Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Výzva na doplnenie LSKxP o projektové zámery z OP KaHR

Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP

(v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“),
prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov)

kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2011/02
dátum zverejnenia výzvy: 1. augusta 2011
výzva bola uzavrená 31. októbra 2011