Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Významný nástroj eliminácie korupcie v medzinárodnom podnikateľskom prostredí predstavuje Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (DOCX, 24 kB) (ďalej len „Dohovor“), vypracovaný na pôde Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (DOCX, 18 kB) (ďalej len „OECD“). Dohovor za prítomnosti Slovenskej republiky bol podpísaný v Paríži 17. decembra 1997. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 23. novembra 1999, publikovaný bol oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pod č. 318/1999 Z. z. 

K 1. agustu 2018 Dohovor ratifikovalo 44 štátov (DOCX, 18 kB)[1], z toho 36 členských štátov OECD a 8 nečlenských štátov. Dohovor je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom, ktorý sa zameriava na boj proti korupcii s cieľom chrániť spravodlivú konkurencieschopnosť v medzinárodných obchodných vzťahoch. Ratifikáciou Dohovoru sa zmluvné strany zaviazali odhaľovať a stíhať trestné činy korupcie zahraničných verejných činiteľov v rámci medzinárodných obchodných transakciách.

Dohovor sa priamo nezaoberá postihom vnútroštátnej korupcie zmluvných strán, vzťahuje sa na prípady, kedy subjekt zmluvnej strany, fyzická alebo právnická osoba, podpláca v rámci podnikateľských transakcií verejného činiteľa iného štátu alebo medzinárodnej organizácie. Hlavným účelom a zmyslom Dohovoru je poskytovať zmluvným stranám legislatívny rámec pre ustanovenie trestnosti podplácania zahraničných verejných činiteľov v systéme medzinárodných obchodných vzťahov. 

Z hľadiska obsahového zamerania Dohovor vymedzuje trestný čin podplácania zahraničného verejného činiteľa, zaoberá sa efektívnosťou trestnoprávnych a občianskoprávnych sankcií, konfiškáciou príjmov z trestných činov korupcie, poskytovaním vzájomnej právnej pomoci, postihovaním súvisiacich trestných činov prania špinavých peňazí, trestnou zodpovednosťou právnických osôb, zákazom zakladania účtov neevidovaných v účtovných knihách a podobných praktík používaných na podplácanie zahraničného verejného činiteľa, alebo na zatajenie takéhoto podplácania, ako aj záväzkom zabezpečiť trestné stíhanie podplácania zahraničného verejného činiteľa bez ohľadu na národnoekonomické záujmy, potenciálny účinok na vzťahy k iným štátom, alebo na totožnosť dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb.

 


 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]