Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2018, Sobota
 

Odporúčania pre žiadateľov a často kladené otázky (FAQ)

ODPORÚČANIA PRE ŽIADATEĽOV K NAJČASTEJŠÍM CHYBÁM V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH VÝZIEV

najčastejšie nedostatky_DOP_1.kolo (PDF, 602 kB)

mzdová politika_VZOR (PDF, 238 kB)

rozdelenie - RR,MRR,COV,MU_VZOR (XLSX, 88 kB)

rozpočet_č.5b_projekt_VZOR (XLSX, 6 MB)

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Zoznam často kladených otázok k dopytovo orientovaným výzvam zameraným na občiansku informovanosť a participáciu a tvorbu lepšej verejnej politiky:

1.    Ktoré výdavky je možné zaradiť medzi reálne vykazované priame mzdové výdavky?

Medzi reálne vykazované mzdové výdavky patria všetky priame mzdové výdavky na vlastných zamestnancov organizácie (pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vykonávajúcich odborné aktivity projektu ako aj výdavky na riadenie projektu (projektový, finančný manažér) s výnimkou mzdových výdavkov na zamestnancov vykonávajúcich nasledovné činnosti:

-   právne poradenstvo (napr. spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov),

-   publicita a informovanosť projektu,

-   vedenie účtovníctva,

-   vedenie agendy personalistiky a miezd,

-   verejné obstarávanie (vrátane prieskumu trhu),

-   obslužné činnosti (upratovanie, čistenie, rozmnožovanie materiálov a pod.),

-   oprava a údržba majetku využívaného pre účely projektu,

-   vedenie vozidla využívaného personálom projektu,

-   kontrola a odborný dohľad (vrátane riadenia organizácie).

Zamestnanci vykonávajúci vyššie uvedené činnosti budú financovaní z časti rozpočtu krytej paušálnou sadzbou na ostatné výdavky projektu (teda napr. účtovník, personalista a manažér publicity nebudú zaradení do reálne vykazovaných priamych mzdových výdavkov).

Uvedené rozdelenie je striktne vymedzené metodickým pokynom CKO č. 6 verzia 3 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, jeho celé znenie je k dispozícii na:

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/.

2.    Aké je časové hľadisko oprávnenosti výdavkov a spôsob ich nastavenia v rámci ITMS2014+?

Oprávnenými výdavkami sú výdavky, ktoré vzniknú od okamihu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do termínu ukončenia hlavných aktivít projektu v zmysle harmonogramu aktivít projektu uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP, resp. v prípade výdavkov na riadenie projektu ďalšie 3 mesiace od termínu ukončenia hlavných aktivít projektu – v zmysle podmienok definovaných vo výzve je doba realizácie hlavných aktivít (t.j. odborných činností na projekte, nie projektové a finančné riadenie) maximálne 24 mesiacov.

Pre účel ITMS2014+ je potrebné trvanie hlavnej aktivity projektu pri využití maximálnej dĺžky trvania vykázať ako 27 mesiacov, kde je možné v opise projektu a v komentári rozpočtu uviesť, že trvanie realizácie odborných činností je 24 mesiacov a trvanie projektového a finančného riadenia je 27 mesiacov. Zároveň je potrebné vyhnúť sa pri tvorbe aktivít projektu v ITMS2014+ zadávaniu údajov za podporné aktivity projektu (ktoré nie sú pre projekt oprávnené!), v prípade ich aktivácie je možné že bude potrebné žiadosť o NFP v ITMS2014+ vypracovať odznova.

3.    Môže štatutár organizácie pracovať na projekte? Čo ak nie je zamestnancom organizácie a pracuje ako dobrovoľník?

Áno, štatutár môže pracovať na projekte. Ak však pracoval ako dobrovoľník a chce byť refundovaný, musí sa stať zamestnancom organizácie. Pre štatutára však platí obmedzenie - nemôže na projekte odpracovať viac ako 50 % z fondu pracovného času.

4.    Je nejaký limit pre počet hodín odpracovaných zamestnancom na projekte?

Áno. Zamestnanec môže na projekte odpracovať maximálne 12 hodín denne. Tento limit však platí kumulatívne pre všetky pracovné úväzky zamestnanca (ak napr. zamestnanec pracuje v inej organizácii na plný úväzok = 8 hodín denne, na projekte môže odpracovať maximálne 4 hodiny denne).

