Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Čo je prevencia kriminality

        Zo spoločensko-praktického hľadiska prevencia kriminality predstavuje zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky páchania kriminality s cieľom odstrániť ich, alebo vhodným výberom foriem a metód pôsobenia štátnych a samosprávnych orgánov a mimovládnych organizácii aspoň čiastočne eliminovať negatívne prejavy a súčasne podporovať vytváranie antikriminogénnych podmienok. Pri prevencii kriminality treba mať na zreteli, že kriminalita je len jedným z prejavov sociálnej patológie. Sociálnopatologické javy (tiež označované ako sociálne deviácie) sú jedným z najzávažnejších problémov spoločnosti. Veľmi úzko súvisia so stavom spoločnosti a citlivo reagujú na spoločenské zmeny a ich následky. Pri veľkých spoločenských zmenách, ktoré bývajú sprevádzané zmenou postoja spoločnosti k určitým javom, dochádza spravidla k zmenám (napr. v spoločenských, morálnych, kultúrnych normách) a v ich zaraďovaní medzi sociálnopatologické javy. V súčasnosti sú ako sociálnopatologické javy chápané predovšetkým:

1.   záškoláctvo,
2.   šikanovanie (v škole, na pracovisku, v sociálnych a výchovných inštitúciách) mobbing, bossing,
3.   alkoholizmus, drogové a iné závislosti (napr. gambling, tabakizmus),
4.   domáce násilie, agresivita, týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí, chorobné prenasledovanie (stalking),
5.   prostitúcia, pornografia, kupliarstvo, obchod s ľuďmi a ľudskými orgánmi, komerčné sexuálne zneužívanie detí, sexuálne obťažovanie (harasment),
6.   vandalizmus vrátane sprejerstva, násilie na štadiónoch (hooligans, ultrafans), pouličné násilie, prejavy násilia pri demonštráciách,
7.   členstvo v extrémistických skupinách a náboženských sektách, rasizmus, xenofóbia,
8.   asociálnosť šírená prostredníctvom internetu a na tzv. sociálnych sieťach (kyberšikana), získavanie dôverných informácií (pharming, phishing),
9.   samovražda, asistovaná samovražda (eutanázia),
10.  korupcia, klientelizmus,
11.  iná protispoločenská činnosť (priestupok ako nižšia forma spoločensky nebezpečného protiprávneho konania riešená priestupkovým zákonom, správny delikt ako  nižšia forma spoločensky nebezpečného protiprávneho konania riešená správnym poriadkom),
12.  kriminalita (prečiny a zločiny, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu stanovenú trestným zákonom).

        Značná časť sociálnopatologických javov sa navzájom prelína, dopĺňa a podmieňuje. Väčšina potom vyúsťuje do protiprávneho konania (priestupkovosť a kriminalita) alebo vytvára podmienky pre ich vznik a existenciu. Komplementárnym pojmom k pojmu prevencia kriminality je pojem represia kriminality. 
        Represia kriminality potláča sociálnopatologické javy zákonnými prostriedkami zabraňujúcimi ich prípravu a páchanie, ale aj obmedzenie práv a slobôd páchateľom prostredníctvom komplexného systému opatrení orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy). Preventívnymi opatreniami sa vytvárajú podmienky na to, aby sa potenciálnym páchateľom ukázala správna cesta, resp. sa im sťažilo páchanie trestnej činnosti. Ak napriek tomu sú preventívne opatrenia neúčinné a dôjde k spáchaniu trestnej činnosti, nastupuje represia. Vzájomná prepojenosť, prelínanie a dopĺňanie prevencie a represie vyúsťuje do kontroly kriminality ako celospoločenského záujmu.

 

Zdroj: Bubelíni, Ján: Prevencia kriminality, Bratislava 2002.