Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Často kladené otázky k výzve v rámci Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín

O Európskom fonde pre integráciu Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty

POZOR ZMENA PRÍLOHY č. 15 ŽIADOSTI O GRANT !!!

(aktualizácia znenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

1. Otázka: Vzťahuje sa podmienka minimálne dvojročnej činnosti aj na partnera v projekte alebo len na žiadateľa?

Odpoveď: V zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o grant SK 2013 EIF musí žiadateľ o grant spĺňať okrem iných aj podmienku minimálne dvojročnej registrácie a vykonávania činnosti na území SR, s výnimkou partnerov, ktorí musia mať sídlo a registráciu v niektorom členskom štáte Európskej únie - to znamená, že takýto partner nemusí spĺňať túto podmienku. Ak však ide o partnera so sídlom na území SR a teda je aj registrovaný na území SR, na takéhoto partnera sa vzťahujú v zmysle výzvy rovnaké podmienky oprávnenosti ako na žiadateľa, to znamená, že takýto partner musí rovnako ako žiadateľ spĺňať podmienku dvojročnej registrácie a vykonávania činnosti na území SR pred podaním žiadosti o grant.


2. Otázka: Žiadosť o grant musí byť podpísaná len štatutárom organizácie (originálny podpis). Je možné, aby bola žiadosť o grant podpísaná so skorším dátumom (povedzme 10.september) a odovzdaná 7. októbra?

Odpoveď: Áno, nemôže však byť podpísaná pred dátumom vyhlásenia výzvy. Štatutárny orgán svojim podpisom garantuje, že všetky časti žiadosti o grant sú správne a úplné.


3. Otázka: Pracovníci pracujúci na živnosť majú byť zaradení do kategórie Subdodávky alebo Personálne výdavky?

Odpoveď: V kapitole 1 rozpočtu (Personálne výdavky) je potrebné uvádzať náklady na zamestnancov žiadateľa o grant (zmluvný vzťah v súlade so Zákonníkom práce), prípadne osoby vykonávajú pre žiadateľa činnosť na základe príkaznej zmluvy. Náklady na osoby vykonávajúce činnosti pre žiadateľa o grant na základe iných právnych vzťahov (teda aj samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci) majú byť zaradené do kapitoly Subdodávky). Subdodávateľ je tretia strana (právny subjekt), ktorá nie je ani žiadateľom, ani partnerom, a ktorá zabezpečuje podporu projektu dodaním špecifickej služby alebo práce, ktoré nemôžu byť (alebo nemôžu byť efektívne) poskytnuté priamo žiadateľom (napr. tvorba web stránky ako aktivita projektu) a je nevyhnutná pre realizáciu konkrétnej aktivity projektu. Dodávateľom v tomto prípade nesmie byť osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi na druh a charakter práce totožný ako je typ služieb obstarávaných od dodávateľa a to ani prostredníctvom iných právnických resp. fyzických osôb, ani na základe iného právneho vzťahu. Pri výbere pracovníkov, ktorí majú pracovať pre žiadateľa na základe živnosti, mandátnej zmluvy a pod. je potrebné taktiež postupovať podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.


4. Otázka: Ako povinnú prílohu č. P.12 je potrebné predložiť potvrdenie od Daňového úradu SR o prevzatí/odovzdaní súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke. Ak organizácia daňové priznanie s hore uvedenými dokumentmi zaslala na daňový úrad poštou, stačí kópia podacieho lístka o zaslaní daňového priznania na daňový úrad, alebo je potrebné vyžiadať od daňového úradu dodatočné potvrdenie? Ak stačí kópia podacieho lístka, musí byť daná kópia úradne overená?

Odpoveď: Pri prílohe č. 12 je dôležité predložiť originál alebo overenú kópiu samotnej súvahy a výkazu ziskov a strát potvrdená príslušným daňovým úradom, poprípade potvrdenie od príslušného daňového úradu o tom, že prijali daňové priznanie aj s danými účtovnými dokladmi alebo overenú kópiu prvej strany súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke.