5.    Existujú nejaké limity pre výšku miezd zamestnancov pracujúcich na projekte?

Áno. Limity sú jednoznačne určené pre definované pracovné pozície. Sú vymedzené v Usmernení riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020. Usmernenie je dostupné na webovom sídle OP EVS:

http://www.minv.sk/?usmernenia-riadiaceho-organu

6.    Je možné pre účely realizácie projektu zamestnať zahraničného experta?

Áno. Je však potrebné zdôvodniť jeho nevyhnutnosť pre dosiahnutie cieľov projektu. Pri určení jeho mzdového ohodnotenia je potrebné postupovať v súlade s Usmernením riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020.

7.    Je možné zaslať opis projektu a rozpočet projektu pred odoslaním ŽoNFP na kontrolu RO pre OP EVS?

RO pre OP EVS nemá kapacitu na takýto typ konzultácie. V rámci konzultácií je možné sa na RO pre OP EVS obrátiť s konkrétnymi otázkami na kontakty uvedené vo výzve alebo je možné sa prihlásiť na niektorý zo zverejnených termínov konzultácií.

8.    Čo nasleduje po predložení ŽoNFP?

Po uzatvorení príslušného hodnotiaceho kola nasledujú tieto procesy:

-          administratívne overovanie,

-          odborné hodnotenie,

-          proces vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP,

-          proces prípravy zmluvy o NFP/uzatvorenie zmluvy.

Vzhľadom na legislatívou definované lehoty RO pre OP EVS odhaduje pri ŽoNFP predložených v rámci prvého hodnotiaceho kola (uzávierka 21.08.2017) začiatok implementácie projektov na január 2018.

9.    Kedy je potrebné mať a doložiť podpísané memorandum o spolupráci/partnerskú zmluvu?

Pred odoslaním ŽoNFP - ide o prílohy žiadosti.

10. Môže jedna organizácia predložiť viac ŽoNFP?

Jedna organizácia môže predložiť iba jednu ŽoNFP v rámci jednej témy výzvy počas všetkých hodnotiacich kôl, t.j. jednu ŽoNFP v rámci témy Tvorba lepších verejných politík (miesto realizácie buď rozvinutejší región, menej rozvinutý región alebo celá SR) a súčasne jednu ŽoNFP v rámci témy Občianska informovanosť a participácia  (miesto realizácie buď rozvinutejší región, menej rozvinutý región alebo celá SR). V prípade vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP môže organizácia v rámci príslušnej témy opätovne podať ŽoNFP v rámci dalších hodnotiacich kôl (z hľadiska posudzovania uvedenej podmienky je postavenie organizácie ako žiadateľa/partnera rovnocenné).

11. Kto je oprávnený žiadateľ?

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty s organizačno-právnou formou (tento zoznam nie je možné rozšíriť):

-          nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov),

-          občianske združenie (zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov),

-          nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

12. Ako postupovať pri preukazovaní predchádzajúcej mzdovej politiky pre účely nastavenia mzdovej politiky pre zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektu?

Odporúčame postupovať v zmysle prílohy č. 1 „Mzdová politika“ a vyplniť jej relevantnú časť (časť 1a resp. 1b) v súlade s definovanými inštrukciami.

13. Ako správne vyplniť organizačno-právnu formu žiadateľa v ITMS 2014+?

ITMS 2014+ využíva na označenie organizačno-právneho postavenia subjektu klasifikáciu v zmysle štatistického registra organizácií. Ako správne vyplniť príslušný údaj preto uvádzame v prílohe č. 2 „OPP_ITMS“.

14. Akú prílohu vyplniť pre preukázanie oprávnenosti výdavkov (rozpočet)?

V súlade s požiadavkami podmienky poskytnutia príspevku „2.4.1 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ je žiadateľ povinný pre preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku vyplniť najmä prílohu č. 5b Príručky pre žiadateľa - Priloha_c._5b_Rozpocet_projektu_pausalna_sadzba_dopytovo_orientované_projekty.xlsx (upozorňujeme žiadateľov aby nevypĺňali prílohy Príručky pre žiadateľa č. 3, 5a a 6 ktoré sú určené pre iné typy výziev a projektov).

