TN-OSZP3-2018/026884-005 TKL z 02. 11. 2018. (PDF, 6 MB)

31.10.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž evidovanú v informačnom systéme environmentálnych záťaží, register B: TN (2078) / Trenčín - Záblatie - skládka odpadu, SK/EZ/TN/2078. (PDF, 163 kB)

26.10.2018

Žiadosť o povolenie stavby „Lánius – produkčný pivovar, Trenčín: Prípojka splaškovej kanalizácie, Zdravotechnika – vsakovacia jama (PDF, 1 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048“ (PDF, 8 MB)
Oznámenie o prerokovaní programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy“ (PDF, 496 kB)

23.10.2018

Rozhodnutie vo veci povolenia vodnej stavby: „Rozšírenie vodovodu – Trenčianske Mitice“ č. OU-TN-OSZP3-2018/001488-041 TKL z 19. 10. 2018 (PDF, 14 MB)

22.10.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene vodnej stavby „Protipovodňová ochrana obce – Horňany“, pred jej dokončením č. OU-TN-OSZP3.2018/029570-002 TKL z 15. 10. 2018. (PDF, 2 MB)

10.10.2018

Rozhodnutie - schválenie Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže BN (001) / Horné Naštice – skládka popolčeka (SK/EZ/BN/55) (PDF, 185 kB)

8.10.2018

Rozhodnutie o povolení stavby „Bytové domy 1-9 Za Liptovskou – SO 02 Predĺženie verejného vodovodu, SO 03 Predĺženie verejnej kanalizácie, SO 06 Dažďová kanalizácia (PDF, 5 MB)

27.9.2018

Verejná vyhláška  – oznámenie o začatí vodoprávneho konania stavby „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice, SO 301......, stavebníka SIGNUM Ltd. Z 24. 09. 2018. (PDF, 2 MB)

Zverejnené oznámenie z 24. 09. 2018 (PDF, 442 kB). 

Žiadosľ o stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“ stavebníka SIGNUM Ltd, spol. s r.o. z 14. 08 2018 (PDF, 3 MB)

Zoznam dotknutých pozemkov  (PDF, 902 kB)

20.9.2018

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 – Trenčianske Mitice“, stavebníka TVK a.s., Trenčín, č. OU-TN-OSZP3-2018/023613-004 TKL z 18. 09. 2018. (PDF, 2 MB)

19.9.2018 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania“ stavby „Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu Neporadza – ul. Cigánska“, stavebníka TVK a.s. Trenčín, č. OU-TN-OSZP3-2018/026884-003 TKL z 18. 09. 2018. (PDF, 1 MB)

 13.9.2018

Oznámenie o zverejnení žiadosti: Žiadosť o povolenie stavby „Stavba lakovne a pieskovne, STAVOKOV, spol. s r.o. Trenčín –SO 106 Dažďové vody - vsaky“. (PDF, 985 kB)

11.9.2018

Žiadosť o povolenie stavby „Bytové domy 1-9, Za Liptovskou“ – vodné stavby (PDF, 2 MB)

6.9.2018

Verejná vyhláška - žiadosť o vydanie súhlasu na vyznačenie cykloturistických trás v území európskeho významu SKUEV01380 Tematínske vrchy (PDF, 1 MB)     Mapa - Hrádok a okolie (PDF, 10 MB)

3.9.2018

Rozhodnutie o povolení stavby „ČSPH Trenčín II – Belá: S.O.10 Úprava Lavičkového potoka, S.O.21 Prekládka vodovodu, S.O.22 Prekládka prípojky splaškovej kanali¬zácie, S.O.12 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch - vsakovanie, S.O.13 Dažďová kanali¬zácia zo striech - vsakovanie“, (PDF, 4 MB)

31.8.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na časť líniovej vodnej stavby - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh intenzifikácia ČOV Nemšová“ (PDF, 3 MB)

27.8.2018

Verejná vyhláška  č. OU-TN-OSZP3-2018/014596-013 TKL z 22.08.2018 vo veci "Oboznámenie účast. konania s podkladom rozh. ....", k návrhu na kolaud. vodnej stavby "Celoobecný  vodovod obce Hrabovka ......",  pre stavebníka Obec Hrabovka. (PDF, 381 kB)

22.8.2018

Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o povolení vodnej stavby a nariadenie ústneho pojednávania" -  "Rozšírenie vodovodu - Trenčianske Mitice", SO 03 - VODOVOD - vetva E-2-1,  č. OU-TN-OSZP3-2018/01488-037 TKL  z 20. 08. 2018, pre stavebníka Obec Trenčianske Mitice. (PDF, 175 kB)

16.8.2018

Rozhodnutie č. OU-TN-OSZP3-2018/016692-011 TKL vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Predajné a servisné priestory spoločnosti AUTOŠTÝL a.s., Trenčianska Turná", SO 104 Areálová dažďová kanalizácia, pre stavebníka AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná.rozhodnutia č. OU-TN-OSZP3-2018/016692-011 TKL z 15. 08. 2018 vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Predajné a servisné priestory spoločnosti AUTOŠTÝL a.s., Trenčianska Turná", SO 104 Areálová dažďová kanalizácia, pre stavebníka AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná. (PDF, 440 kB)

12.7.2018

Oznámenie o zverejnení žiadosti: Žiadosť o povolenie stavby „ČSPH Trenčín II – Belá: vodné stavby“. (PDF, 221 kB)

4.7.2018

Oznámenie o pokračovaní v konaní  vo veci zmeny režimu činnosti v PHO Selec.  (PDF, 446 kB)         Mapa PHO Selec (PDF, 101 kB).

28.6.2018

Verejná vyhláška – rozhodnutie – výzva a prerušenie konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 – Trenčianske Jastrabie" (PDF, 3 MB)

15.6.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci dodatočného povolenia vodnej stavby „Zásobovanie vodou, záhradkárska osada Nemšová – Bočky“ a povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré so stavbou priamo súvisí (PDF, 3 MB)

12.6.2018

Verejná vyhláška - vodoprávne povolenie vodnej stavby "Prípojka kanalizácie a ČOV", Horná Súča, pre stavebníkov Juraj Patka a manž. Miroslava Patková, Horná Súča 235. (PDF, 7 MB)

21.5.2018

Žiadosť stavebníka - AUTOŠTÝL, a. s., Trenčianska Turná, o stavebné povolenie vodnej stavby „Predajné a servisné priestory spoločnosti AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná,       SO 104 Areálová dažďová kanalizácia (PDF, 1 MB)

 19.1.2018

Rozhodnutie o povolení stavby: „Obytný súbor Kubrá: SO-04 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-05 Rozšírenie verejnej kanalizácie“. (PDF, 1 MB)

19.12.2017

Rozhodnutie o povolení stavby „Akebono Brake Slovakia – Rozšírenie 2017: SO 301.2 Dažďová kanalizácia“, ktorému predchádzalo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 715 kB)

4.10.2017

Žiadosť o povolenie stavby „Obytný súbor Kubrá – SO-04 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-05 Rozšírenie verejnej kanalizácie“ (PDF, 458 kB)