Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Oblasť bývania

Oblasť bývania je jednou z oblastí, v ktorej sú rómske komunity viditeľne znevýhodnené oproti väčšinovej populácii. Napriek faktu, že iné časti obyvateľstva SR sú znevýhodnené v rôznych oblastiach a označené ako zraniteľné či už kvôli ekonomickému statusu, alebo etnickému pôvodu len Rómske komunity na Slovensku vytvárajú osady i.e. sídelné útvary ktoré nespĺňajú žiadne technické ani hygienické normy a štandardy.

Tieto sídelné útvary sú často postavené na pozemkoch s neusporiadaným právnym titulom, bez stavebných povolení. Neštandardné sú aj stavebné materiály ako drevo, plech, hlina. Ďalším veľkým problémom je nedostupnosť základnej infraštruktúry ako je elektrina, prístup k pitnej vode, prístupové cesty a chodníky s verejným osvetlením, plyn, kanalizácia, osobitným problémom v tomto smere je odvoz a nakladanie s komunálnym odpadom. Situáciu čiastočne rieši vládou schválený Program výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, ktorý funguje od roku 2001. Tento program sa v súčasnosti riadi zákonom 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Na základe tohto programu bolo v SR postavených takmer 2900 bytov. Napriek svojej unikátnosti v strednej a východnej Európe nemožno predstierať, že tento program je univerzálnym riešením otázky bývania rómskych komunít a má svoje limity. Je v záujme SR tento program udržať a pokiaľ možno vylepšiť.

bývanie sveržov staré                      Rómska komunita po výstavbe bytov                  
Rómske osídlenie vo Sveržove pred výstavbou bytov                  Rómska komunita vo Sveržove po výstavbe bytov  nižšieho štandardu 
nižšieho štandardu 

Poslednou problematikou je problematika sociálneho bývania ako služby. Bývanie je oblasť na ktorú ide najväčšia časť výdavkov domácností. Definícia sociálneho bývania sa prvý krát objavila v roku 2010. Mestá a obce ako prvoradý poskytovatelia sociálnych služieb svojim občanom budú čoraz viac hľadať možnosti na riešenie bytovej otázky svojich občanov a to za situácie stenčujúcich sa obecných rozpočtov.