Týmto nie sú dotknuté ďalšie povinnosti žiadateľa pri preukazovaní oprávnenosti výdavkov súvisiace napr. s analýzou predchádzajúcej mzdovej politiky atď.

15. Ako preukázať splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 2.1.10 u žiadateľa, resp. č. 2.2.10 u partnera, že subjekt žiadateľa/partnera je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu?

V súlade s požiadavkami uvedenej podmienky poskytnutia príspevku a v zmysle §3 „Register a registrujúci orgán“ ods. 2 z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukáže žiadateľ/partner, ktorého údaje sú zapísané v registri, neovereným výtlačkom (prípadne print screenom obrazovky) informačného systému registra partnerov verejného sektora. Overenie údajov k splneniu podmienky vykoná Poskytovateľ v rámci administratívneho overovania priamo z údajov informačného systému registra partnerov verejného sektora.

V prípade žiadateľa/partnera, ktorého údaje nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora, predloží takýto žiadateľ/partner v súlade s uvedenou podmienkou predloží čestné vyhlásenie (vzor nie je vo výzve špecifikovaný), v ktorom žiadateľ/partner vyhlási čestné vyhlásenie partnera (projektu) o tom, že údaje za žiadateľa/partnera (projektu) v registri partnerov verejného sektora nie sú zapísané a žiadateľ/partner (projektu) ako (právnická) osoba prevažne pôsobí v neziskovom sektore v súlade s §2 ods. 4, písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16. Je možné, aby pre naplnenie nepovinnej podmienky poskytnutia príspevku 2.1.13 Podmienka, že žiadateľ má uzavreté memorandá s neformálnymi partnermi v prípade žiadateľa a 2.2.12 Podmienka, že partner má uzavreté memorandá s neformálnymi partnermi v prípade partnera uzatvoril žiadateľ/partner memorandum tak, že za stranu spolupracujúceho subjektu memorandum podpíše iný zamestnanec subjektu a nie štatutárny orgán?

V súlade s požiadavkami uvedených podmienok poskytnutia príspevku 2.1.13 Podmienka, že žiadateľ má uzavreté memorandá s neformálnymi partnermi v prípade žiadateľa a 2.2.12 Podmienka, že partner má uzavreté memorandá s neformálnymi partnermi v prípade partnera a v nadväznosti na to, že v bežnom režime (napr. v zmysle vzoru memoranda v prílohe č. 11 výzvy) nedochádza medzi zmluvnými stranami k vzniku vzájomných finančných a ani iných hmotno-právnych záväzkov, je pre Poskytovateľa dostatočné ak memorandum na strane spolupracujúceho subjektu uzatvorí vedúci zamestnanec subjektu, ktorý v rámci svojej náplne riadi zodpovedajúce odborné zložky a útvary a to buď v priamej pôsobnosti alebo v nadradenej týmto zložkám.

17. Počítajú sa roky praxe od prvého VŠ stupňa bakalár, najmä ak dotyčný študoval diaľkovo a popri tom mal odbornú prax v riadnom pracovnom pomere alebo ako SZČO alebo až od druhého stupňa (Mgr., Ing. Resp. ekvivalent)?

V súlade s usmernením RO pre OP EVS č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 časť Tabuľka 1 „Zoznam štandardizovaných projektových pozícií OP EVS a k nim prislúchajúce limity hrubej mzdy“ sú požiadavky definované v špecifikácii jednotlivých projektových pozícií definované všeobecne, z kontextu však vyplýva (napr. pre Odborný personál - OP.1 Odborník – junior), že náplňou a odbornosťou sú najmä:

"spracovateľ odborných podkladov, koordinátor odbornej pracovnej skupiny – odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov alebo členovia odborných skupín a výborov pre vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej, resp. školiteľskej činnosti (vo vzťahu k frekventantom) alebo právnik odbornej aktivity".

