Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Národné projekty Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

O Európskom fonde pre integráciu Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty

V rámci ročných programov Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín budú okrem individuálnych projektov, vybraných na základe výzvy na predkladanie žiadostí o grant, implementované aj tzv. národné projekty.

Národný projekt je typ projektu, aktivitami ktorého je poverený útvar Ministerstva vnútra SR, iné ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy z dôvodu, že:

  • projekt nemôže byť realizovaný žiadnou inou inštitúciou, nakoľko útvar Ministerstva vnútra SR, iné ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy je v monopolnom postavení, a toto postavenie mu vyplýva zo všeobecne záväzných právných predpisov a/alebo
  • projekt nie je možné realizovať ako individuálny projekt z bezpečnostných dôvodov.

Popis národného projektu (aktivity, ciele, merateľné ukazovatele, konečný príjemca a maximálna výška grantu) je schválený Európskou komisiou v rámci príslušného ročného programu Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín.

Zodpovedný orgán zasiela konkrétnym konečným príjemcom žiadosť o predloženie národného projektu. Všetky podrobnosti a postupy obsahuje Príručka pre žiadateľa o grant na národný projekt.

Podporené projekty v rámci ročného programu 2012 EIF:

NÁRODNÝ PROJEKT PODPORENÝ V RÁMCI ROČNÉHO PROGRAMU 2012
Kód projektu Názov projektu Konečný príjemca Obdobie realizácie Schválená výška grantu Z toho EIF       Z toho štátny rozpočet
SK 2012 EIF P3/1 NP Príprava novej integračnej politiky a jej mainstreaming Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 01.11.2012 – 30.04.2014 30 000 € 22 500 €       7 500 €