Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2018, Utorok
 

Bádateľský poriadok

Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam pre Slovenský národný archív v Bratislave tento bádateľský poriadok: 

Čl. 1
Pravidlá vstupu do bádateľne

(1) Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne iba s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré vykoná zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni (ďalej len "zamestnanec archívu").

(2) Bádatelia sú povinní pred vstupom do bádateľne odložiť na vyhradenom mieste kabát, aktovku, kufrík, tašku a pod.

(3) Výnimočne sa bádateľovi so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov.

(4) Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument. Bádateľ môže vstupovať do bádateľne iba s vypnutým mobilným telefónom.

(5) Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne.

(6) Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadanku o poskytnutie požadovaných archívnych dokumentov. Žiadanka sa pripája k bádateľskému listu ako doklad o poskytnutých a vrátených archívnych dokumentoch. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o archívnych fondoch a zbierkach k téme štúdia. 

Čl. 2
Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch

(1) Bádateľ môže základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, katalóg, register) a z ďalších tematických databáz archívu.

(2) Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave. 

Čl. 3
Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom

(1) Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani pri prekladoch cudzojazyčných textov.

(2) Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho. V bádateľni nesmie fajčiť ani konzumovať jedlo a nápoje.

(3) Na štúdium sa bádateľovi poskytujú archívne dokumenty na základe žiadanky. Bádateľ je povinný podať žiadanku dva dni pred plánovaným začiatkom štúdia. Bádateľ môže svoju žiadosť o poskytnutie archívnych dokumentov na štúdium zaslať archívu vopred poštou, faxom alebo elektronickou poštou. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu a na základe rozhodnutia príslušného vedúceho oddelenia. Archív bádateľovi poskytne na štúdium najviac 3 archívne škatule alebo 10 jednotlivín. V prípade vyhotovených študijných kópií mikrofilmov z archívnych dokumentov, je možné poskytnúť najviac 5 kusov mikrofilmov. Z časopiseckej a novinovej zbierky je možné predložiť 5 zväzkov časopisov alebo novín. Na jednu žiadanku je možné uviesť iba limitované množstvo archívneho materiálu a iba z jedného archívneho fondu alebo zbierky.
a) Ďalšie archívne dokumenty na štúdium sa bádateľovi poskytnú až po skončení štúdia predchádzajúcich vyžiadaných archívnych dokumentov.

(4) Bádateľ môže použiť informácie, ktoré získal z archívnych dokumentov iba na účely uvedené v bádateľskom liste. Bádateľ je povinný vo svojich vedeckých alebo iných prácach (scenáre, články) uviesť názov archívu, názvy využitých archívnych fondov a zbierok, signatúry archívnych dokumentov, ako aj názvy archívnych pomôcok a mená zostavovateľov archívnych pomôcok, z ktorých získal informácie.

(5) Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať (mapy, plány a pod.). Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov.

(6) Bádateľ môže archívne dokumenty alebo ukladacie jednotky s archívnymi dokumentmi klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy. Pri štúdiu archívnych dokumentov v knižnej forme musí vždy použiť stojan podopierajúci otvorenú knihu.

(7) Výpisy a poznámky z archívnych dokumentov možno vykonať len obyčajnou ceruzou strednej tvrdosti. Bádateľ nesmie svoje výpisy a poznámky zanechávať v bádateľni archívu, ani v úložných jednotkách archívnych materiálov (škatuľa, fascikel, kniha a pod.)

(8) Bádateľ musí po každej študijnej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa.

(9) Ak bádateľ nezačne s využívaním archívnych dokumentov do siedmich dní od dohodnutého dňa ich predloženia, alebo ak štúdium preruší na čas dlhší ako 10 dní, archív presunie archívne dokumenty z bádateľne archívu späť do priestorov, v ktorých sú natrvalo uschované.

(10) Odcudzenie, zničenie alebo poškodenie archívneho dokumentu je hrubým porušením bádateľského poriadku. Bádateľovi, ktorý hrubo porušil bádateľský poriadok, archív môže obmedziť prístup k archívnym dokumentom až na desať rokov. Súčasne je bádateľ povinný uhradiť náklady vynaložené na odstránenie spôsobenej škody alebo cenu odcudzeného alebo zničeného archívneho dokumentu zistenú znalcom.

(11) Bádateľ môže v súvislosti so štúdiom archívnych dokumentov prezenčne využívať knihy, časopisy a noviny z archívnej knižnice podľa knižničného poriadku Slovenského národného archívu. 

Čl. 4

Pravidlá používania vlastných reprografických zariadení

 

(1) Bádateľ smie v bádateľni archívu používať vlastné reprografické zariadenia na vyhotovenie kópií iba na základe písomnej žiadosti, ktorú schvaľuje riaditeľ archívu.

V žiadosti uvedie osobné údaje (meno, priezvisko, adresa), názov archívneho fondu alebo zbierky, ukladaciu jednotku (škatuľa, inventárne číslo), druh použitého reprografického zariadenia (digitálny fotoaparát, klasický fotoaparát, apod.), účel vyhotovenia kópií, zverejnenie na internete a záväzok dodržať ustanovenie §15 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. týkajúce sa bádateľského poriadku archívu.

Pri vyhotovovaní kópií sa nesmie použiť blesk, iné prídavné svetlá, statív a iné pomôcky na snímanie.

Archív poskytuje túto službu za cenu uvedenú v Cenníku služieb archívov, do ktorého môže bádateľ nazrieť v bádateľni archívu.

 

(2) Archív neudelí súhlas na použitie vlastného reprografického zariadenia na vyhotovovanie kópií z

- archívnych dokumentov do roku 1848

- archívnych dokumentov z archívnych fondov, ktoré sú v archíve uložené v depozite

- fotodokumentácie uloženej v archíve

- z máp a plánov, pokiaľ bude ohrozený ich fyzický stav

- archívnych dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje (súpisy obyvateľov, súpisy Židov, sčítacie hárky zo sčítaní ľudu, osobné spisy, a pod.)

- publikácií z knižnice archívu, ktorých rozmnožovanie upravuje zákon NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve

- ak to neumožňujú prevádzkové podmienky badateľne archívu

 

(3) Pri použití vlastného reprografického zariadenia archív bádateľovi poskytne denne 3 archívne škatule alebo 10 jednotlivín alebo 5 kusov mikrofilmu a z časopiseckej a novinovej zbierky 4 zväzky novín alebo časopisov.

 

(4)Pri opakovanej žiadosti podkladom je oznámenie o publikovaní archívnych dokumentov, prípadne odovzdanie publikácie do knižnice archívu.

 

(5)Pri porušení pravidiel sa bádateľovi ďalší súhlas na použitie vlastného reprografického zariadenia neudelí. 

Čl. 5
Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov a ich spoplatňovanie

(1) Archív vyhotovuje kópie archívnych dokumentov za úhradu nákladov a s využitím takých technických prostriedkov, ktoré vylúčia ich použitie na komerčné účely. Cenník reprografických prác je bádateľom k dispozícii v bádateľni archívu.

(2) Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré úkony poskytované archívom pri využívaní archívnych dokumentov podliehajú poplatkom. Bádateľ môže do týchto predpisov nazrieť v bádateľni archívu (zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; Opatrenie ministra vnútra SR č. SVS-204-208/00111 zo 17.1.2009 o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených MV SR). 

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa bádateľský poriadok vydaný pre Slovenský národný archív dňa 15. júna 2004. 

Čl. 6
Účinnosť

Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť dňa 16. februára 2009.
Bratislava dňa 16. februára 2009

 

PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

riaditeľ