Z kontextu vyplýva, že pozícia by mala byť obsadená osobou s takou kvalifikáciou, kde pri výkone špecifických odborných činností (špecificky napr. ako právnik) je potrebné minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (Bc.). RO pre OP EVS preto odporúča, aby pri plánovaní pracovných pozícií boli zamestnanci na pozíciách odborník a expert (ak nie je uvedená požiadavka na vyššiu kvalifikáciu) práve z minimálne vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa a prax vypočítavať následne po ukončení tohto vzdelania. Zároveň sa týmto nevylučuje, že napr. pozícia odborník-junior bude obsadená osobou bez vysokoškolského vzdelania 1. stupňa, ale s nadštandardnou praxou v požadovanom odbore / oblasti presahujúcu minimálne 4 roky, ktoré zodpovedajú štúdiu vysokoškolského vzdelávania na 1. stupni.

18. 2.1.7 Podmienka, že žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľné zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške určenej vo výzve - ak by sme splnenie danej podmienky preukázali výpisom z internetbankingu, je potrebné príslušný výpis podpísať štatutárom ?

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.1.7 Podmienka, že žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľné zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške určenej vo výzve môže žiadateľ jej splnenie preukázať aj elektronickým výpisom bankového účtu alebo potvrdením o (príjmovej) transakcii (certifikátom) z internetbankingu, ktorý musí obsahovať identifikačné znaky banky, bankového účtu ako aj žiadateľa ako vlastníka bankového účtu (obdobne ako pri výpise účtu potvrdeného bankou). Takýto dokument/listinu (nepodpísaný fyzicky bankou) odporúča Poskytovateľ na potvrdenie jeho pravosti overiť podpisom (prípadne aj pečiatkou subjektu) štatutárnym orgánom žiadateľa.

19. Je potrebné pre naplnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 2.1.12 Oprávnenosť vykonávaného predmetu činnosti subjektu žiadateľa a preukázanie jeho ekonomickej činnosti - predložiť originál dokumentu/listiny, resp. jej úradne overenú kópiu alebo je postačujúce predloženie klasickej fotokópie?

Je postačujúce predložiť fotokópiu listiny/dokumentu. Na potvrdenie pravosti odporúčame overiť kópie (strany) takejto listiny/dokumentu podpisom (prípadne aj pečiatkou subjektu) štatutárnym orgánom žiadateľa.

20. Môže si novovzniknuté občianske združenie podať do uvedených výziev ŽoNFP alebo je nutné aby mala organizácia už nejakú históriu? Koľko rokov je nutné aby o.z. fungovalo?

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.1.12  Oprávnenosť vykonávaného predmetu činnosti subjektu žiadateľa a preukázanie jeho ekonomickej činnosti je žiadateľ povinný predložiť za účelom preukázania historickej činnosti subjektu ako žiadateľa:

účtovnú závierku minimálne za posledné ukončené účtovné obdobie (relevantné len v prípade, ak údaje v účtovnej závierke nie sú overiteľné z registra účtovných závierok v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Z uvedeného vyplýva, že je požadovaná taká história subjektu, aby bola preukázaná účtovnou závierkou za minimálne jedno ukončené účtovné obdobie.

V prípadoch keď subjekt v poslednom účtovnom období nerealizoval ekonomicky a účtovne sledovateľné aktivity, môže tento subjekt predložiť zároveň účtovné závierky predchádzajúcich období (ktoré preukazujú požadovanú skutočnosť) alebo predloží iné podklady k „nulovej“ závierke, ktorými subjekt preukáže výkon reálnej činnosti, napr. aj vykonávanej na dobrovoľníckej báze.

Podmienka je vyhodnocovaná nepriamo (t.j. stačí predložiť zodpovedajúce podklady) a tvorí súčasť celkového obrazu o subjekte pre odborného hodnotiteľa k posúdeniu odbornej kapacity žiadateľa / partnera.

21. V príručke pre žiadateľa v odseku 3.2.1 Všeobecné ustanovenia k niektorým typom výdavkov je uvedené, že oprávnená výška výdavku za vypracovanie ŽoNFP môže byť maximálne 2 000,- €, bez ohľadu na spôsob dodania (interné/externé kapacity resp. ich kombinácia). Je takýto výdavok oprávnený?

