Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Archívy

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívov a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

§ 4
Sústava archívov

  (1) Sústavu archívov tvoria verejné archívy a súkromné archívy.

  (2) Verejné archívy sú 

a) štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou

b) špecializované archívy štátnych orgánov, archívy štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a archívy právnickych osôb zriadených zákonom, 

c) mestské archívy a archívy samosprávnych krajov,

d) archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej moci,

  (3) Štátnym ústredným archívom je Slovenský národný archív.

  (4) Súkromné archívy sú archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy