Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Česká republika

 1. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach (Praha, 29. októbra 1992)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 195/1993
  - nadobudnutie platnosti: 3. mája 1993
 2. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992 (Praha, 18. augusta 1997)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 119/1999
  - nadobudnutie platnosti: 22. mája 1998
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Praha 29. októbra 1992)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 225/1993
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 1993
 4. Dodatok k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Praha, 20. júna 1994)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 285/1994
  - nadobudnutie platnosti: 20. júna 1994
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby (Praha 29. októbra 1992)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 202/1993
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 1993
 6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti (Praha, 29. októbra 1992)
  -
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 201/1993
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 1993
 7. Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti zo dňa 29. októbra 1992 (Červená nad Vltavou, 24. júna 1994)
 8. Dodatok č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti zo dňa 29. októbra 1992 (podpísaný na diaľku 9. septembra 1994)
 9. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o zriadení spoločnej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Českej republiky na zabezpečenie úloh súvisiacich s rozdelením, správou a prevádzkou informačných a archívnych fondov a o Štatúte tejto komisie (Praha, 14. decembra 1992)
 10. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave (Bratislava, 24. mája 1999)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 327/2002
  - nadobudnutie platnosti: 12. marca 2001
 11. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva (Červená nad Vltavou, 24. júna 1994)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 251/1995
  - nadobudnutie platnosti: 19. júla 1995
 12. Dohoda medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene článku 10 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva, podpísanej 24. júna 1994 (výmena nót Praha, 9. novembra 1994 a Bratislava 28. decembra 1994)
 13. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice, 4. januára 1996)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 274/1997
  - nadobudnutie platnosti: 25. júla 1997
 14. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici zo dňa 4. januára 1996 (Bratislava, 13. mája 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 62/2011
  - nadobudnutie plantosti: 1. apríla 2011

 15. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici (Bratislava, 2. júla 2002)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 587/2003
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2004
 16. Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici (Bratislava, 2. júla 2002)
 17. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (Bratislava, 23. novembra 1998)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 94/2001
  - nadobudnutie platnosti: 12. decembra 2000
 18. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o cezhraničnej spolupráci (Bratislava, 2. novembra 2000)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 164/2001
  - nadobudnutie platnosti: 19. januára 2001
 19. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vojnových hroboch (Bratislava, 23. septembra 2003)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 456/2003
  - nadobudnutie platnosti: 23. septembra 2003
 20. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (Bratislava, 27. januára 2004)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 35/2005
  - nadobudnutie platnosti: 24. februára 2005
 21. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach (Praha, 28. marca 2000)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 420/2000
  - nadobudnutie platnosti: 14. júna 2000
 22. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o zriadení Spoločného slovensko-českého kontaktného pracoviska Holíč - Hodonín (Hodonín, 1. augusta 2011)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 273/2011
  - nadobudnutie platnosti: 1. augusta 2011
 23. Výsledky rokovaní zástupcov oboch štátov o ďalľom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 257/2010
 24. Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov, ktoré vznikli z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného a verejného poriadku a bezpečnosti zo dňa 29. októbra 1992 (Bratislava, 13- mája 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 284/2010
  - nadobudnutie platnosti: 13. mája 2010

 
 
Dokumenty na stiahnutie
1_SR_CR_zmluva_o_spolupraci_na_spolocnej_stastnej_hranici (79,6 kB) pdf
2_SR_CR_zmluva_o_zmene_a_doplneni_zmluvy_o_spolupraci_na_spolocnej_statnej_hranici (56,5 kB) pdf
3_SR_CR_dohoda_o_zruseni_vizovej_povinnosti.pdf (42,7 kB) pdf
4_SR_CR_dodatok_k_dohode_o_zruseni_vizovej_povinnosti.pdf (33,8 kB) pdf
5_SR_CR_dohoda_o_spolupraci_v_oblasti_telekomunikacnych_sluzieb_ministerstiev_vnutra_a_sifrovej_sluzby.pdf (35,2 kB) pdf
6_SR_CR_dohoda_o_spolocnom_vyuzivani_stanovenych _informacnych_a_archivnych_fondov.pdf (50,3 kB) pdf
10_SR_CR_zmluva_o_ulahceni_hranicneho_vybavovania_v_cestnej_zeleznicnej_a_vodnej_doprave.pdf (78,7 kB) pdf
11_SR_CR_zmluva_o_uprave_niektorych_otazok_na_uselu_matrik_a_statneho_obcianstva.pdf (49,7 kB) pdf
13_SR_CR_zmluva_o_spolocnej_statnej_hranici.pdf (91,8 kB) pdf
14_SR_CR_zmluva_o_zmene_doplneni_zmluvy_o_spolocnej_statnej_hranici.pdf (153,2 kB) pdf
15_SR_CR_dohoda_o_odovzdavani_a_prijimani_osob (413,4 kB) pdf
16_SR_CR_protokol_na_vyk.dohody (616,0 kB) pdf
17_SR_CR_zmluva_o_spolupraci_a_vzajomnej_pomoci_pri_mimotriadnych_udalostiach.pdf (64,0 kB) pdf
18_SR_CR_dohoda_o_cezhranicnej_spolupraci.pdf (54,1 kB) pdf
19_SR_CR_dohoda_o_vojnovych_hroboch.pdf (71,9 kB) pdf
20_SR_CR_zmluva_o_policajnej_spolupraci.pdf (159,1 kB) pdf
21_SR_CR_dohoda_o_hranicnych_priechodoch_na_spolocnych_hraniciach.pdf (58,7 kB) pdf
22_MVSR_MVCR_dohoda_Hodonin_Holic (282,8 kB) pdf
23_SR_CR_vykonavanie_zmluv_po_zacati_plneho_uplatnovania_schengen_acqius.pdf (115,1 kB) pdf
24_SR_CR_protokol_k_dohode_o_spolocnom_vyuzivani_archivnych_fondov.pdf (89,1 kB) pdf