Pre výzvu je uvedený výdavok za vypracovanie ŽoNFP neoprávnený, definuje to Podmienka č. 2.4.1 - výdavky projektu sú oprávnené plynie oprávnenosť výdavkov projektu najskôr v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.4.1 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené platí, že oprávnenými výdavkami projektu sú iba dve oprávnené skupiny výdavkov a to skupina 521 - Mzdové výdavky, pre realizáciu oprávnených aktivít projektu, mzdové výdavky na administráciu a riadenie projektu k oprávneným aktivitám projektu a skupina 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu.

Príručka pre žiadateľa rieši oprávnenosť pre všetky verzie výziev/vyzvaní a konkrétnu oprávnenosť výdavkov definitívne je stanovená pre konkrétnu výzvu práve v podmienke poskytnutia príspevku č. 2.4.1 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené.

22. Vo výbere hospodárskej činnosti (5.B) sa uvádza hospodárska činnosť subjektu žiadateľa, resp. projektu / operačného programu?

Hospodárska činnosť podľa NACE sa označuje pri registrácii subjektu do ITMS2014+ ako nepovinný údaj vo vzťahu k činnosti subjektu.

Pokiaľ ide o výber hospodárskej činnosti v rámci ŽoNFP, odporúča poskytovateľ uvádzať účel vo vzťahu k projektu a operačnému programu Efektívna verejná správa, ktorý je definovaný výhradne na oblasť Verejnej správy.

23. Je možné rozumieť správne podmienkam poskytnutia príspevku:

a)   oprávnenými výdavkami sú výhradne personálne náklady podľa uvedených limitov?

b)   ďalšie oprávnené výdavky súvisiace s projektom sa vypočítavajú ako 40% z oprávnených personálnych výdavkov?

c)   je možnosť uplatnenia ešte ďalšej skupiny výdavkov (ako v prípade iných výziev, napr. na riadenie projektu)?

d)   je v rámci výzvy povinnosť udržania vytvoreného pracovného miesta po skončení projektu?

A.)  súlade s podmienkou poskytnutia príspevku výzvy - 2.4.1 „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ sú oprávnené výdavky:

521 - Mzdové výdavky, pre realizáciu oprávnených aktivít projektu, mzdové výdavky na administráciu a riadenie projektu k oprávneným aktivitám projektu;

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu.

V rámci skupiny výdavkov 521 sa uvádzajú všetky mzdové výdavky na personál realizujúci odborné aktivity projektu a riadiaci personál (predovšetkým finančné a projektové riadenie) v súlade s obmedzeniami uvedenými v poznámke pod čiarou (mzdové výdavky na finančné a projektové riadenie je obmedzené maximálnou výškou 30% zo mzdových výdavkov projektu na odborné aktivity) tejto podmienky a všeobecnými podmienkami oprávnenosti pre realizáciu výdavkov danými napr. Príručkou pre žiadateľa, Usmernením RO pre OP EVS č. 5 a pod.,

B.)  k uvedeným mzdovým výdavkom v súlade s uvedenou podmienkou poskytnutia príspevku prináleží paušálna sadzba (skupina výdavkov 903) vo výške 40 % z celkových oprávnených priamych nákladov (mzdových výdavkov) na zamestnancov (odborných a riadenie projektu) v rámci projektu;

C.)  iné skupiny výdavkov pre projekt sú neoprávnené, zároveň je však možné z paušálnej sadzby realizovať všetky ostatné výdavky pre projekt alebo ako výdavky podporujúce činnosť subjektu žiadateľa/prijímateľa, kde sa tieto výdavky reálne Poskytovateľovi nepreukazujú (t.j. nie sú deklarované a nárokované v Žiadostiach o platbu); Z hľadiska oprávnenosti výdavkov (a prípadných obmedzení) realizovaných v rámci paušálnej sadzby odporúčame žiadateľovi postupovať v súlade s prílohou č. 7 Príručky pre žiadateľa „Príklady oprávnených a neoprávnených ostatných nákladov pre účely dopytovo – orientovaných projektov“;

D.) Podmienky poskytnutia príspevku výzvy nestanovujú žiadne pravidlá v súvislosti s udržateľnosťou pracovných miest projektu.

