Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Čo je TISPOL

Rok 2015  |  Rok 2014  |  Rok 2013  |  Rok 2012  |  Rok 2011

 

je organizácia združujúca služby dopravnej polície európskych štátov s cieľom zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri riešení najpálčivejších problémov na úseku bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom výmeny skúseností a poznatkov, spoločných dopravno-bezpečnostných akcií zameraných na konkrétne aktuálne problémy, vzdelávania založeného na výskume a informáciách, iniciovania a podpory výskumu, poskytovania policajného stanoviska založeného na overených riešeniach a pod. Členské štáty neplatia žiadne členské poplatky, činnosť organizácie spolufinancuje Európska komisia. Okrem toho má organizácia má príjem aj z konferenčných poplatkov a od spoločností, ktoré vystavujú svoje produkty na výročných konferenciách TISPOLu.

Každý členský štát je v organizácii zastúpený prostredníctvom príslušníkov služby dopravnej polície v 2 orgánoch - v Rade TISPOLu (hlavný riadiaci orgán) a v Operatívnej skupine TISPOLu (zodpovedná za realizáciu spoločných dopravno-bezpečnostných akcií).

Členské štáty môžu participovať aj na činnosti „podskupín“ zriadených Radou s cieľom prípravy policajného stanoviska k riešeniu rôznych dopravno-bezpečnostných problémov ako napr. rýchlosť jazdy, alkohol a drogy v cestnej premávke, nové riziká a pod.

Vzdelávanie policajtov a výmena najlepších skúseností a poznatkov sa realizuje prostredníctvom stálych aktivít akými sú napr. výročná konferencia TISPOLu (prístupná aj pre odbornú verejnosť, seminár zameraný na praktické otázky výkonu služby dopravnej polície pri dohľade nad bezpečnosťou cestnej premávky, seminár zameraný na problematiku technických prostriedkov pri dohľade nad bezpečnosťou cestnej premávky, seminár zameraný na problematiku doby jazdy a odpočinku vodičov určitých kategórií vozidiel (v spolupráci s organizáciou Euro-Contrôle-Route), ako aj prostredníctvom aktivít realizovaných v rámci časovo obmedzených projektov ako je napr. v máji 2011 končiaci projekt “Lifesaver”. V rámci tohto projektu sa v priebehu rokov 2008-2011 rokov zrealizovali semináre pre vyšší manažment, stredný manažment, vzájomné výmeny policajtov na dopravno-bezpečnostných akciách. V rámci tohto projektu má byť spracovaná aj príručka najlepších skúseností a poznatkov z riešenia dopravno-bezpečnostných problémov.

Spoločné dopravno-bezpečnostné akcie TISPOLu považuje za reálny prínos k znižovaniu počtu dopravných nehôd a ich následkov aj Európska komisia.

Policajný zbor Slovenskej republiky pristúpil k organizácii v októbri 2008.

Viac informácií o TISPOLe je možné nájsť na internetovej stránke organizácie: www.tispol.org.