Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie k projektovej dokumentácii (43,5 kB) doc
ŠVS Žiadosť o stavebné-vodoprávne povolenie §26 (52,7 kB) doc
ŠVS Tlačivo žiadosť o staveb. povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd - dopracované (89,9 kB) rtf
ŠVS Súhlas tlačivo §27 ods.(1) písm. b) vodného zákona (84,5 kB) rtf
ŠVS Súhlas tlačivo §27 ods.(1) písm. c) vodného zákona (84,9 kB) rtf
ŠVS Návrh na vyanie Kolaudačného rozhodnutia §26 10 pre ČOV a kanalizáciu vypúšťanie OV + potrebné doklady (51,7 kB) doc
ŠVS Návrh na vydanie Kolaudačného rozhodnutia §26 10 pre VODOVOD + potrebné doklady (49,7 kB) doc
ŠS OPaK žiadosť o vyjadrenie k vyňatiu, zmene druhu pozemku (46,6 kB) doc
ŠS OPaK žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha (48,6 kB) doc
ŠS OPaK žiadosť o súhlas na zásah do biotopov (45,6 kB) doc
ŠS OPaK Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v extraviláne obce (164,0 kB) pdf
ŠS OPaK Oznámenie výrubu dreviny pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života (55,0 kB) rtf
ŠS OO Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §17 ods.1 písm.a (52,7 kB) doc
ŠS OO Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §17 ods.1 písm.c (52,2 kB) doc
ŠS OO Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §17 ods.1 písm.f (52,7 kB) doc
ŠS OO Žiadosť o schválenie výpočtu množstva emisie (44,0 kB) doc
ŠS OO Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §17 ods.1 písm.f (50,7 kB) doc
ŠS OH evidenčný list odpadu (139,1 kB) pdf
ŠS OH Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (344,1 kB) pdf
ŠS OH Žiadosť o registráciu 2018 (160,5 kB) pdf
ŠS OH Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii SV (38,9 kB) doc
ŠS OH Žiadosť o vyjadrenie k dokladom o zneškodnení, resp.zhodnotení odpadov-kolaudácia (42,0 kB) doc
Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania pre strategický dokument (40,4 kB) doc
EIA Žiadosť o záväzné stanovisko podľa §38 ods.4 (43,0 kB) doc
EIA Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť (41,5 kB) doc
EIA Žiadosť o upustenie od požiadavky varietného riešenia (44,5 kB) doc
EIA Žiadosť o stanovisko k navrhovanej činnosti (42,0 kB) doc