24. V zmluve o partnerstve sa uvádza: „Článok 8 Oprávnené výdavky a povinné spolufinancovanie: Partner sa zaväzuje spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov v rozsahu podľa písomného Vyzvania a súčasne sa zaväzuje predložiť doklady o spolufinancovaní, ak o ich predloženie Hlavný partner požiada, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto ZoP.“ Nie je jasné, či je možné sa odvolať na znenie „návrhu“ zmluvy.

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku 2.1.11 Podmienka, že žiadateľ má uzavreté zmluvy s partnermi, musí žiadateľ pri (dobrovoľnom) uplatnení partnerstva (ktoré nie je pre projekt povinné), kde partner musí realizovať (samostatne svoju) aktivitu projektu, preukázať pre overenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku sa vyžaduje predloženie uzavretej zmluvy o partnerstve k ŽoNFP na základe prílohy č. 7 výzvy. 

To znamená, že ak ani po výzve na doplnenie ŽoNFP žiadateľ v určenej lehote nepredloží kompletne požadované zmluvy o partnerstve, nesplnil túto podmienku poskytnutia príspevku. Každá uzavretá zmluva o partnerstve musí byť predložená vrátane jej príloh s vymedzeným rozsahom spolupráce konkrétneho partnera v súlade s cieľom predkladaného projektu. Úpravy zmluvy o partnerstve oproti vzoru (príloha č. 7 výzvy) sú výnimočne možné, nesmú však zmeniť podstatu predmetu spolupráce a záväzky zmluvných strán vo vzťahu k cieľom projektu na základe výzvy.

V uvedenom prípade platí, že do ŽoNFP musia byť predložené uzavreté Zmluvy o partnerstve a rovnako musí partner zdokladovať všetky podmienky poskytnutia príspevku rovnako ako žiadateľ za svoj subjekt.

25. Akým spôsobom má byť vykonaná realizácia projektu, keď je oprávneným územím pre realizáciu projektu celé územie SR (menej rozvinutý a rozvinutejší región zároveň).

V súvislosti s naplnením podmienky poskytnutia príspevku č. 2.5 Oprávnenosť miesta realizácie projektu a vysvetlením v podmienke č. 2.3.1 Podmienka, že oprávnené aktivity sú v súlade s oprávnenými aktivitami výzvy, kde je uvedené aj, že „Žiadateľ a ak sa na realizácii projektu podieľa aj partner(-i) je povinný striktne definovať oprávnené aktivity projektu definované v tejto časti výzvy tak, aby ich dopady preukázateľne smerovali do celého územia SR, kde nie je nevyhnutné preukázať priamoúmerný súlad s definovaným kľúčom pre celé územie SR, opatrením by sa ale mal mať na území SR dosiahnuť celospoločenský, celonárodný, celoštátny alebo obdobný dopad. V uvedenom ponímaní musí žiadateľ a v relevantných prípadoch aj partner/-i zabezpečiť realizáciu aktivít minimálne na úrovni každého samosprávneho kraja (vyššieho územného celku) bez ohľadu na vymedzenie cieľovej skupiny (nie je podstatné vo vzťahu ku ktorej cieľovej skupine sa aktivita realizuje) v jednotlivých sledovaných územiach (t.j. na úrovni všetkých ôsmych samosprávnych krajov).“

To značí predpoklad, že realizácia aktivít projektu má prebiehať na participatívnom prístupe v súlade so zameraním operačného programu Efektívna verejná správa a preto je potrebné, aby bolo preukázané partnerstvo (môže byť formálne s regulárnym partnerom alebo aj neformálne na základe memoranda so spolupracujúcim subjektom) na úrovni každého definovaného (samosprávneho) kraja (t.j. za 8 vyšších územných celkov samostatne).

Pokiaľ sa projekt realizuje v regulárnom – formálnom partnerstve, kde realizované aktivity jednotlivých partnerov sú vykonávané na území rovnakého samosprávneho kraja je možné takto realizované aktivity započítať do siete partnerov (t.j. pokiaľ realizujú projekt hlavný partner a partner je možné považovať za vykázané 1 partnerstvo, ak aj ostatný formálny partneri realizujú aktivity na území toho istého kraja ďalej sa do siete partnerov nevykazujú). V prípade, že projektové aktivity realizujú viacerí formálny partneri na odlišných územiach samosprávnych krajov je možné do siete partnerov vykázať počet partnerstiev s hlavným partnerom (t.j. ak realizujú aktivity projektu hlavný partner a 3 partneri je možné vykázať sieť 3 partnerstiev).

