Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 
Verejná správa / Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Trenčiansky kraj / Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom / Certifikáty platné 2017-2019

Bc. Alena Hyneková - 2018-19

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od:  26. marca 2018; 8:21:28
Dátum platnosti do:  26. marca 2019; 8:21:28 
Poznámka: Zamestnankyňa je oprávnená podpisovať v zastúpení vedúcej odboru živnostenského podnikania nasledovné dokumenty:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- úradný záznam
- výpis zo živnostenského registra, verejný a neverejný
- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- rozhodnutie o zastavení konania k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa §45, §45a, §46, §46 ods. 7 živnostenského
  zákona a zaplatenia správneho poplatku
- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
- návrh na zápis do obchodného registra
- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov