Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Európsky fond pre utečencov (2005-2010)

Európsky fond pre utečencov (ERF) II na obdobie rokov 2005-2010 zriadený Rozhodnutím Rady 2004/904/ES (PDF, 104 kB)je pokračovaním I. fázy ERF I realizovanej v rokoch 2000-2004. Európsky fond pre utečencov je nástrojom solidarity vytvoreným Európskym spoločenstvom v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Cieľom fondu je pomoc a podpora úsilia, ktoré členské štáty vynakladajú na prijímanie a znášanie dôsledkov vyplývajúcich z prijatia utečencov a vysídlencov.

Implementácia ERF II sa končí programovým rokom 2007. Nová fáza implementácie tohto fondu na obdobie rokov 2008 až 2013 bola ustanovená právnym aktom - Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES (PDF, 180 kB) z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov 2008-2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. 

Fond podporuje opatrenia, ktoré sa týkajú:

  1. podmienok prijatia a azylového konania;
  2. integrácie osôb, ktorých pobyt má trvalý a stály charakter;
  3. dobrovoľného návratu osôb za predpokladu, že nezískali nové štátne občianstvo a neopustili územie členského štátu.

Cieľovou skupinou pre jednotlivé činností fondu je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá:

  1. má právne postavenie definované Ženevským dohovorom z roku 1951 vzťahujúcim sa na utečencov a jeho protokolom z roku 1967 a ktorá má povolený pobyt ako utečenec v jednom z členských štátov;
  2. požíva subsidiárnu formu ochrany v zmysle smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych štandardoch pre kvalifikáciu a uznanie príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti za utečencov alebo za osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytnutej ochrany;
  3. požiadala o jednu formu ochrany opísanej v bodoch 1 a 2;
  4. požíva dočasnú ochranu v zmysle smernice 2001/55/ES.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bolo ustanovené uznesením vlády Slovenskej republiky č.63/2006 z 25. 1. 2006 zodpovedným orgánom za čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskeho fondu pre utečencov.