Neformálne partnerstvá so spolupracujúcimi subjektmi v úrovni jednotlivých regiónov môžu byť uzatvorené s ktoroukoľvek inštitúciou alebo subjektom verejnej správy (štátne orgány, samosprávne orgány) alebo ostatnými subjektmi tvoriacimi občiansku spoločnosť (ďalšími nadáciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami ako aj inými subjektmi s právnou subjektivitou vrátane podnikateľských subjektov a vrátane existujúcich preukázateľne identifikovateľných združení občanov (klubov, kancelárií, zastúpení a podobne) bez právnej subjektivity. Žiadateľ alebo/aj partner sú povinný zabezpečiť v deklaratórnom vzťahu (memorande) so spolupracujúcim subjektom rozsah spolupráce (zvyčajne najmä obojstranne informačných činností) vo vzťahu k realizovanej aktivite/-ám projektu.

S ohľadom na pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy, resp. ostatných orgánov štátnej správy s celoúzemnou (na území celej SR) pôsobnosťou (kde mnohé realizujú vlastné národné projekty pre oblasť politík, ktoré im kompetenčne prináležia), môžu byť pre daný účel projektu tieto ako samostatná inštitúcia vykázaná iba 1-krát pre ktorýkoľvek samosprávny kraj za predpokladu, že takýto orgán nemá organizačne a fyzicky (resp. subjektmi so samostatnou právnou subjektivitou) zabezpečené lokálne zastúpenie v jednotlivých krajoch. V prípadoch, že štátny orgán disponuje zastúpeniami na územiach jednotlivých krajov môže vykonať záväzok (napr. uzatvorenie memoranda) centrálna zložka orgánu (ústredie) za podmienky, že v takomto vzťahu so spolupracujúcim subjektom sú jasne vymedzené minimálne úlohy jeho lokálnych zastúpení a kontaktné osoby ich zabezpečujúce (regionálne prislúchajúcich jednotlivým krajom podľa sídla týchto zastúpení). Zároveň je odporúčané, aby takýto štátny orgán zabezpečil aj informovanie a prijatie takýchto povinností zo strany lokálnych zastúpení.

Účelom uvedenej podmienky, ktorá tvorí súčasť komplexného popisu realizácie oprávnenej aktivity na celom území SR, je najmä vytvorenie siete informačných partnerov na celom území SR (na základe princípu zdola na hor) tak, aby bolo možné jednoznačne preukázať dopad na celé územie SR. Túto povinnosť preukazuje žiadateľ a prípadne jeho (formálny, regulárny) partner/-i. Za účelom jednoznačného preukázania existencie informačných partnerov projektu sa odporúča uzatvoriť deklaratórny vzťah, v rámci ktorého obe strany preukážu vôľu informačne spolupracovať, resp. podporovať realizáciu riešených aktivít projektu, za daným účelom je možné využiť formu vzoru memoranda v prílohe výzvy alebo vytvoriť iný typ dohody (písomné alebo elektronické potvrdenie), ktorou bude preukázaný záväzok spolupráce oboch strán pri riešení projektu.

26. Ako postupovať pri vypracovaní ŽoNFP?

Poskytovateľ odporúča postupovať v súlade s postupmi uvedenými v príslušnej dokumentácii vydanej Centrálnym koordinačným orgánom:

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/92_usmernenie-k-postupu-administracie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-cez-itms2014+.zip

(časť http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ )

Zverejnené výzvy majú v rámci oprávnenosti výdavkov a aktivít svoje špecifiká, ktoré nie sú nastavením ITMS2014+ reflektované najmä v nasledujúcich oblastiach:

A.)  V časti pre zadanie oprávnených aktivít, kde postup je popísaný v otázke č. 2 tohto FAQ – „Aké je časové hľadisko oprávnenosti výdavkov a spôsob ich nastavenia v rámci ITMS2014+?“. Zároveň si Poskytovateľ dovoľuje upozorniť, že v rámci zadania oprávnenej aktivity nemožno prideliť žiaden iný opis – tento je súčasťou Popisu projektu (časť 7 formulára ŽoNFP a prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“, kde sa presne popíše náplň konkrétnych aktivít).

