Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

EUCPN – Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network - ďalej „EUCPN“ alebo „sieť“) bola založená v máji 2001 rozhodnutím Rady Európskej únie na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola zrušená a nahradená novým rozhodnutím Rady č. 2009/902/SVV z 30. novembra 2009.

Internetová stránka Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti predstavuje prácu EUCPN a poskytuje zdroj informácií o prevencii kriminality a o aktivitách, ktoré pomáhajú nielen členom siete, ale aj všetkým pracovníkom prevencie pri hľadaní najlepších riešení pre predchádzanie a znižovanie kriminality.

 

Hlavné ciele EUCPN sú:

  • určenie osvedčených  postupov v oblasti prevencie kriminality a výmena  získaných vedomostí a skúseností medzi  členskými štátmi
  • zhromažďovať a vyhodnocovať  informácie o aktivitách v prevencii kriminality
  • zlepšovať výmenu myšlienok a informácií v sieti
  • rozvíjať kontakty a uľahčiť spoluprácu  medzi členskými štátmi
  • prispievať k rozvoju lokálnych a národných stratégií v oblasti prevencie kriminality
  • podporovať aktivity prevencie kriminality organizovaním stretnutí, seminárov a konferencií.

Sieť dosahuje tieto ciele realizáciou schválenej Viacročnej stratégie EUCPN a schváleného pracovného programu, ktorý pozostáva z projektov alebo aktivít vzťahujúcich sa na špecifické oblasti prevencie kriminality.

 

Výskum

Jedným z hlavných cieľov prevencie kriminality je zhromažďovať informácie a podporovať výskum založený na poznatkoch a aktivitách, ktoré sa zameriavajú na prevenciu kriminality a pomáhajú pri budovaní národných stratégií prevencie kriminality. Je preto nevyhnutné identifikovať osvedčené postupy v oblasti prevencie kriminality a vzájomne si vymieňať poznatky a skúsenosti získané z členských štátov, ako aj sústreďovať a vyhodnocovať informácie o prevencii trestnej činnosti. 

Vytvára sa tak platforma, ktorá umožňuje prístup k vedeckým poznatkom zameraným na príslušný odbor prevencie kriminality. Obsahuje systematické prehľady o účinkoch opatrení prevencie kriminality, detaily o prebiehajúcich výskumných projektoch a medzinárodné zdroje zamerané na odkazy článkov, výňatky z vedeckých časopisov alebo odkazy na celé texty popredných vedcov či odborníkov z praxe.

 

Štruktúra EUCPN

Sieť pozostáva z Rady národných zástupcov a výkonného výboru. Fungovanie EUCPN zabezpečuje sekretariát zložený z tajomníka, administratívneho pracovníka, pracovníka výskumu a tímu, ktorý prevádzkuje internetovú stránku. Pozícia predsedu Rady rotuje a každý polrok zastáva ju vždy zástupca predsedníckej krajiny Európskej únie.

Štruktúra EUCPN

Rada

Rada EUCPN pozostáva z výkonného výboru, hlasujúcich členov a nehlasujúcich pozorovateľov. Rada sa stretáva v priemere štyrikrát ročne. Hlasujúci členovia rady zodpovedajú za rozhodovanie.

  • Výkonný výbor zodpovedá za rozvoj strategického prístupu siete s ohľadom na celú radu a za vývoj a vypracovanie pracovného programu EUCPN. Pozostáva z ôsmich členov - zástupcu predchádzajúceho predsedníctva, súčasného predsedníctva, z ďalších piatich nasledujúcich predsedníctiev a zástupcu Komisie.
  • Každý členský štát zabezpečí hlasujúcich členov v rade prostredníctvom prítomnosti národných zástupcov alebo ich náhradníkov. Každý členský štát má jeden hlas a rozhodovanie sa vykonáva na základe väčšiny, ako je stanovené v článku 11 rokovacieho poriadku EUCPN.
  • Pozorovatelia sa môžu zúčastňovať na práci rady EUCPN, ale nemajú právo hlasovať. Na zasadanie rady sú pozývaní rozhodnutím členov rady.
Sekretariát

zabezpečuje Belgicko a poskytuje administratívnu, vedeckú a technickú podporu siete ako celku a taktiež špecifické služby pre predsedu a pre výkonný výbor.

 

SR a EUCPN

Slovenská republika je v EUCPN zastúpená od svojho vstupu do Európskej únie od roku 2004. Kontaktným miestom v rámci EUCPN podľa § 5 zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2009/902/SVV prostredníctvom národného zástupcu plní úlohy vyplývajúce z uvedeného rozhodnutia, a to: zabezpečuje výmenu informácií, materiálov, skúseností, príkladov dobrej praxe, poznatkov o medzinárodnej legislatíve, vytvára a udržiava vlastnú internetovú stránku obsahujúcu správy a užitočné informácie, informuje o možnostiach financovania aktivít prevencie kriminality prostredníctvom projektov EÚ, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a informuje o výsledkoch zasadnutí EUCPN.

 

Pracovný program EUCPN na rok 2015

Pracovný program Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) na rok 2015 definuje úlohy siete, ktoré majú byť uskutočnené v roku 2015, s cieľom podporiť dosiahnutie strategických cieľov. Dokument obsahuje informácie o plánovaných pracovných aktivitách a projektoch v oblasti prevencie kriminality.

 

Viac na www.eucpn.org.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
EUCPN Annual Report of activities in 2013 (258,6 kB) pdf
EUCPN Work Programme 2014 (1,1 MB) pdf
Viacročná stratégia prevencie kriminality EUCPN na roky 2011 – 2015 (268,1 kB) pdf
Zápis zo zasadnutia Rady Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) z 25. 3. 2014 v Aténach (194,5 kB) pdf
Zápis zo zasadnutia Rady Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) z 2. 5. 2014 v Aténach (314,1 kB) pdf
EUCPN Work Programme 2015 (736,1 kB) pdf
Zápis zo zasadnutia Rady Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) z 3. 3. 2015 v Rige (608,1 kB) pdf
Správa komisie rade - Hodnotiaca správa o sieti Európskej únie na predchádzanie trestnej činnosti (4,1 MB) rtf
Zápis zo zasadnutia Správnej Rady Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) z 29. 6. 2015 v Rige (423,2 kB) pdf
Zápis zo zasadnutia Správnej Rady Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) z 23. 9. 2015 v Luxemburgu (547,5 kB) pdf
Zápis zo zasadnutia Správnej Rady Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) z 16. 12. 2015 v Luxemburgu (280,9 kB) pdf
Výročná správa k Viacročnej stratégii prevencie kriminality EUCPN na roky 2011 – 2015 (598,7 kB) pdf
Viacročná stratégia prevencie kriminality EUCPN na roky 2016 – 2020 (670,9 kB) pdf
Pracovný program EUCPN na rok 2016 (991,1 kB) pdf
Teoretická štúdia EUCPN - Kybernetická bezpečnosť (1,2 MB) pdf
Súbor nástrojov EUCPN - Kybernetická kriminalita (2,0 MB) pdf
Súbor nástrojov EUCPN - Prevencia nelegálneho obchodovania so zbraňami (2,5 MB) pdf
Teoretická štúdia EUCPN - Organizovaná trestná činnosť páchaná na senioroch (809,5 kB) pdf
Teoretická štúdia EUCPN - Vreckové krádeže (745,7 kB) pdf