5. Otázka: Otázka týkajúca sa indikátorov pri Akcii č. 1 "Poskytovanie odborných služieb pre občanov tretích krajín" - konkrétne indikátor "počet klientov právneho poradenstva a právneho zastupovania - 1 000". Sleduje sa daný indikátor v rámci jedného individuálneho projektu alebo v rámci celej Akcie (v rámci viacerých projektov)? V súvislosti s týmto indikátorom, myslí sa počet zaregistrovaných klientov, alebo aj ako počet všetkých konzultácií?

Odpoveď: Indikátor "počet klientov právneho poradenstva a právneho zastupovania - 1000" je stanovený na celú Akciu 1. Čo sa týka druhej otázky, indikátor vo výzve SK 2013 EIF je stanovený na počet klientov, žiadateľ o grant si však môže stanoviť aj sledovanie iných indikátorov, napr. počet konzultácií, ktoré budú dôležité na sledovanie výstupov a výsledkov projektu.


6. Otázka: V súvislosti s indikátormi v rámci Akcie 1, indikátory "počet klientov (z CS) spokojných s formou/dostupnosťou služieb - 80%" a "počet klientov spokojných s vecnou kvalitou služieb - 80%", nie je veľmi možné sledovať pri poskytovaní právneho poradenstva a právnych služieb z dôvodu obtiažneho sledovania daných indikátorov, jediný spôsob, ktorý prichádza do úvahy je dotazník pre klientov. Pri veľkom počte telefonických a e-mailových konzultácii, je malá pravdepodobnosť návratovosti daného dotazníka. Dané indikátory považujeme za relevantné pri skupinových aktivitách (ako poskytovanie kurzov slovenského jazyka, resp. iných vzdelávacích kurzoch), Je potrebné ich nutne sledovať?

Odpoveď: Logická matica pre Akciu 1 počíta aj so zdrojom overenia pre tento indikátor - Interné hodnotenie konečných príjemcov. Indikátory pre každú akciu sú uvedené v ročnom programe 2013 EIF ako aj vo výzve SK 2013 EIF. Cieľom hodnotiaceho procesu je okrem iného aj vybrať tie projekty, ktoré dokážu naplniť indikátory stanovené v ročnom programe. Žiadateľ si môže vytvoriť vlastné indikátory v závislosti od charakteru projektu.


7. Otázka: Povinné prílohy P.7,8,9,10 a 14 - potvrdenia od DÚ, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a inšpektorátu práce - môžu zahŕňať originál žiadosti o vystavenie potrebného potvrdenia spolu s podacím lístkom z pošty alebo je to nevyhnutné podať osobne v podateľni príslušného úradu?

Odpoveď: V zmysle pravidiel Výzvy SK 2013 EIF je potrebné potvrdenie (pečiatka a podpis) od príslušných úradov o prevzatí originálu žiadosti o vystavenie potrebného potvrdenia.


8. Otázka: V Príručke pre žiadateľa o grant sa uvádza, že v personálnej matici (údaje o personálnom zabezpečení projektu - časť B12 vo Formulári žiadosti o grant) majú byť uvedené aj fyzické osoby, ktoré budú pôsobiť v pozícii subdodávateľa. Ako postupovať v prípade, keď zatiaľ nie je jasné či preklady v rámci subdodávok bude realizovať fyzická osoba alebo právnická osoba - výsledok určí až prieskum trhu, resp. verejné obstarávanie?

Odpoveď: Personálne zabezpečenie projektu - V prípade, že pri určitej pozícii ešte neprebehol výber potrebnej osoby, v popise činností žiadateľ okrem detailného popisu Zodpovedností uvedie aj výberové kritéria pre túto pozíciu. V časti personálneho zabezpečenia projektu je potrebné uviesť všetky fyzické osoby priamo vykonávajúce/zodpovedajúce za aktivity projektu, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v subdodávkach (napr. právnici, výskumník - živnostník a pod.). Prieskum trhu na výber vhodnej osoby v rámci subdodávok v prípade uvedení konkrétneho mena musí prebehnúť pred podaním žiadosti o grant (podporná dokumentácia k tomuto záznamu bude súčasťou žiadosti o platbu konečného príjemcu). Ak nie je jasné meno a priezvisko odporúčame uviesť: „Bude určený na základe výberového konania“. V prípade prekladov a tlmočenia nie je bežné uvádzať tieto údaje do personálnej matice, pri subdodávkach záleží najmä na tom, či fyzické osoby priamo vykonávajú/zodpovedajú za aktivity v projekte.