Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Dublinské stredisko

       najmä

  • komplexne zabezpečuje úlohy orgánu zodpovedného za plnenie medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (ďalej len „dublinské nariadenie“),
  • plní úlohu národného kontaktného bodu zodpovedného za spracúvanie prichádzajúcich údajov a odosielanie výstupných údajov prostredníctvom bezpečnej elektronickej prenosovej siete DubliNet,
  • prijíma, posudzuje a odpovedá na žiadosti zasielané z členských štátov uplatňujúcich dublinské nariadenia v stanovených lehotách,
  • posudzuje a odosiela žiadosti do členských štátov uplatňujúcich dublinské nariadenie v stanovených lehotách,
  • zabezpečuje prvostupňové konanie v súvislosti s uplatňovaním dublinského nariadenia, informuje o uplatňovaní dublinského nariadenia, realizuje pohovory a vydáva rozhodnutia v zmysle dublinského nariadenia žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky a štátnym príslušníkom tretích krajín nachádzajúcich sa území Slovenskej republiky bez povolenia na pobyt,
  • spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri organizovaní odovzdaní v zmysle dublinského nariadenia do/z príslušného členského štátu,
  • komplexne vedie a poskytuje štatistiky na úseku aplikácie dublinského nariadenia v súlade s požiadavkami Eurostatu a EASO.