B.)  V rámci zadávania hodnôt pre merateľné ukazovatele je potrebné vyplniť hodnotu „0“ pre všetky ukazovatele, ktoré nie sú relevantné pre projekt.

C.)   Postup zadania aktivity a hodnôt ukazovateľa v ITMS2014+ je uvedený v prílohe č. 3.

D.) Pri realizácii projektu na celom území SR je potrebné oprávnené výdavky ako aj hodnoty merateľných ukazovateľov rozdeliť pre jednotlivé územia (menej rozvinutý región a rozvinutejší región) podľa vzorca (prepočtovej tabuľky) v odkaze https://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvy-1&subor=264740 .

27. Môže byť zameranie projektu v rámci výziev Tvorba lepšej verejnej politiky alebo Občianska informovanosť a participácia na oblasť politík týkajúcich sa súdnictva a prokuratúry?

S ohľadom na vnútornú štruktúru operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) je potrebné uviesť, že oblasť súdnictva a prokuratúry je intervenčne podporovaná z Prioritnej osi č. 2 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“ a vyhlásené výzvy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia sú podporované v rámci Prioritnej osi č. 1 „Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS“, preto by projekty predložené v rámci uvedených výziev nemôžu byť prioritne zamerané na oblasť súdnictva a prokuratúry, ktoré budú predmetom samostatnej výzvy z OP EVS.

28. Vo formulári ŽoNFP v časti 7 „Popis projektu“ (Stručný popis projektu, Popis východiskovej situácie, Spôsob realizácie aktivít projektu, Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu, Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa) sa uvádzajú obdobné informácie ako v rámci prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“. Je potrebné vyplniť aj prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“?

Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“ obsahuje komplexnejšie informácie o realizácii projektu vrátane grafických a tabuľkových podkladov (požadujú sa napr. tabuľkové výstupy k štruktúre administratívnych kapacít – personálna matica), ktoré môže byť problematické vložiť do elektronického formulára ŽoNFP (v ITMS2014+).

Žiadateľ má možnosť vypracovať časť 7 formulára ŽoNFP a prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“ tak, že uvedie odkazy medzi uvedenými dokumentmi, t.j. nie je nevyhnutne potrebné textové časti uvádzať duplicitne aj v časti 7 formulára ŽoNFP a aj prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“.

V rámci prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“ je potrebné vyplniť minimálne personálnu maticu a to aj v prípade, keď budú zmluvy s konkrétnymi zamestnancami uzatvorené až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (namiesto mena a priezviska zamestnanca stačí potom uviesť len odkaz o tejto informácii).

29. Je potrebné rozdeľovať hodnoty merateľných ukazovateľov a rozpočtových položiek v rámci formulára ŽoNFP?

V prípade ak žiadateľ vypracúva projekt v rámci výzvy zameranej na región SR (menej rozvinutý a rozvinutejší región zároveň) je potrebné pri položke „Výber programovej štruktúry“ vybrať položky pre oba regióny:

 314010011

1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

menej rozvinuté regióny

 314010012

1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

rozvinutejšie regióny

Oprávnené výdavky ako aj hodnoty merateľných ukazovateľov je potrebné následne rozdeliť pre jednotlivé územia (menej rozvinutý región a rozvinutejší región) podľa vzorca (prepočtovej tabuľky) v odkaze na excelovský súbor https://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvy-1&subor=264740 (lišta rozdelenie COV_SR a rozdelenie MU_SR).

Pri výzvach samostatne orientovaných na rozvinutejší región alebo menej rozvinutý región sa rozdeľovanie výdavkov a merateľných ukazovateľov na regióny neuplatňuje!!

Príloha č. 1 - MZDOVÁ POLITIKA (DOCX, 2 MB)

Príloha č. 2 - OPP_ITMS (PPTX, 996 kB)

Príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE_ ITMS (DOCX, 3 MB)